ثبت شرکت ها و ثبت برند

بخش اول: موارد انحلال شرکت
همان طور که تشکیل شرکت ناشی از ارادۀ شرکاست، انحلال آن نیز با اراده شرکا میسر است. در نهایت ممکن است در طول حیات شرکت، وقایع دیگری حادث شود که انحلال شرکا را ایجاب کند. این موارد را قانون گذار در قانون تجارت پیش بینی کرده است و ما آنها را تحت عناوین زیر بررسی می کنیم:
1. انحلال مبتنی بر ارادۀ شرکا،
2. انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت،
3. انحلال مبتنی بر دلایل موجه،
4. انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا،


انحلال به سبب از بین رفتن یکی از عناصر شرکت
انحلال به سبب وضعیت یکی از شرکا
انحلال مبتنی بر اراده شرکا
انحلال مبنی بر دلایل موجه