ثبت شرکت ها و ثبت برند


بخش دوم: سازماندهی شرکت تضامنی
قانون تجارت به شرکای تضامنی امکان داده است که چه در مورد اداره  شرکت و چه در مورد نظارت بر امور آن، آزادی عمل قابل ملاحظه ای داشته باشند.

 اداره شرکت
نقش شرکا در اداره شرکت