ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث دوم : حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه
شاید بقای شخصیت حقوقی شرکت اثر مستقیم انحلال نباشد . برعکس ، اثر انحلال بایستی از میان رفتن و نه بقای شخصیت حقوقی شرکت باشد . لکن با توجه به آنکه پیامد انحلال شرکت، حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه در مفهومی تازه و متفاوت با پیش از انحلال است ،به همین جهت بقای شخصیت حقوقی درمفهوم پس از انحلال را باید از آثار انحلال دانست . چرا که پیش از انحلال شرکت ، شخصیت حقوقی آن فراگیر و از صلاحیت عام تصمیم گیری در کلیه امور مرتبط به شخص حقوقی برخوردار بوده است . در حالی که پس از انحلال، این شخصیت تنها محدود به امور تصفیه است و خارج از آن شایستگی ندارد . تحلیل بالا بامفاد بخش نخست ماده 208 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347 سازگاری کامل دارد که مقرر می دارد:
"تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند."
در تکمیل حکم بالا و با هدف نشان دادن وضعیت حقوقی تازه شرکت و شخصیت حقوقی منحصرابه امر تصفیه آن در برابر اشخاص ثالث ، قانون گذار مقرر داشته که باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت در حال تصفیه ذکر شود .