ثبت شرکت ها و ثبت برند


بخش اول: تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی
در قیاس با شرکت تضامنی، تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی از نظر شرایط راجع به شرکا، سرمایه و موضوع شرکت قابل امعان نظر است.


 آورده ها و سرمایه شرکت
اسم شرکت
شرکای شرکت