ثبت شرکت ها و ثبت برند


بخش دوم: طرز کار شرکت مختلط غیر سهامی
مانند شرکت تضامنی، شرکت مختلط غیرسهامی توسط یک یا چند نفر مدیر اداره می شود. تصمیمات جمعی نیز توسط شرکا اتخاذ می شود. این دو مسئله، با توجه به وضعیت خاص شرکت مختلط غیر سهامی، در دو مبحث بیان می شود.

 مدیریت شرکت
نحوه تصمیم گیری جمعی شرکا