ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار دوم :آثار انحلال
مبحث اول : بقای شخصیت حقوقی با پایان تصفیه
ممکن است تصور شود که با توجه به برخی ویژگی های متفاوت شرکت با مسئولیت محدود از شرکت سهامی از جمله سختگیری در واگذاری سهم الشرکه ، منع صدور برگ سهم امکان انحلال شرکت در صورت در گذشت شریک و.... به محض انحلال شرکت مزبور وضعیت شرکا تحت تاثیر قرار گرفته و شخصیت حقوقی شرکت نیز به طور کلی از میان می رود . ایراد مزبور با این استدلال که مقنن در مورد شرکتهای سهامی بقای شخصیت حقوقی آنها را تا پایان تصفیه کامل به صراحت تجویز نموده در حالی که در مورد با مسئولیت سکوت اختیار نموده پر رنگ  تر می نماید .
در این رابطه باید به این نکته توجه نمود که در مقررات پراکنده قانون تجارت ناظر به تصفیه امور شرکتها ، قراین روشنی به بقای شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود تا پایان کار تصفیه به چشم می خورد . برای مثال در توضیح حدود اختیار متصدیان تصفیه ماده 209 قانون تجارت مقررداشته که :
متصدیان تصفیه حق دارند شخصا یا به توسط وکیل از طرف شرکت محاکمه کنند
عبارت (از طرف شرکت ) به روشنی نشاندهنده دوام شخصیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود پس از تصمیم به انحلال آن و تا پایان عملیات تصفیه است .