ثبت شرکت ها و ثبت برند

فصل اول
تشکیل شرکت
تشکیل شرکت مبتنی است برا اراده آزاد شرکا و نیازی به اخذ اجازه قبلی از مقامات اداری ندارد. در واقع، هرچند ممکن است برای انجام دادن فعالیت موضوع شرکت، نیاز به چنین اجازه ای وجود داشته باشد، ایجاد شخص حقوقی محتاج اجازه خاصی نیست. برای مثال، تأسیس یک شرکت برای تولید و پخش دار و مسلماً نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت دارد؛ اما انجام دادن این فعالیتها (تولید و پخش) از طریق تأسیس شرکت چنین اجازه ای لازم ندارد. اگر فعالیت شرکت به موجب قانون، ممنوع نباشد، شرکت با رعایت شرایط دیگر قانونی تشکیل می شود.
قواعد تشکیل شرکت و آثار تشکیل آن، موضوع اصی این فصل است که در بخش اول و دوم مطالعه می شود. بخش سوم که مختصرتر است به نتایج برخاسته از عدم تشکیل شرکت و بطلان آن اختصاص دارد