ثبت شرکت ها و ثبت برند

فصل پنجم:انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی
شرکتهای تضامنی و نسبی همانند هر شخصیت حقوقی دیگر شرایطی ممکن است منحل و به سر انجام کار خود برسد . علل و شیوره تصفیه و آثار انحلال در این شرکتها با توجه به مقررات متفاوت آنها از شرکتهای سرمایه شایات بررسی است.گفتار اول جهات انحلال شرکت های تضامنی و نسبی
گفتار دوم آثار انحلال
گفتار سوم ادارۀ امر تصفیه