ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار دوم : انواع شرکت سهامی و وجوه ممیزه آنها
تا پیش از تصویب لایحه اصلاحی قانون تجارت در سال 1247، تنها عنوان شرکت سهامی بدون تفکیک آن پیش بینی شده بود. لکن، به علت ضرورتهای ناشی از مناسبات متحول بازرگانی و از آن دست لزوم تعبیه راهکاری جهت گرد آوری سرمایه های گوچک به منظور راه اندازی و اجرای طرحهای کلان بازرگانی ، قانو گذاردر لایحه اصلاحی یاد شده ، شرکتهای سهامی را به دو نوع شرکت سهامی خاص و عام دسته بندی نمود. انگیزه های چندی در پی این اقدام قابل تصور است که به نوعی وجوه ممیزه دو شکرت سهامی هم به شمار می رود:


مبحث اول  تمایز در فلسفه تأسیس
مبحث دوم شیوه تأسیس
مبحث سوم عدم لزوم تشکیل مجمع عمومی مؤسس در شرکت سهامی خاص
مبحث چهارم میزان سرمایه
مبحث پنجم شمار سهامداران
مبحث ششم تعداد مدیران
مبحث هفتم امکان اوراق مشارکت (قرضه)
مبحث هشتم پذیرش در بازار بورس