ثبت شرکت ها و ثبت برند


بخش اول: شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
در این بخش عمده بحث ما راجع به شرایط ماهوی خواهد بود؛اما قبول از آن، مختصری در مورد شرایط شکلی این نوع شرکت صحبت خواهیم کرد.

 شرایط شکلی تشکیل شرکت
شرایط ماهوی تشکیل شرکت