ثبت شرکت ها و ثبت برند


معرفی شرکت با مسئولیت محدود
ماده 94 قانون تجارت، شرکت با مسئولیت محدود را چنین معرفی می کند: «شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است».
برای درک دقیق این تعریف بهتر است ابتدا به تاریخچۀ این شرکت اشاره کنیم و سپس ماهیت حقوقی و خصایص و سرانجام فایده اقتصادی آن را مورد بررسی قرار دهیم.

 تاریخچه شرکت با مسئولیت محدود
ماهیت حقوقی شرکت با مسئولیت محدود
ملاحظات اقتصادی راجع به شرکت با مسئولیت محدود