ثبت شرکت ها و ثبت برند


برای تاسیس شرکت سهامی عام بایستی مراحل چندی طی گردد که هر مرحله قواعد خاص خود را در بر دارد . این مراحل در چهار دوره تهیه مدارک و اسناد اولیه ، مرحله پذیره نویسی ،و مرحله تشکیل مجمع عمومی موسس و سر انجام مرحل ثبت شرکت بررسی می گردند:


مبحث اول تهیه مدارک و اسناد اولیه
مبحث دوم مرحله پذیره نویسی
مبحث سوم مجمع عمومی مؤسس
مبحث چهارم ثبت شرکت سهامی عام