ثبت شرکت ها و ثبت برند

فصل دوم
تشکیل شرکت با مسئولیت محدود 
قرارداد شرکت با مسئولیت محدود، چون هر قرارداد دیگری باید دارای شرایط صحت، مندرج در ماده 190 قانون مدنی بوده، مخالفتی با مفاد ماده 975 قانون اخیر نیز نداشته باشد. بنابراین، شرکت با مسئولیت محدود وقتی می تواند تشکیل شود که شرکا اهلیت و رضایت داشته باشند، موضوع شرکت ـ که البته باید تجاری باشد ـ معین باشد و مخالف قانون نباشد، جهت معامله مشروع باشد و قرارداد شرکت با نظم عمومی مخالفت نداشته باشد. علاوه بر این، تحقق شرایط خاص قرارداد شرکت (تجاری) نیز لازم است تا شرکت با مسئولیت محدود بتواند تشکیل شود. این شرایط را قبلاً ضمن بیان قواعد کلی راجع به شرکت ذکر کردیم و تکرار کامل آنها در اینجا ضروری نیست. مختصراً بگوییم که مانند هر شرکت دیگریم. تشکیل شرکت با مسئولیت محدود موکول است به آوردن حصه از جانب هر یک از شرکا، قصد همکاری به منظور بردن سود، و تقسیم سود و زیان بین تمام شرکا. در این باره تفاوتی میان شرکت با مسئولیت محدود و شرکتهای دیگری وجود ندارد.
اما بر تشکیل شرکت با مسئولیت محدود شرایطی حاکم است که باید در این فصل آنها را مطالعه کنیم. این شرایط را در بخش اول مطالعه می کنیم و ضمانت اجرای آنها  در بخش دوم بررسی خواهد شد

شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود
ضمانت اجراهای عدم رعایت شرایط تشکیل شرکت با مسئولیت محدود