ثبت شرکت ها و ثبت برند

گفتار چهارم :مسئولیت مدنی و کیفری در تاسیس شرکت سهامی
در جریان تاسیس شرکت ، اقدامات و تصمیمات گرفته شده از سوی اشخاص دست اندر کار امر تشکیل شرکت، عمدتا موسسین شرکت ، ممکن است مسئولیتهای مدنی و کیفری به همراه داشته باشد. دراین رابطه قانون گذار قواعد خاصی را مقرر نموده که از احکام حقوقی عام حاکم بر روابط حقوقی سختگیرانه تر به نظر می رسد . این سختگیری به ویژه با ملاحظه طبیعت پذیره نویسی وعرضه عمومی سهام درجریان تشکیل شرکت سهامی عام  و ارتباط روند مزبور با حقوق اشخاص با گسترده اجتماعی وسیع قابل درک به نظر می رسد.


مبحث اول مسئولیت های مدنی
مبحث دوم تشکیل شرکت با مسئولیت محدود