ثبت شرکت ها و ثبت برند


تشکیل شرکت با مسئولیت محدود همانند تاسیس هر شرکت تجاری دیگر عمل حقوقی متضمن قبول مسئولیت از جانب شرکا بوده و در نتیجه علاوه بر شرایط ماهوی حاکم بر کلیه اعمال حقوقی برخی شرایط ماهوی مقرر در قانون تجارت را نیز باید دارا باشد . افزون بر شرایط ماهوی الزامات معینی به رعایت امور شکلی در رابطه با تشکیل شرکت مزبور در قانون تجارت پیش بینی شده است:


مبحث اول: شرایط صحت انجام معاملات
مبحث دوم: وجود حداقل دو شریک
مبحث سوم: لزوم پرداخت و تسلیم کل سرمایه
مبحث چهارم: لزوم وجود شرکت نامه و اساسنامه