ثبت شرکت ها و ثبت برند


قانون گذار در این رابطه همانند شرکت سهامی برای عدم رعایت مقررات تشکیل شرکت مسئولیتها و ضمانت اجراهای مدنی و کیفری قائل گردیده است.


مبحث اول مسئولیت های مدنی
مبحث دوم مسئولیت های کیفری