ثبت شرکت ها و ثبت برنداحکام تاسیس شرکتهای سرمایه ، یعنی شرکتهای سهایم خاص و عم از یکسو و شرکتهای با مسئولیت محدود از سوی دیگر بسیار متفاوت هستند . شایان توجه آنکه تفاوت میان تشریفات تشکیل شرکت سهامی خاص و شرکت سهامی عام چشمگیر تر از تفاوت مقررات تشکیل شرکت سهامی خاص و مسئولیت محدود است.


فصل اول: تشکیل شرکت سهامی
فصل دوم: تشکیل شرکت با مسئولیت محدود