ثبت شرکت ها و ثبت برند


معرفی شرکت  تجاری
برای آنکه شرکت تجاری شناخته شود لازم است اولاً شرکت تعریف شود و ثانیاً خصایص آن بیان گردد. این دو موضوع را در دو بخش این فصل روشن خواهیم کرد.

 تعریف شرکت
خصایص شرکت تجاری