ثبت شرکت ها و ثبت برند


شخصیت  حقوقی شرکت تجاری
در علم حقوق، بحث از شخصیت حقوقی مختص شرکت های تجاری که از جمله اشخاص خصوصی هستند، نیست، بلکه درباره کلیه اشخاص حقوقی اعم از خصوصی و عمومی صدق می کند.
قانون تجارت ایران، برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است (ماده 583). دارا بودن شخصیت حقوقی به این معناست که شرکت صلاحیت داشتن حقوق و تکالیف و نیز صلاحیت اجرای آنها را دارد. شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت های تجاری است؛ حتی شرکت هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند، بلکه در عمل موجودند( ماده 220ق.ت). مع ذلک این ویژگی مشترک در شرکت های مختلف، جلوه ای متفاوت دارد.
در این فصل، نکات و قواعد مشترک حاکم بر شخصیت حقوقی شرکت ها را بررسی می کنیم و بررسی قواعد خاص هر شرکت را به زمانی که از هر یک از آنها صحبت خواهیم کرد، وا می گذاریم.
این فصل را به دو بخش تقسیم و اعطای شخصیت حقوقی شرکت را در بخش اول و نتایج شخصیت حقوقی شرکت را در بخش دوم مطالعه می کنیم.

 اعطای شخصیت حقوقی
نتایج شخصیت حقوقی شرکت