ثبت شرکت ها و ثبت برند


منظور از آثار انحلال ، صرفا نتیجه نهایی آن و تصفیه امور شرکت نیست بلکه وضعیت حقوقی جدید شرکت ناشی از تصمیم به انحلال تا پایان کار تصفیه نیز در زمره آثار انحلال می گنجد:

مبحث اول: واگذاری مدیریت به مدیران تصفیه
مبحث دوم: حفظ شخصیت حقوقی شرکت تا پایان عملیات تصفیه
مبحث سوم: تصفیه شرکت
مبحث چهارم: ثبت و آگهی انحلال