ثبت شرکت ها و ثبت برند


از آنجا که به برخی مقررات و احکام تصفیه ، تحت عنوان اشکال انحلال و آثار آن اشاره گردید، جا دارد بخش اصلی تشریفات تصفیه را در چهار چوب بررسی کارکرد ارکان شرکت در حال تصفیه بررسی نماییم ، تا ضمن مطالعه روند عملیات تصفیه ، مقایسه با کارکرد و وظایف ارگانهای شرکت در حال فعالیت صورت پذیرد .


مبحث اول: مجامع عمومی
مبحث دوم: ادارۀ تصفیه
مبحث سوم: نظارت بر تصفیه