ثبت شرکت ها و ثبت برند


با توجه به آنکه اشخاص حقوقی تجاری عبارت از شرکتهای مذکور درماده 20 قانون تجارت اند، بنابراین کلیه اشخاص حقوقی به جز موارد مذکور در ماده یاد شده در دسته اشخاص حقوقی غیر تجاری قرار می گیرند.


مبحث اول اشخاص حقوقی دولتی و شهرداری ها
مبحث دوم: مؤسسات غیرتجاری خصوصی
مبحث سوم: وقف