ثبت شرکت ها و ثبت برند

طرح نظریات گوناگون درباره ی ماهیت شخثیت حققی از این جهت که وجود اولیه ی آن پیامد خواست و تصمیم اشخاص حقیقی است که با پذیرش و تجویز قانون گذارمحقق
می گردد, قابل درک به نظر می رسد. با این حال، دیدگاههای مطروحه به علت تفاوتهای موجود میان ویژگیهای اشخاص حقوقی و حقیقی، در مواردی کاملا در تعارض با یکدیگر قرارد دارند.
در میان دیدگاههای موجود در این رابطه، چند نظریه به شرح ذیل از شهرت و مقبولیت بیشتری در میان نویسندگان حقوقی برخوردارند:


گفتار اول: مجازی و فرضی بودن شخصیت حقوقی
گفتار دوم: واقعی بودن شخصیت حقوقی