ثبت شرکت ها و ثبت برند


هیات مدیره و مدیر عامل

هیات مدیره
هر شرکت سهامی بوسیله عده ای از اشخاص صاحب سهم قانون عنوان هیات مدیره به آنها داده است . اداره می شود . انتخاب مدیران بوسیله مجمع عمومی عادی صورت می گیرد اما اولین شرکت بوسیله مجمع عمویم موسس انتخاب می شود .
شرایط مدیران
1-مدیران تنها از بین سهامداران انتخاب می شوند.
2-مدت تصدی آن به میزانی است که که در اساسنامه معین شده و حداکثر دو سال است و انتخاب مجدد آن بلامانع است.
3- هیات مدیره یا هر یک از مدیران قابل عزل هستند و مجمع می تواند آن ها را عزل نماید .
4- عده هیات مدیره در سهامی عام نباید از 5 نفر کمتر باشد ولی بیشتر از 5 نفر طبق اساسنامه مانعی ندارد .
5-اشخاص حقیقی را می توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود که در این صورت باید یک نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید .
6- در صورت فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران ، اعضای علی البدل جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو علی البدل تعیین نشده باشد و تعداد کافی جهت تصدی محل های خالی نباشد مجمع عادی جهت تکمیل اعضا باید تشکیل شود .
هر یک از مدیران باید مقدار سهامی را که در اساسنامه مقرر شده است دارا باشد این تعداد سهام نباید از مقدام سهامی که به موجب اساسنامه جهت دادن رای ضروری است کمتر باشد . این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود . سهام مزبور با نام بوده و قابل انتقال نیست .
7-هیات مدیره در اولین جلسه خود از بین اعضا یک رئیس ویک نایب رئیس تعیین می نماید .
در مورد ماهیت رابطه حقوقی مدیر عامل با شرکت اختلاف نظر وجود دارد :برخی مدیر عامل را کارگر و برخی دیگر وکیل شرکت می دانند .
سمت مدیر عامل مباشرتی است لذا مدیر عامل حق ندارد وظایف خود را از طریق دیگران (وکیل) انجام دهد مگر این که  در اساسنامه حق توکیل به وی داده شود .
چنانچه امضای مدیر عامل یا سایر دارندگان حق امضای شرکت ، همراه با مهر شرکت نباشد مثل این است که چک رابه نام شخص خود صادر کر ده باشند.

مدیر عامل شرکت های تجاری

شرایط مدیر عامل :
1-مدیر عامل باید شخص حقیقی باشد .
2-مدیر عامل می تواند از غیر اعضای هیات مدیره و سهامداران تعیین گردد.رئیس هیات مدیره می تواند مدیر عامل باشد ولی با سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی .
3-چنانچه مدیر عامل عضو هیات مدیره نباشد ، مدت تصدی او می تواند فراتر از مدت هیات مدیهر باشد – ضمنا هیات مدیره در هر موقع می تواند مدیرعامل را عزل کند .
4-هیات مدیره می تواند بیش از یک مدیر عامل انتخاب نماید (هیات عامل ).
5-اگر مدیر عاملی که عضو هیات مدیره هم باشد قبل از انقضا مدت از هیات مدیره عزل شود سمت مدیر عاملی او پابر جاست .
یک نفر نمی تواند مدیر عامل چند شرکت باشد . ضمانت اجرای عدم رعایت این شرط درماده 127 ل.ا.ق.ت پیش بینی شده است .