ثبت شرکت ها و ثبت برند


بازرسان شرکت سهامی
برای نظارت بر اعمال مدیران و اطلاع مجمع عمومی از اوضاع و  احوال آن ، هر شرکت سهامی باید دارای بازرسانی باشد بازرسان می توانند درباره صحت صورت دارایی و صورتحساب شرکت اظهار نظر کنند و برا ی این کا ر اسناد و مدارک مورد نیاز را مطالبه نماید . آنان باید گزارش جامعی از وضعیت شرکت ارائه دهند .
بازرس باید درکار مدیر تفتیش کند . بنابراین همزمان نمی تواند مدیر باشد (عضو هیات مدیره یا مدیر عامل )همچنین اقرباء سببی و نسبی مدیران و مدیر عامل از درجه سوم از طبقه اول و دوم نمی توانند بازرس شوند . بازرسان باید شرایط عمومی مندرج در ماده 111 ل.ا.ق.ت را ینز داشته باشند . در حوزه هایی که وزارت اقتصاد اعلام می کند ، وظایف بازرسی شرکت ها را در شرکتهای  سهامی عام اشخاص می توانند ایفا کنند که نام آنها در فهرست رسمی بازرسان شرکت ها درج شده باشد .
انتخاب اولین بازرسان با  مجمع موسس و بعد از ثبت شرکت با مجمع عمومی عادی است بازرس علی البدل نیز باید انتخاب شود .
اگر هیات مدیره یا مدیر عامل مانع یا مخل انجام وظایف بازرسان شود یا اسناد و مدرک مورد نیاز را در اختیار آنان قرار ندهد به مجازات مندرج در ماده 260 ل.ا.ق.ت محکوم می شود .
گزارش خلاف بازرس در مورد امور شرکت مجازات حبس در پی دارد .
بازرس نمی تواند در معالاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود. بازرس حتی نمی تواند به عنوان حق الزحمه ای طی انعقاد قرارداد عمل معینی را برای شرکت انجام دهد (نظریه 7399/7-1/8/1381 اداره حقوقی قوه قضاییه )