ثبت شرکت ها و ثبت برند


انحلال و تصفیه شرکت سهامی

انحلال شرکت سهامی
1-موارد انحلال شرکت سهامی :
1-1- وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل  شده انجام داده یا انجام آن غیر ممکن شده است .
1-2- در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد . مگر این که مدت شرکت قبل از انقضا تمدید شده باشد .
1-3- در صورت ورشکستگی (هر گاه شرکت ورشکسته شود و حکم ورشکستگی آن صادر گردد منحل می شود )
1-4- در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده به هر علتی (مانند از بین رفتن بیش از نصف سرمایه شرکت ) رای به انحلال دهد .
1-5- در صورت حکم قطعی دادگاه (مبنی بر انحلال شرکت ) بر اساس درخواست اشخاص ذینفع .
نکات:انحلال مر حله ای پیش از تصفیه است .
عامل ورشکستگی بر سایر انحلال مقدم است . لذا با حصول حالت توقف توسل به سایر طرق انحلال ممکن نیست .
در برخی از موارد مجمع عمومی فوق العاده الزاما باید تصمیم به انحلال شرکت بگیرد (م.141 ل.ا.ق.ت)
اشخاص ذینفع (مانند صاحبان سهام موسس و انتفاعی )می تواند نسبت به انحلال شرکت اعتراض کنند.
مدیران تصفیه می توانند تقاضای صدور حکم ورشکستگی شرکت منحله را بنماید .
مدیر یا مدیران تصفیه از معامله با شرکت ممنوع هستند.
2-لزوم ثبت انحلال شرکت های سهامی
تصمیم راجع به انحلال شرکت و اسامی مدیر یا مدیران تصفیه و نشانی آن ها باید ظرف 5 روز از طرف مدیران تصفیه به مرجع ثبت شرکتها اعلام شود تا پس از ثبت به اطلاع عموم برسد .
نکته :ضمانت اجرای عدم ثبت و اعلان انحلال شرکت بلا اثر بودن آن در مقابل اشخاص ثالث است