ثبت شرکت ها و ثبت برند

در مورد مبنا و ماهیت شرکت تجاری دو دیدگاه عمده و متفاوت جلب نظر می نماید، که عبارت از " قراردادی بودن شرکت" و " شخصیت حقوقی یا سازمانی" هستند.گفتار اول: نظریه قراردادی بودن شرکت
گفتار دوم: نظریه شخصیت حقوقی یا سازمانی
گفتار سوم: تلفیقی از دو دیدگاه