ثبت شرکت ها و ثبت برند

از آنجا که مطالعه تاریخچه حقوق راجع به شرکت سهامی در کشورهای عمده جهان در درک وسعت تحول این حقوق در کشور ما مؤثر است، لازم است ابتدا تحول قانون گذاری در کشورهای بیگانه را، به طور مختصر، بیان کنیم، سپس به تاریخچه شرکت سهامی در ایران بپردازیم.


مبحث اول: شرکت سهامی در حقوق تطبیقی
مبحث دوم: شرکت سهامی در حقوق ایران