ثبت شرکت ها و ثبت برند

تشریفات نهایی تشکیل شرکت را در دو گفتار بررسی می کنیم. در گفتار اول خواهیم دید که شرکت چگونه ایجاد می شود؛ یعنی شخصیت حقوقی پیدا می کند و در گفتار دوم به اقداماتی اشاره خواهیم کرد که بلافاصله پس از تشکیل شرکت انجام شود؛ یعنی تشریفات ثبت شرکت در مرجع ثبت شرکتها. مطالعه مقررات لایحه قانونی 1347 نشان می دهد که با رعایت برخی قواعد شخصیت حقوقی شرکت قبل از ثبت در مرجع ثبت شرکتها ایجاد می شود؛ ولی این شخصیت کامل نمی شود، مگر پس از ثبت آن در مرجع اخیر.


گفتار اول ایجاد شرکت قبل از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها
گفتار دوم شخصیت حقوقی شرکت بعد از ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها