ثبت شرکت ها و ثبت برند

از آنجا که شرکت سهامی عام برای جلب سرمایه های مهم ایجاد می شود و لازم است تعداد قابل ملاحظه ای شریک گرد هم جمع شوند، بالطبع تشکیل آن متضمن مراحل مختلفی است. مرحلۀ اول،  تأسیس آن به وسیله مؤسسان است. در این مرحله مؤسسان ضمن فراهم آوردن  مقدمات ایجاد شرکت، در جستجوی شرکای دیگری هستند که در مرحله دوم، یعنی زمان پذیره نویسی، به شرکت می پیوندند. مجموعه آورده های پذیره نویسان و مؤسسان سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. بعد از جمع  شدن سرمایه، با شرکت تمامی شرکا در مجمع عمومی مؤسس،  شرکت تشکیل می شود. مراحل مختلف  تشکیل شرکت سهامی عام موضوع این بخش است که آن را چهار مبحث بررسی می کنیم.

مبحث اول: تأسیس شرکت
مبحث دوم: انجام پذیره نویسی
مبحث سوم: تشکیل سرمایه و تخصیص سهام
مبحث چهارم: تشریفات نهایی تشکیل شرکت