ثبت شرکت ها و ثبت برند

در حقوق ایران، شرکت سهامی خاص، مانند شرکت سهامی عام، ابتدا تأسیس می شود و سپس به ثبت می رسد. تأسیس شرکت سهامی خاص و ثبت آن موضوع این بخش است که آن را در دو مبحث بررسی می کنیم.


مبحث اول: تأسیس شرکت
مبحث دوم: ثبت شرکت