ثبت شرکت ها و ثبت برند


طبقه بندی بین المللی اختراعات
بخش الف – نیازهای انسانی
زیر بخش- کشاورزی
زیر بخش-مواد غذایی و تنباکو
زیر بخش-اقلام شخصی یا خانگی
زیر بخش-انجام عملیات مختلف – حمل و نقل و ترابری
زیر بخش-جداسازی ، مخلوط کردن
زیر بخش-عملیات مختلف شکل دادن
زیر بخش-چاپ و نشر
زیر بخش-حمل و نقل و ترابری
زیر بخش-ساختارهای زیر زمینی، نانو فناوری
زیر بخش-متالوژی
زیر بخش-شیمی
زیر بخش-منسوجات ، کاغذ
زیر بخش-منسوجات و یا سایر مواد قابل انعطاف که به صورت دیگری ارائه نمی شوند .
زیر بخش-کاغذ
زیر بخش-ساختمان ها و بناهای ثابت
زیر بخش-ساختمان
زیر بخش-حفاری زمین و صخره ، استخراج معدن
زیر بخش-مهندسی مکانیک ، روشنایی ، گرمایشی و اسلحه ها و انفجار
زیر بخش-انواع موتور یا پمپ
زیر بخش-مهندسی به مفهوم عام آن
زیر بخش-روشنایی ، گرمایشی
زیر بخش-انواع اسلحه ، انفجار
بخش ز- فیزیک
زیر بخش-وسایل
زیر بخش-صنعت هسته ای
بخش ح – برق