ثبت شرکت ها و ثبت برند

تشکیل شرکت سهامی
قانون گذار ایران، در راستای راه حل قوانین دیگر دنیا، مقررات مختلفی را برای تشکیل شرکت سهامی وضع کرده است،  با توجه به اینکه سرمایه آن را فقط مؤسسان تأمین کنند یا اینکه آنان برای جلب سرمایه به اشخاص دیگر نیز مراجعه کنند. شرکت هایی که مؤسسان آنها قسمتی ازسرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم  تأمین می کنند «شرکت سهامی عام» و شرکتهایی که تمام سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً به وسیله مؤسسان آنها تأمین می شود«شرکت سهامی خاص» نامیده می شوند(ماده 4 لایحه قانونی 1347).
از آنجا که تشکیل شرکت های سهامی عام و خاص  قواعد واحدی ندارد، قواعد تشکیل این دو نوع شرکت را به طور جد اگانه و در دو بخش بررسی می کنیم. بخش سوم این فصل را نیز به ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد تشکیل شرکتهای سهامی اختصاص خواهیم داد.


بخش اول: تشکیل شرکت سهامی عام
بخش دوم: تشکیل شرکت سهامی خاص
بخش سوم: ضمانت اجراهای عدم رعایت قواعد راجع به تشکیل شرکت