ثبت شرکت ها و ثبت برند

اگر این چه انتشار اوراق مشارکت اختصاص به شرکت سهامی ندارد و مؤسسات دیگر، از جمله شهرداریها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولت و مؤسسات عام المنفعه می توانند چنین اوراقی را منتشر کنند(ماده 1 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت)، لیکن بحث ما در اینجا عمدتاً در مورد انتشار اوراق مشارکت شرکتهای سهامی خواهد بود، هر چند عمده مقررات حاکم بر اوراق مشارکت این شرکتها در مورد سایر مؤسسات نیز قابل اعمال است. شرایط انتشار اوراق مشارکت را می توان در شرایط مربوط به شرکت ناشر و شرایط مربوط به اوراق خلاصه کرد که ما در دو گفتار به آنها می پردازیم.


گفتار اول: شرایط مربوط به شرکت ناشر
گفتار دوم: شرایط مربوط به اوراق