ثبت شرکت ها و ثبت برند


مطالعه نحوه سازماندهی انتشار اوراق مشارکت مستلزم بررسی دو چیز است: اول: اشخاص و سازمانهای دخیل در انتشار اوراق مشارکت(گفتار اول) و دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت(گفتار دوم).

 

 

گفتار اول: اشخاص و سازمان های دخیل در انتشار اوراق مشارکت

گفتار دوم: مکانیسم انتشار اوراق مشارکت