ثبت شرکت ها و ثبت برند

مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار تشکیل شود(ماده 89 لایحه قانونی 1347)؛ به همین دلیل گاه از آن به مجمع عمومی سالانه هم تعبیر می شود(ماده 97 لایحه قانونی 1347). هیئت مدیره و همچنین بازرس یا بازرسان شرکت می توانند در صورت ضرورت مجمع عمومی عادی را به طور فوق العاده در طول سال دعوت کنند (ماده 92 لایحه قانونی 1347). شرایط تشکیل و رأی گیری این اجتماع فوق العاده مانند اجتماع عادی سالانه صاحبان سهام است.گفتار اول: صلاحیت مجمع عمومی عادی
گفتار دوم: ترکیب مجمع عمومی عادی
گفتار سوم: حق کسب اطلاع سهام داران
گفتار چهارم: تشکیل مجمع عمومی عادی