ثبت شرکت ها و ثبت برند

مجمع عمومی مختلط مجمعی است که برای شور و بررسی موضوعاتی که بعضی در صلاحیت مجمع عمومی عادی و بعضی دیگر در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است تشکیل می شود. قانون گذار در مورد امکان تشکیل چنین مجمعی پیش بینی خاصی نکرده است، ولی تشکیل آن بلامانع است، به شرط آنکه هنگام تصمیم گیری در هر مورد قواعد راجع به صلاحیتها را رعایت کند؛ برای مثال، اگر جلسه ای برای افزایش سرمایه شرکتف که در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است، و رسیدگی به حساب های سالانه شرکت، که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، تشکیل شود، مجامع مزبور را می توان به طور متناوب تشکیل داد؛ در این صورت، تصمیمات باید با شرایطی اتخاذ شود که برای مجامع عمومی فوق العاده و عادی، بر حسب مورد، ضرورت دارد.