ثبت شرکت ها و ثبت برند

مطابق قواعد عام مسئولیت مدنی، هرکس بر اثر خطا به دیگری زیان وارد کند باید آن را جبران کند؛ اما مدیران و مدیرعامل شرکت از این قواعد مستثنا هستند. قانون گذار در مورد آنان یک رژیم خاص مسئولیت مدنی مقرر کرده است که در مقایسه با رژیم عام مسئولیت مدنی، منافع اشخاص زیان دیده را بهتر تأمین می کند. علاوه بر این، به سبب آنکه ممکن است توان مالی آنان برای جبران خسارت زیان دیدگان کافی نباشد، برای بر حذر داشتن مدیران و مدیرعامل از انجام دادن اعمال خلاف حربه وضع مسئولیت های کیفری است. مسئولیتهای مدنی و کیفری مدیران و مدیرعامل موضوع این مبحث است که در دو گفتار آنها را بررسی می کنیم.گفتار اول: مسئولیت های مدنی مدیران و مدیرعامل
گفتار دوم: مسئولیت های کیفری مدیران و مدیرعامل