ثبت شرکت ها و ثبت برند

یکی از خصایص عمده سرمایه شرکت ثابت بودن آن است؛ یعنی از مبلغی که به عنوان سرمایه در اساسنامه قید می شود نمی توان برداشت کرد؛ چه سرمایه شرکت تضمین طلب طلبکاران آن است و شرکا نمی توانند با برداشت از سرمایه از میزان آن بکاهند. ضمن اینکه مجبور نیستند بر میزان آن بیفزایند؛ پس، ثالث بودن سرمایه شرکت بدین معنا نیست که .مبلغ آن را نمی توان تغییر داد. در طول حیات شرکت ممکن است شرایطی پیش آید و افزایش یا کاهش سرمایه ضرورت یابد. اگر چه در عمل کاهش سرمایه به ندرت پیش می آید، بررسی تغییرات سرمایه مستلزم مطالعه دو فرض مزبور است که در دو مبحث به آن می پردازیم.


مبحث اول: افزایش سرمایه
مبحث دوم: کاهش سرمایه