ثبت شرکت ها و ثبت برند

مبحث اول : در مورد فقرات 1و2و3 ماده 199
در باره شیوه مذکور در بند بالا که عبارت اند از:انجام موضوع شرکت یا غیره ممکن گردیدن انجام آن ، پایان مدت شرکت، در صورتی که برای مدت مشخص تشکیل شده باشد ورشکستگی شرکت قبلا در بحث انحلال شرکتهای سهامی به تفصیل سخن رفته است .لذا تکرار مطلب خودداری می گردد.