ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (14): اساسنامه‌ سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ ايران‌
فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1- سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ ايران‌ كه‌ در اين‌ اساسنامه‌ «سازمان‌» ناميده‌ مي‌شود ازاذعام‌ مركز توسعه‌ صادرات‌ ايران‌ در مركز تهيه‌ و توزيع‌ كالا تشكيل‌ گرديده‌ و طبق‌مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ اداره‌ خواهد شد.
ماده‌ 2- سازمان‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ موسسه‌ دولتي‌وابسته‌ به‌ وزارت‌ بازرگاني‌ اداره‌ مي‌شود و داراي‌ مقررات‌ مالي‌، معاملاتي‌، اداري‌ واستخدامي‌ خاص‌ مي‌باشد و از شمول‌ قانون‌ و مقررات‌ عمومي‌ مربوط‌ به‌ دستگاه‌هاي‌دولتي‌ و قانون‌ محاسبت‌ عمومي‌ مستثني‌ است‌.
ماده‌ 3- مركز سازمان‌ در تهران‌ است‌ و سازمان‌ مي‌تواند برحسب‌ مورد و نياز در داخل‌و خارج‌ از كشور، دفتر بازرگاني‌ يا نمايندگي‌ تأسيس‌ نمايد. هريك‌ از دفاتر بازرگاني‌ ونمايندگي‌هاي‌ مزبور مي‌توانند در صورت‌ تفويض‌ اختيار كليه‌ وظايف‌ سازمان‌ را درحوزه‌ مأموريت‌ خود انجام‌ دهند.

 

فصل‌ دوم‌: اهداف‌ و وظايف‌
ماده‌ 4- اهداف‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از:
توسعه‌ تجارت‌ خارجي‌، بازاريابي‌، تبليغ‌ و گسترش‌ بازارهاي‌ جهاني‌ كالا و خدمات‌صادراتي‌ كشور، فراهم‌ اوردن‌ موجبات‌ توسعه‌ بنگاه‌هاي‌ تجاري‌ و افزايش‌ توانمندي‌ آنهابه‌ منظور توسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ و بهبود تراز بازرگاني‌، اطلاع‌ رساني‌ تجاري‌ و انجام‌اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور روان‌سازي‌ حذف‌ تشريفات‌ زايد تجاري‌ و همچنين‌ تهيه‌ و تنظيم‌قوانين‌ و مقررات‌ مناسب‌ براي‌ فعاليت‌هاي‌ تجاري‌ و توسعه‌ همكاري‌هاي‌ دوجانبه‌، چندجانبه‌ و منطقه‌اي‌ با ساير كشورها و نيز ارائه‌ تسهيلات‌ و كمك‌ براي‌ توسعه‌ صادرات‌ وارتقاء كيفي‌ كالاها و خدمات‌ باتوجه‌ به‌ مزيت‌هاي‌ نسبي‌ و رقابتي‌ كشور.
ماده‌ 5- وظايف‌ سازمان‌ عبارت‌ است‌ از سياستگذاري‌، حمايت‌، پشتيباني‌، برقراري‌استهيلات‌ و ايجاد زير ساخت‌هاي‌ ضروري‌ در امر توسعه‌ تجارت‌ و ساير موارد كه‌ به‌شرح‌ زير مي‌باشد:
1- مطالعه‌ و بررسي‌ بازارهاي‌ جهاني‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ فعاليت‌ آنها به‌ منظور استفاده‌ دربرنامه‌ريزي‌هاي‌ تجارت‌ خارجي‌
2- مطالعه‌ و بررسي‌ بازارهاي‌ جهاني‌ و تجزيه‌ و تحليل‌ فعاليت‌ آنها به‌ منظور استفاده‌ دربرنامه‌هاي‌ تجارت‌ خارجي‌
3- اطلاع‌ رساني‌ به‌ صادركنندگان‌ و واردكنندگان‌ كالا خدمات‌
4- ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌، بازاريابي‌ و آموزشي‌ به‌ صادركنندگان‌ و وارد كنندگان‌
5- كمك‌ و مساعدت‌ به‌ شركتها و تشكل‌هاي‌ تجاري‌ در زمينه‌هاي‌ بيمه‌، حمل‌ و نقل‌، اموربانكي‌، امور گمركي‌، ضمانت‌ صادرات‌ و روش‌هاي‌ نوين‌ تجاري‌ از طريق‌ طرح‌ موضوع‌ بانهادها و سازمانهاي‌ ذيربط‌ و پيگيري‌ آنها
6- برگزاري‌ سمينارها و كارگاه‌هاي‌ آموزشي‌ در خصوص‌ موضوعات‌ مرتبط‌ با امرتجارت‌ و به‌ منظور فرصت‌هاي‌ تجاري‌ و سرمايه‌گذاري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در داخل‌و ساير كشورها
7- ارائه‌ اموزش‌هاي‌ كاربردي‌ به‌ منظور بالابردن‌ مهارت‌ و افزايش‌ توانمندي‌هاي‌بازرگانان‌ كشور در عرصه‌ تجارت‌ جهاني‌
8- توليد هرگونه‌ نرم‌افزار به‌ زبان‌هاي‌ مختلف‌ جهت‌ معرفي‌ فرصت‌هاي‌ تجاري‌ وسرمايه‌گذاري‌ در كشور و معرفي‌ كالا و خدمات‌ صادراتي‌ كشور به‌ ساير كشورها
9- حمايت‌ و هدايت‌ سرمايه‌گذاران‌ داخلي‌ و خارجي‌ در جهت‌ دستيابي‌ به‌ اهداف‌ توسعه‌تجارت‌ كشور
10- كمك‌ و پشتيباني‌ و تسهيل‌ در امور مربوط‌ به‌ تبادل‌ دانش‌ فني‌ و تكنولوژي‌ بين‌واحدهاي‌ توليد و صادراتي‌ و بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ با سايركشورها
11- بررسي‌ در مورد مناقصات‌ بازار داخلي‌ و بين‌المللي‌ و ساير كشورها جهت‌ اعلام‌ به‌صادركنندگان‌ خدمات‌ فني‌ و مهندسي‌ كشور و بالعكس‌.
12- تلاش‌ جهت‌ تشويق‌ صادركنندگان‌ و بنگاه‌هاي‌ تجاري‌ در راستاي‌ تحقق‌ اهداف‌تجارت‌ خارجي‌
13- آشنا نمودن‌ بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ تجاري‌ با روش‌هاي‌ نوين‌ تبليغات‌، بازايابي‌ ومبادلات‌ تجاري‌
14- انجام‌ همكاري‌هاي‌ لازم‌ و ارائه‌ مشاوره‌هاي‌ تخصصي‌ با بنگاه‌هاي‌ صادراتي‌ كشوردر جهت‌ انعقاد قراردادهاي‌ بين‌المللي‌ تجاري‌
15- هماهنگي‌ و انجام‌ همكاري‌هاي‌ لازم‌ با سازمان‌ها و نهادهاي‌ مرتبط‌ با تجارت‌ خارجي‌در داخل‌ و ساير كشورها.
16- برگزاري‌ كميسيون‌هاي‌ مشترك‌ اقتصادي‌، بازرگاني‌ با كشورهاي‌ مختلف‌ و پيگيري‌امور مرتبط‌ با اين‌ كميسيون‌ها
17- انجام‌ كليه‌ امور اجرايي‌ در خصوص‌ صدور يا تمديد كارت‌ بازرگاني‌
18- انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور ثبت‌ سفارش‌ ورود كالا و دريافت‌ كارمزدهاي‌ مربوط‌برطبق‌ مقررات‌
19- تهيه‌ بستري‌ مناسب‌ حمايتي‌ و تشويقي‌ از صادرات‌ كالا و خدمات‌.
20- برنامه‌ريزي‌ در جهت‌ بين‌المللي‌ كردن‌ بنگاه‌هاي‌ تجاري‌ كشور
21- فراهم‌ نمودن‌ زمينه‌هاي‌ مناسب‌ جهت‌ جلب‌ توجه‌ جهانگردان‌ به‌ كالاها و فرآورده‌هاي‌
توليدي‌ داخل‌ كشور
22- ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ و كمك‌ به‌ تحقيقات‌ در خصوص‌ بسته‌بندي‌ كالا و رعايت‌استانداردهاي‌ جهاني‌ كيفيت‌ جهت‌ حضور مؤثر بنگاه‌هاي‌ ايراني‌ در بازارهاي‌ جهاني‌
23- ارائه‌ خدمات‌ مشاوره‌اي‌ و كمك‌ به‌ افزايش‌ استانداردهاي‌ حمل‌ كالا و كاهش‌هزينه‌هاي‌ حمل‌ به‌ بازارهاي‌ هدف‌
24- نظارت‌ كامل‌ بر رفتار تجار جهت‌ ايجاد فضاي‌ سالم‌ رقابتي‌ و كسب‌ و كار منصفانه‌ وجلوگيري‌ از رفتار سوء تجاري‌ و اعمال‌ محدودكننده‌ فعاليت‌هاي‌ رقابتي‌
25- ارائه‌ طرق  مناسب‌ به‌ منظور حل‌ اختلاف‌ و داوري‌هاي‌ بين‌المللي‌ در خصوص‌موضوعات‌ قابل‌ پيگيري‌ بين‌ تجار، بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ داخلي‌ و شركتهاي‌ خارجي‌
26- اعزام‌ هيئت‌هاي‌ تجاري‌ و بازاريابي‌ به‌ منظور بررسي‌ زمينه‌هاي‌ لازم‌ براي‌ انعقادقراردادهاي‌ تجاري‌
27- انعقاد قراردادهاي‌ بازرگاني‌ با ساير كشورها
28- اجراي‌ يادداشت‌هاي‌ تفاهم‌، موافقت‌ نامه‌ها و قراردادهاي‌ تجاري‌ و برگزاري‌كميسون‌ مشترك‌ با ساير كشورها
29- ارائه‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ سرمايه‌گذاري‌ در بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ ايران‌ به‌ شركتهاي‌خارجي‌ و بالعكس‌
30- ايجاد ارتباط‌ بين‌ خريداران‌ خارجي‌ و صادركنندگان‌ داخلي‌ و اطلاع‌ رساني‌ به‌ موقع‌در اين‌ خصوص‌
31- سياستگذاري‌ درخصوص‌ برگزاري‌ نمايشگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ و داخلي‌ در جهت‌توسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌، تبادل‌ دانش‌ فني‌ و ارتقاء كمي‌ و كيفي‌ محصولات‌ داخلي‌ وصدور مجوز برگزاري‌ نمايشگاه‌هاي‌ بين‌المللي‌ و تخصص‌ و يا اختصاصي‌ در داخل‌ وساير كشورها و ارائه‌ خدمات‌ و تسهيلات‌ لازم‌ در اين‌ زمينه‌
32- دعوت‌ از بازرگانان‌ و نمايندگان‌ تجاري‌ كشورها و مؤسسات‌ تجاري‌ خارجي‌ جهت‌آشنا نمودن‌ آنان‌ با فرصت‌هاي‌ بازار، كالا و خدمات‌ كشور.
33- توسعه‌ و تقويت‌ اتحاديه‌ها و تشكّل‌هاي‌ تجاري‌ كشور و سامان‌ دهي‌ امور مربوط‌ به‌آنها.
34- تشويق‌ واحدهاي‌ توليدي‌ - تجاري‌ و بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ كشور به‌ گسترش‌فعاليت‌هاي‌ برون‌ مرزي‌ و صادراتي‌ و ارائه‌ هرگونه‌ كمك‌ و خدمات‌ لازم‌ به‌ آنها به‌ منظورتوسعه‌ صادرات‌ غيرنفتي‌.
35- كوشش‌ جهت‌ تعميق‌ فرهنگ‌ صادراتي‌ در بنگاه‌هاي‌ اقتصادي‌ كشور
36- بسترسازي‌ به‌ منظور توسعه‌ صادرات‌ خدمات‌ به‌ ويژه‌ خدمات‌ فني‌ و مهندسي‌
37- همكاري‌ با سازمان‌هاي‌ توسعه‌ تجارت‌ ديگر كشورها و اتاق هاي‌ بازرگاني‌ و صنايع‌و معادن‌ و تعاون‌ كشور
38- ارتباط‌، همكاري‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ با نمايندگي‌هاي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در خارج‌ ازكشور و نمايندگي‌هاي‌ خارجي‌ مقيم‌ ايران‌.
39- بررسي‌ و انجام‌ اقادامات‌ لازم‌ به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌كشور و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ آن‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌
40- بررسي‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور تهيه‌ و تدوين‌ مقررات‌ صادرات‌ و واردات‌كشور و اصلاحات‌ مربوط‌ به‌ ان‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌
41- بررسي‌ مشكلات‌ و تنگناهاي‌ تجاري‌ كشور و ارائه‌ راهكارهاي‌ اجرايي‌ به‌ منظور رفع‌آن‌
42- ايجاد نمايندگي‌هاي‌ سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ در ساير كشورها و اعزام‌ وابسته‌هاي‌بازرگاني‌ به‌ كشورهاي‌ هدف‌ و نظارت‌ بر فعاليت‌هاي‌ نمايندگي‌ها و رايزن‌هاي‌ بازرگاني‌.
43- برپايي‌ غرفه‌ اطلاع‌ رساني‌ در نمايشگاه‌هاي‌ داخلي‌ و خارجي‌
تبصره‌ 1- علاوه‌ بر وظايف‌ مندرج‌ در ماده‌ 6، كليه‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ كه‌ به‌ موجب‌قوانين‌ و مقررات‌ به‌ عهده‌ مركز توسعه‌ صادرات‌ ايران‌ محول‌ شده‌ است‌ به‌ سازمان‌توسعه‌ تجارت‌ ايران‌ منتقل‌ مي‌شود.


فصل‌ سوم‌: اركان‌ شركت‌
ماده‌ 6- اركان‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
الف‌ - شوراي‌ سياستگذاري‌
ب‌ - رئيس‌ كل‌
ماده‌ 7- شوراي‌ سياستگذاري‌ سازمان‌ مركب‌ از 11 عضو به‌ شرح‌ زير است‌:
1- وزير بازرگاني‌ (رئيس‌ شورا)
2- معاون‌ وزير صنايع‌ و معادن‌
3- معاون‌ وزير جهاد كشاورزي‌
4- رئيس‌ كل‌ سازمان‌ (نايب‌ رئيس‌ و دبير شورا)
5- رئيس‌ اتاق  بازرگاني‌ و صنايع‌ و معادن‌ ايران‌
6- رئيس‌ اتاق  تعاون‌
7- سه‌ نفر از افراد صاحب‌ نظر در امور تجارت‌، صنعت‌ و كشاورزي‌ از بخش‌ خصوصي‌به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ و با حكم‌ وزير بازرگاني‌
8- دونفر از اساتيد دانشگاه‌ در رشته‌هاي‌ مرتبط‌ با اهداف‌ سازمان‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ وبا حكم‌ وزير بازرگاني‌
تبصره‌ - ترتيب‌ تشكيل‌ جلسات‌ و چگونگي‌ اتخاذ تصميم‌ شورا براساس‌ آئين‌ نامه‌اي‌است‌ كه‌ به‌ تصويب‌ شورا خواهد رسيد.
ماده‌ 8- وظايف‌ و اختيارات‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- تصويب‌ خط‌ مشي‌ و سياست‌ كلي‌ سازمان‌
2- رسيدگي‌ و تأييد پيشنهاد رئيس‌ كل‌ در مورد برنامه‌هاي‌ سالانه‌ سازمان‌
3- رسيدگي‌ و تأييد گزارش‌ سالانه‌ سازمان‌
4- بررسي‌ و تصويب‌ بودجه‌ سالانه‌ سازمان‌ به‌ منظور ارائه‌ به‌ سازمان‌ مديريت‌ وبرنامه‌ريزي‌ كشور.
5- رسيدگي‌ و تأييد آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و ساير آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌ درچارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
6- اتخاذ تصميم‌ در مورد تأسيس‌ يا تعطيل‌ دفاتر بازرگاني‌ و نمايندگي‌هاي‌ سازمان‌ درداخل‌ و خارج‌ از كشور و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ جهت‌ تصويب‌ در مورد تأسيس‌ دفاتربازرگاني‌ و نمايندگي‌هاي‌ سازمان‌ در خارج‌ از كشور.
7- بررسي‌ و تأييد پيشنهاد تسهيلات‌ تجاري‌ و مشوق هاي‌ صادراتي‌ جهت‌ تصويب‌ مراجع‌مربوط‌
8- ارائه‌ نظر نسبت‌ به‌ پيشنهادهاي‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ و ساير اعضاء
ماده‌ 9- رئيس‌ كل‌ سازمان‌ از بين‌ افراد صاحب‌ نظر در امور اقتصادي‌ و بازرگاني‌ داراي‌تحصيلات‌ دانشگاهي‌ و سوابق‌ اجرايي‌ مربوط‌ و با حكم‌ وزير بازرگاني‌ به‌ اين‌ سمت‌منصوب‌ مي‌گردد و مشمول‌ حسن‌ جريان‌ كليه‌ امور و حفظ‌ حقوق  و منافع‌ امور سازمان‌مي‌باشد. رئيس‌ كل‌ سازمان‌ معاون‌ وزير بازرگاني‌ مي‌باشد.
ماده‌ 10- وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- اجراي‌ وظايف‌ مندرج‌ در ماده‌ 5 اين‌ اساسنامه‌
2- اخذ تصميم‌ و صدور دستور درباره‌ كليه‌ امور مالي‌، اداري‌ و استخدامي‌ سازمان‌ درحدود تشكيلات‌ و بودجه‌ مصوب‌ و مقررات‌ مربوط‌ و امضاء كليه‌ نامه‌ها و مكاتبات‌.
3- تهيه‌ و تدوين‌ مقرراتداخلي‌ و آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌، استخدامي‌ و ساير آئين‌نامه‌هاي‌ اجرايي‌ لازم‌ و پيشنهاد براي‌ اتخاذ تصميم‌ به‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ سازمان‌ واجراي‌ آنها پس‌ از تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌
4- تهيه‌ تشكيلات‌ سازمان‌ و پيشنهاد آن‌ به‌ وزير بازرگاني‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ سازمان‌ مديريت‌و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ منظور تأييد آن.‌
5- پيشنهاد تسهيلات‌ تجاري‌ و مشوق هاي‌ صادراتي‌ به‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ سازمان‌ ونظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آن‌ پس‌ از تصويب‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌.
6- تهيه‌ و تنظيم‌ گزارش‌ مالي‌ و پيشنهاد بودجه‌ سازمان‌ به‌ شوراي‌ سياستگذاري‌سازمان‌.
7- نصب‌ و عزل‌ كاركنان‌ سازمان‌ برطبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و براساس‌ تشكيلات‌مصوب‌
8- نمايندگي‌ سازمان‌ در مقابل‌ اشخاص‌ و مؤسسات‌ خصوصي‌ و عمومي‌ اعم‌ از داخلي‌ وخارجي‌ يا حق‌ انتخاب‌ وكيل‌
9- ارجاع‌ دعاوي‌ به‌ داوري‌ و تعيين‌ داور و پايان‌ دادن‌ دعاوي‌ به‌ صلح‌ با رعايت‌ اصل‌ 139قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
10- معرفي‌ امضاءهاي‌ مجاز براي‌ استفاده‌ از حساب‌هاي‌ بانكي‌
11- ايجاد يا خريد ساختمان‌ اداري‌ و ساير تأسيسات‌ و تجهيزات‌ فني‌ در چارچوب‌برنامه‌ها و بودجه‌ مصوب‌
12- انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ به‌ منظور برقراري‌ ارتباط‌ با تشكل‌هاي‌ صادراتي‌ و تجاري‌ اعم‌ ازداخلي‌ و خارجي‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ سازمان‌
13- پيشنهاد وظايف‌ و مأموريت‌هاي‌ جديد سازمان‌ به‌ شوراي‌ سياستگذاري‌
ماده‌ 11- كليه‌ راردادها و اسناد تعهدآور مي‌بايد به‌ امضاء رئيس‌ كل‌ سازمان‌ برسد.
ماده‌ 12- رئيس‌ كل‌ سازمان‌ مي‌تواند به‌ مسئوليت‌ خود تمام‌ يا قسمتي‌ از اختيارات‌ ووظايف‌ خود را به‌ هريك‌ از كاركنان‌ سازمان‌ تفويض‌ نمايد.
تبصره‌ - تفويض‌ اختيارات‌ موضوع‌ ماده‌ فوق  نافي‌ مسئوليت‌هاي‌ نهايي‌ و پاسخگويي‌رئيس‌ كل‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ نمي‌باشد.
فصل‌ چهارم‌: امور مالي‌
ماده‌ 13- سال‌ مالي‌ سازمان‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ تا پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌مي‌باشد.
ماده‌ 14- بودجه‌ سازمان‌ همه‌ ساله‌ براساس‌ پيش‌بيني‌ هزينه‌ها و درآمدهاهاي‌ حال‌توسط‌ رئيس‌ كل‌ سازمان‌ تهيه‌ و تنظيم‌ و جهت‌ تصويب‌ به‌ شوراي‌ سياستگذاري‌ ارسال‌مي‌گردد.
ماده‌ 15- منابع‌ درامد سازمان‌ عبارت‌ است‌ از:
1- كليه‌ درامدهاي‌ مركز توسعه‌ صادرات‌ ايران‌ قبل‌ از ادغام‌ در مراكز تهيه‌ و توزيع‌كالا
2- كليه‌ درآمدهاي‌ مراكز تهيه‌ و توزيع‌ كالا قبل‌ از ادغام‌ مركز توسعه‌ صادرات‌ ايران‌ درمراكز تهيه‌ و توزيع‌ كالا
3- درآمدهاي‌ ناشي‌ از ارائه‌ خدمات‌ و حق‌ عضويت‌ واحدهاي‌ تجاري‌ و توليدي‌ درسازمان‌، قبول‌ هدايا و ساير درآمدها در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌.
47- اعتبارات‌ و كمك‌هاي‌ سالانه‌ در بودجه‌ كل‌ كشور.
ماده‌ 16- دارندگان‌ حق‌ امضاء چك‌ها و اسناد تعهدآور مالي‌ عبارتند از رئيس‌ كل‌ ومعاون‌ ذي‌ربط‌ سازمان‌ و يك‌ نفر از كاركنان‌ سازمان‌ به‌ انتخاب‌ رئيس‌ كل‌ كه‌ چك‌ و اسنادمزبور با امضاء دو نفر از افراد فوق الذكر معتبر خواهد بود.
فصل‌ پنجم‌ - مقررات‌ مختلف‌
ماده‌ 17- آئين‌ نامه‌ استخدامي‌ سازمان‌ توسط‌ رئيس‌ كل‌ تهيه‌ و با پيشنهاد وزيربازرگاني‌ به‌ تصويب‌ هيئت‌ وزيران‌ خواهد رسيد و هرگونه‌ اصلاحات‌ بعدي‌ آن‌ نيز به‌ترتيب‌ فوق  خواهد بود.
ماده‌ 18- كليات‌ تشكيلات‌ سازمان‌ و تغييرات‌ بعدي‌ توسط‌ سازمان‌ توسعه‌ تجارت‌ ايران‌تهيه‌ و به‌ تأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور خواهد رسيد.
ماده‌ 19- به‌ منظور تعامل‌ سازمان‌ با اقتصاد و تجارت‌ جهاني‌، رئيس‌ كل‌ سازمان‌مي‌تواند با تأييد وزارت‌ بازرگاني‌ و با رعايت‌ اصل‌ 17 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ نسبت‌ به‌ تعيين‌ زمان‌ كار كاركنان‌ در ايام‌ هفته‌ و انطباق  آن‌ با شرايط‌ جهاني‌ اقدام‌نمايد.
ماده‌ 20- تغييرات‌ اصلاحات‌ در اين‌ اساسنامه‌ بنا به‌ پيشنهاد رئيس‌ كل‌ سازمان‌ و تأييدوزير بازرگاني‌ و رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور به‌ تصويب‌ وزيران‌ خواهدرسيد.