ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (13): اساسنامه‌ سازمان‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ اروند(آبادان‌ - خرمشهر)
فصل‌ اول‌ - كليات‌ و تعاريف‌
ماده‌ 1- نام‌ سازمان‌، سازمان‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ اروند (آبادان‌ - خرمشهر)مي‌باشد كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار سازمان‌ ناميده‌ مي‌شود.
ماده‌ 2- مركز اصلي‌ سازمان‌ در داخل‌ محدوده‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ اروند(آبادان‌ - خرمشهر) مي‌باشد.
ماده‌ 3- سازمان‌ براي‌ مدّت‌ نامحدود تشكيل‌ مي‌شود.
ماده‌ 4- سرمايه‌ سازمان‌ مبلغ‌...................... ريال‌ است‌ كه‌ از محل‌ آورده‌هاي‌ غيرنقدي‌(زمين‌ و تأسيسات‌) سازمان‌ تقويم‌ مي‌شود. سرمايه‌ سازمان‌ كلاً متعلق‌ به‌ دولت‌ بوده‌ ومنقسم‌ به‌ يكصد هزار سهم‌ ................... ريالي‌ مي‌باشد.
فصل‌ دوم‌: اهداف‌ سازمان‌
ماده‌ 5- اهداف‌ سازمان‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
انجام‌ امور زيربنايي‌، عمران‌ و آباداني‌، رشد و توسعه‌ اقتصادي‌، سرمايه‌گذاري‌ و افزايش‌درآمد عمومي‌، ايجاد اشتغال‌ سالم‌ و مولد، تنظيم‌ بازار كار و كالا، حضور فعال‌ دربازارهاي‌ جهاني‌ و منطقه‌اي‌، توليد و صادرات‌ كالاهاي‌ صنعتي‌ و تبديلي‌ و ارائه‌ خدمات‌عمومي‌.
فصل‌ سوم‌ - اركان‌ سازمان‌
ماده‌ 6- اركان‌ سازمان‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌
2- هيأت‌ مديره‌
3- مديرعامل‌ و رئيس‌ هيأت‌ مديره‌
4- بازرس‌ يا بازرسان‌ قانوني‌
ماده‌ 7- هيأت‌ وزيران‌ نماينده‌ صاحب‌ سهام‌ در مجامع‌ عمومي‌ مي‌باشد كه‌ به‌ موجب‌تصويب‌ نامه‌ شماره‌ 76305 / ت‌ 19037 ه مورخ‌ 26/10/1376 اختيارات‌ خود را به‌ وزراي‌عضو شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ به‌ رياست‌ رئيس‌ جمهور تفويض‌ نموده‌است‌.
ماده‌ 8- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ قرار زير است‌:
الف‌ - موافقت‌ با تأسيس‌ و انحلال‌ شركتهاي‌ تابعه‌
ب‌ - تصويب‌، اصلاح‌ و تغيير اساسنامه‌ سازمان‌ و شركتهاي‌ تابعه‌ با رعايت‌ اصل‌ 85قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
پ‌ - اعمال‌ نظارت‌ عاليه‌ بر فعاليت‌هاي‌ سازمان‌
ت‌ - تصويب‌ برنامه‌هاي‌ عمراني‌، فرهنگي‌، بودجه‌ سالانه‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ و عملكردسازمان‌.
ث‌ - تصويب‌ آيين‌نامه‌هاي‌ سازمان‌
ج‌ - تصويب‌ مقررات‌ امنيتي‌ و انتظامي‌ منطقه‌ با تأييد فرماندهي‌ كل‌ قوا
ج‌ - اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ و يا كاهش‌ سرمايه‌
ح‌ - نصب‌ و عزل‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌
خ‌ - انتخاب‌ بازرس‌ و يا بازرسان‌ و تعيين‌ حق‌ الزحمه‌ آنها
د - تعيين‌ خط‌ مشي‌ عمومي‌ سازمان‌
ذ - تعيين‌ حقوق ، مزايا و هرگونه‌ پاداش‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
ر - تعيين‌ ميزان‌ و نحوه‌ اخذ عوارض‌ در محدوده‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ اروند(آبادان‌ - خرمشهر)
ز - اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ هر موضوعي‌ كه‌ با رعايت‌ مفاد اين‌ اساسنامه‌ در دستور جلسه‌مجمع‌ عمومي‌ قرار گيرد.
ژ - اتخاذ تصميم‌ درباره‌ واريز يا قسمتي‌ از سود ساليانه‌ سهم‌ سهامداران‌ به‌ حساب‌اندوخته‌هاي‌ سازمان‌
ماده‌ 9- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ يك‌ بار براي‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ صورت‌هاي‌مالي‌ تا پايان‌ تيرماه‌ هر سال‌ و حداقل‌ يك‌ بار براي‌ رسيدگي‌ و تصويب‌ بودجه‌ سال‌ بعد،حداكثر تا پايان‌ دي‌ ماه‌ همان‌ سال‌ تشكيل‌ مي‌گردد.
ماده‌ 10- دعوت‌ براي‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ سازمان‌ در هر موقع‌ با موافقت‌ رئيس‌جمهور به‌ عمل‌ مي‌آيد.
ماده‌ 11- محل‌ تشكيل‌ و چگونگي‌ رسميّت‌ يافتن‌ جلسات‌ و نحوه‌ تصويب‌ موضوعات‌دستور جلسه‌ مجامع‌ عمومي‌ براساس‌ آئين‌ نامه‌ داخلي‌ شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ -صنعتي‌ خواهد بود.
ماده‌ 12- سازمان‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌اي‌ متشكل‌ از سه‌ نفر اداره‌ مي‌گردد. اعضاي‌ هيأت‌مديره‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ انتخاب‌ مي‌شوند. عزل‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ با همان‌ مرجع‌انتخاب‌ كننده‌ مي‌باشد.
ماده‌ 13- اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ مدّت‌ سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند. انتخاب‌ مجدد آنان‌بلامانع‌ است‌. تا زماني‌ كه‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ جديد انتخاب‌ نشده‌اند، هيأت‌ مديره‌ سابق‌به‌ كار خود ادامه‌ خواهد داد.
ماده‌ 14- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ ماهي‌ يك‌ بار و به‌ دعوت‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ ومديرعامل‌ سازمان‌ تشكيل‌ مي‌گردد. اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌توانند موضوعات‌ موردنظرخود را از طريق‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در دستور جلسه‌ هيأت‌ مديره‌ قرار دهند.
ماده‌ 15- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور حداقل‌ دو سوم‌ اعضاء رسميّت‌ مي‌يابد وتصميمات‌ جلسه‌ با اكثريت‌ آراي‌ اعضاي‌ حاضر در جلسه‌ معتبر و لازم‌ الاجرا مي‌باشد.
ماده‌ 16- براي‌ هريك‌ از جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ بايد صورت‌ جلسه‌اي‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌(منشي‌ هيأت‌ مديره‌) تنظيم‌ و به‌ امضاي‌ كليه‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ حاضر در جلسه‌ برسد.در صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ نام‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ حاضر يا غايب‌ و خلاصه‌اي‌ ازمذاكرات‌ و تصميمات‌ متخذه‌ در جلسه‌ با قيد تاريخ‌ درج‌ مي‌گردد. هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌مديره‌ كه‌ با تمام‌ يا بعضي‌ از تصميمات‌ مندرج‌ در صورت‌ جلسه‌ مخالف‌ باشد، نظر او بايددر صورت‌ جلسه‌ قيد گردد.
ماده‌ 17- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ همه‌ گونه‌ اختيارات‌ در چارچوب‌ قانون‌ چگونگي‌ اداره‌مناطق‌ آزاد - تجاري‌ - صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ - مصوب‌ 1372 - براي‌ اجراي‌وظايف‌ مصرح‌ در اين‌ اساسنامه‌ بوده‌ و از جمله‌ داراي‌ اختيارات‌ و وظايف‌ زير مي‌باشد:
الف‌ - تعيين‌ روش‌هاي‌ اجرايي‌ انعقاد هرگونه‌ قرارداد و مشاركت‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ اعم‌ از داخلي‌ و خارجي‌
ب‌ - چگونگي‌ و نحوه‌ اخذ عوارض‌ براساس‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌
پ‌ - چگونگي‌ و نحوه‌ ثبت‌ شركتها و مالكيت‌هاي‌ صنعتي‌ و معنوي‌، همچنين‌ ثبت‌ كشتي‌ها،شناورها و هواپيماها در منطقه‌، براساس‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌ و بدون‌ ايجاد حق‌ امتياز وانحصار.
ت‌ - موافقت‌ با تأسيس‌ دفتر نمايندگي‌ در محل‌هاي‌ لازم‌.
ث‌ - چگونگي‌ و نحوه‌ استفاده‌ از زمين‌ و منابع‌ ملي‌ و ترتيب‌ فروش‌ يا اجاره‌ آن‌ در محدوده‌منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ ارسباران‌ (جلفا) براساس‌ قانون‌ و آئين‌ نامه‌ اجرايي‌ مصوب‌مجمع‌ عمومي‌
ج‌ - اخذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ خريد و فروش‌ و اجاره‌ و پيمانكاري‌ و انجام‌ كليه‌ امور تجاري‌ وتوليدي‌ و مبادرت‌ به‌ صادرات‌ و واردات‌ در چارچوب‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مصوب‌
چ‌ - تهيه‌ و پيشنهاد برنامه‌ و بودجه‌ سالانه‌ سازمان‌ و به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ تصويب‌
ح‌ - تهيه‌ و تأييد گزارش‌ هيأت‌ مديره‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ و عملكرد سالانه‌ سازمان‌ و ارائه‌آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ تصويب‌
خ‌ - بررسي‌ و تدوين‌ آيين‌ نامه‌هاي‌ داخلي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ تصويب‌
د - پيشنهاد تشكيل‌ و يا انحلال‌ شركتهاي‌ فرعي‌ براساس‌ موازين‌ قانون‌ تجارت‌ جهت‌تصويب‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
ذ - موافقت‌ با اعطا و قبول‌ ضمانت‌ و ظهرنويسي‌ و تضمينات‌ تجاري‌ و رهن‌ و وثيقه‌ اموال‌منقول‌ و غيرمنقول‌ در چارچوب‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌
ر - هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند بعضي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌تفويض‌ نمايد.
ز - هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ تمام‌ اطلاعات‌ درخواستي‌ دبيرخانه‌ شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزادتجاري‌ را كه‌ جهت‌ ارائه‌ عملكرد سازمان‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ لازم‌ است‌ در مهلت‌ تعيين‌ شده‌به‌ دبيرخانه‌ اعلام‌ نمايد.
ماده‌ 18- مديرعامل‌ سازمان‌ كه‌ رياست‌ هيأت‌ مديره‌ را به‌ عهده‌ دارد، به‌ موجب‌ حكم‌رئيس‌ جمهور و از ميان‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ منصوب‌ و بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ سازمان‌مي‌باشد.
دوره‌ تصدي‌ مديرعامل‌ سه‌ سال‌ است‌ و انتخاب‌ مجدد وي‌ بلامانع‌ مي‌باشد. در هر حال‌دوره‌ مديريت‌ عامل‌ از مدّت‌ عضويت‌ او در هيأت‌ مديره‌ بيشتر نخواهد بود.
ماده‌ 19- رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ در اجراي‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ مديره‌ داراي‌همه‌ گونه‌ حقوق ، اختيارات‌ و اعتبارات‌ بوده‌ و نمايندگي‌ سازمان‌ را در مقابل‌ اشخاص‌ ثالث‌دارد. ساير وظايف‌ و اختيارات‌ وي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
الف‌ - كليه‌ مكاتبات‌ عادي‌ و جاري‌ سازمان‌ باامضاي‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌معتبر مي‌باشد.
ب‌ - عزل‌ و نصب‌ كاركنان‌ سازمان‌
پ‌ - تعيين‌ حقوق  مزايا، ارتقا، و اعطاي‌ پاداش‌ و اضافه‌ حقوق  كاركنان‌ و اخذ تصميم‌درباره‌ كليه‌ امور استخدامي‌ كاركنان‌ طبق‌ آئين‌ نامه‌ مربوط‌
ت‌ - دريافت‌ مطالبات‌ و پرداخت‌ بدهي‌ها و افتتاح‌ حساب‌ ريالي‌ و ارزي‌ در بانك‌هاي‌ داخلي‌و خارجي‌ با امضاي‌ مجاز سازمان‌
ج‌ - صدور مجوز براي‌ انجام‌ هر نوع‌ فعاليت‌ اقتصادي‌ مجاز در محدوده‌ منطقه‌ آزادتجاري‌ - صنعتي‌ اروند (آبادان‌ - خرمشهر)
چ‌ - صدور رواديد براي‌ اتباع‌ خارجي‌ به‌ موجب‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌
ح‌ - تعيين‌ متصدي‌ براي‌ انواع‌ مشاغلي‌ كه‌ در محدوده‌ منطقه‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌متصدي‌ مستقيم‌ ندارد.
خ‌ - رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مي‌تواند برخي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ اعضاي‌ مديره‌ ويا كاركنان‌ سامان‌ به‌ تشخيص‌ و مسئوليت‌ خود واگذار نمايد.
د - رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ مسؤول‌ حسن‌ اجراي‌ كليه‌ امور منطقه‌ آزاد تجاري‌ -صنعتي‌ اروند (آبادان‌ - خرمشهر) و حفظ‌ حقوق  و منافع‌ و اموال‌ سازمان‌ مي‌باشد.
ذ - مديرعامل‌ موظف‌ است‌ يك‌ نسخه‌ از صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ را مرتباً به‌ دبيرخانه‌شوراي‌ عالي‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ ارسال‌ نمايد.
ماده‌ 20- مجمع‌ عمومي‌ يك‌ بازرس‌ اصلي‌ و يك‌ بازرس‌ علي‌ البدل‌ را از ميان‌ اشخاص‌حقيقي‌ يا حقوقي‌ ذيصلاح‌ براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌نمايد. انتخاب‌ مجدد آنان‌ به‌ اين‌سمت‌ بلامانع‌ است‌ و تا زماني‌ كه‌ تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌، بازرس‌ سابق‌ به‌خدمت‌ خود ادامه‌ خواهد داد.
در صورت‌ فوت‌ و يا استعفا و يا بركناري‌ از خدمت‌ بازرس‌ اصلي‌، بازرس‌ علي‌ البدل‌وظايف‌ وي‌ را عهده‌ دار خواهد شد.
ماده‌ 21- بازرس‌ قانوني‌ مي‌تواند هرگونه‌ رسيدگي‌ و بازرسي‌ را در حدود اختيارات‌قانوني‌ و وظايف‌ محوله‌ انجام‌ داده‌ و به‌ كليه‌ دفاتر و پرونده‌ها و قراردادهاي‌ سازمان‌مراجعه‌ نموده‌ و اسناد مدارك‌ مربوط‌ به‌ سازمان‌ را مورد رسيدگي‌ قرار دهد. اهم‌ وظايف‌و اختيارات‌ بازرس‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
الف‌ - تطبيق‌ عمليات‌ سازمان‌ با بودجه‌ مصوب‌
ب‌ - رسيدگي‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ سازمان‌ و تصديق‌ و مطابقت‌ آنها با دفاتر سازمان‌ وتهيه‌ گزارش‌ و اظهارنظر در مورد عمليات‌ سازمان‌ براي‌ تقديم‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌. گزارش‌مزبور حداقل‌ بيست‌ روز قبل‌ از جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌تسليم‌ مي‌شود.
پ‌ - اظهارنظر در مورد صحت‌ و سقم‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
ت‌ - اجراي‌ وظايف‌ بازرس‌ كه‌ طبق‌ مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ تعيين‌ شده‌اند، نبايد به‌ هيچ‌ وجه‌مانع‌ جريان‌ عادي‌ كار سازمان‌ گردد.
فصل‌ چهارم‌: صورت‌هاي‌ مالي‌
ماده‌ 22- سال‌ مالي‌ سازمان‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و در پايان‌ اسفند ماه‌همان‌ سال‌ خاتمه‌ مي‌يابد. كليه‌ دفاتر سازمان‌ به‌ تاريخ‌ روز آخر سال‌ مالي‌ بسته‌ مي‌شود.صورت‌هاي‌ مالي‌ سازمان‌ و گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ بايد تا چهل‌ روز قبل‌ از تاريخ‌ تشكيل‌مجمع‌ عمومي‌ در اختيار بازرس‌ قانوني‌ گذاشته‌ شود.
ماده‌ 23- كليه‌ اسناد و اوراق  تعهداور سازمان‌ همچنين‌ كليه‌ چك‌ها، بروات‌ و سفته‌هاهمواره‌ با امضاي‌ متفق‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ و يا نماينده‌ او و يك‌ نفر به‌ انتخاب‌هيأت‌ مدره‌ همراه‌ با مهر سازمان‌ معتبر مي‌باشد.
ماده‌ 24- تعداد و انواع‌ دفاتر قانوني‌ طبق‌ مقررات‌ قانون‌ تجارت‌ از طرف‌ مديره‌ تعيين‌مي‌گردند.
ماده‌ 25- حساب‌هاي‌ سازمان‌ طبق‌ اصول‌ صحيح‌ و متداول‌ حسابداري‌ و براساس‌موازين‌ قانون‌ تجارت‌ تنظيم‌ و نگهداري‌ مي‌شود.
ماده‌ 26- نسبت‌ به‌ اموري‌ كه‌ در اين‌ اساسنامه‌ مقرراتي‌ منظور نشده‌ باشد، مقررات‌قانون‌ چگونگي‌ اداره‌ مناطق‌ آزاد تجاري‌ - صنعتي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، مصوبات‌مجمع‌ عمومي‌ و آيين‌ نامه‌ اجرايي‌ مربوط‌، حاكميت‌ دارد.