ثبت شرکت ها و ثبت برند

نمونه‌ (11): اساسنامه‌ شركت‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌
فصل‌ اول‌: كليات‌
ماده‌ 1- شركت‌ سهامي‌ طرح‌ و توسعه‌ تلفن‌ ايران‌ با اصلاح‌ اساسنامه‌ و وظايف‌ به‌«شركت‌ ارتباطات‌ زير ساخت‌» تغيير نام‌ مي‌يابد و در قالب‌ شركت‌ تابع‌ شركت‌ مخابرات‌ايران‌ (مادر تخصصي‌) سازمان‌دهي‌ شده‌ و از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ «شركت‌» ناميده‌مي‌شود.
ماده‌ 2- تعريف‌ شبكه‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌: شبكه‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌ عبارت‌ ازمجموعه‌ سيستم‌هاي‌ مخابراتي‌ از قبيل‌ مراكز مايكروويو بين‌ شهري‌ و بين‌الملل‌، شبكه‌اصلي‌ فيبر نوري‌، ايستگاه‌هاي‌ زميني‌ ماهواره‌ مخابراتي‌ مرتبط‌ با زيرساخت‌، مراكزسوئيچ‌ راه‌ دور (PC , SC) و بين‌الملل‌ (ISC) است‌ كه‌ تأمين‌ ظرفيت‌ انتقال‌ و راه‌يابي‌ وترافيك‌ بين‌ شهري‌ و بين‌الملل‌ مورد نياز متقاضيان‌ و اپراتورهاي‌ شبكه‌هاي‌ مختلف‌ اعم‌ ازدولتي‌ و غيردولتي‌ را برعهده‌ دارد.
ماده‌ 3- اهداف‌ شركت‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:
هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌، مديريت‌، ساماندهي‌، ايجاد، توسعه‌، تأمين‌، نظارت‌، نگهداري‌ وبهره‌برداري‌ شبكه‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌ كشور و ارائه‌ خدمات‌ ارزش‌ افزوده‌ آن‌ مي‌باشدكه‌ با استفاده‌ از فناوري‌هاي‌ جديد ارتباطي‌ در قالب‌ طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ وهمچنين‌ كارگزاري‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ (مادر تخصصي‌) در زمينه‌ نظارت‌، تصويب‌طرح‌هاي‌ جامع‌ مخابراتي‌ و تدوين‌ استانداردها با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ تحقق‌مي‌يابد.
ماده‌ 4- مركز شركت‌ تهران‌ است‌.
ماده‌ 5- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ استقلال‌ مالي‌ داشته‌ و با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ تابع‌ اين‌ اساسنامه‌ مي‌باشد.
ماده‌ 6- مدّت‌ شركت‌ نامحدود است‌.
ماده‌ 7- سرمايه‌ شركت‌ ...................... ريال‌ است‌ كه‌ به‌................... سهم‌ ................... ريالي‌با نام‌ تقسيم‌ شده‌ اموال‌ و دارايي‌هاي‌ شركت‌ و از محل‌ واگذاري‌ توسط‌ شركت‌ مخابرات‌ايران‌ تأمين‌ و تماماً متعلق‌ به‌ شركت‌ اخيرالذكر است‌.
تبصره‌ - از تاريخ‌ ابلاغ‌ اساسنامه‌ شركت‌، حداكثر به‌ مدّت‌ يك‌ سال‌، نيروي‌ انساني‌«مستقر در حوزه‌ ستادي‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌» تأسيسات‌، لوازم‌ و تجهيزات‌، حقوق ،مطالبات‌، ديون‌ و تعهدات‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ مذكور در حوزه‌مربوط‌ به‌ امور ارتباطات‌ زيرساخت‌، به‌ شركت‌ منتقل‌  مي‌شود سازمان‌ ثبت‌ اسناد واملاك‌ كشور به‌ درخواست‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ اسناد مالكيت‌ اراضي‌ و املاك‌ موردانتقال‌ در دفاتر مربوط‌ را به‌ نام‌ شركت‌ اصلاح‌ مي‌نمايد.
فصل‌ دوم‌: موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت‌
ماده‌ 8- وظايف‌ شركت‌ كه‌ از ماده‌ 5 اساسنامه‌ سابق‌ آمده‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ و تبيين‌مي‌گردد:
1- تهيه‌ و تدوين‌ طرح‌هاي‌ جامع‌ در زمينه‌ شبكه‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌ براساس‌ الزامات‌،نيازها، استانداردها و ضوابط‌.
2- بازاريابي‌، تأسيس‌، توسعه‌، به‌سازي‌، اجرا، نگهداري‌  و بهره‌برداري‌ و همچنين‌ نظارت‌و مديريت‌ شبكه‌ ارتباطات‌ زيرساخت‌ كشور.
3- تأمين‌ كليه‌ نيازهاي‌ زيرساختي‌ متقاضيان‌ اعم‌ از بخشهاي‌ دولتي‌، خصوصي‌ وتعاوني‌ ارائه‌ دهنده‌ خدمات‌ مخابراتي‌ مجاز طبق‌ استانداردهاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌.
4- تهيه‌ و تصويب‌ دستورالعمل‌ها، ضوابط‌ و معيارها و استانداردهاي‌ فني‌ و تخصصي‌موردنياز شركت‌ در زمينه‌ تأسس‌، توسعه‌، نگهداري‌ و بهره‌برداري‌ از شبكه‌زيرساخت‌.
5- همكاري‌ با ساير اپراتورهاي‌ مخابراتي‌ بين‌المللي‌ در زمينه‌ تبادل‌ ارتباطات‌ و ترانزيت‌ترافيك‌ بين‌الملل‌.
6- عضويت‌ در نهادها و انجمن‌هاي‌ تخصصي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ و شركت‌ در كنفرانس‌هاي‌
مربوط‌ به‌ منظور كسب‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ تخصصي‌ ارتباطات‌ زير ساخت‌.
7- مديريت‌، برنامه‌ريزي‌، پياده‌سازي‌ آموزش‌هاي‌ تخصصي‌ خاص‌ به‌ منظور توسعه‌مهارت‌هاي‌ لازم‌
8- تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ مسيريابي‌ و همزماني‌ در شبكه‌ زيرساخت‌ مخابرات‌ كشور.
9 ايجاد امكانات‌ و بسترهاي‌ موردنياز جهت‌ اعمال‌ سياست‌هاي‌ نظارت‌ بر شبكه‌زيرساخت‌ توسط‌ مراجع‌ ذيربط‌
10- ارائه‌ خدمات‌ موردنياز مشتريان‌ با ملحوظ‌ كردن‌ ملاحظات‌ تجاري‌ و مشتري‌ مداري‌.
11- اقدام‌ در جهت‌ حفظ‌ امنيت‌ شبكه‌ و حفاظت‌ از حقوق  مشتركان‌
12- مبادرت‌ به‌ انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ كه‌ منطبق‌ با هدف‌ شركت‌ باشد.
تبصره‌ 1- شركت‌ واحد استاني‌ نخواهد داشت‌ و كليه‌ فعاليت‌هاي‌ اجرايي‌ خود در سطح‌استان‌ها را به‌ صورت‌ پيمانكاري‌ در قالب‌ قرارداد مشخص‌ و با استفاده‌ از حداكثر توان‌بخش‌ غيردولتي‌ و به‌ صورت‌ رقابتي‌ انجام‌ خواهد داد.
تبصره‌ 2- شركت‌ مجاز به‌ ايجاد شركت‌ و يا سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ ديگرنمي‌باشد.
فصل‌ سوم‌: اركان‌ شركت‌
ماده‌ 9- اركان‌ شركت‌ عبارتست‌ از:
الف‌ - مجمع‌ عمومي‌
ب‌ - هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
ج‌ - بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 10- نمايندگي‌ سهام‌ در مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ با اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌مخابران‌ ايران‌ (مادرتخصصي‌) و رياست‌ آن‌ به‌ عهده‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مذكورمي‌باشد.
ماده‌ 11- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
2- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار تشكيل‌ خواهد شد. يك‌ بار براي‌استماع‌ و رسيدگي‌ به‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌ و اتخاذ تصميم‌نسبت‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ ذكرشده‌ است‌. بار دوم‌ جهت‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ بودجه‌ سال‌ آتي‌ و برنامه‌ها وخط‌ مشي‌ آتي‌ شركت‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ قيد شده‌است‌.
ماده‌ 13- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ باحضور حداقل‌ چهار عضو رسميّت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌همواره‌ با سه‌ رأي‌ و در مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ با چهار رأي‌ موافق‌ معتبر خواهد بود.
دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق  العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌كه‌ در دستور مجمع‌ قرار دارد بايد همراه‌ دعوتنامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ ارسال‌ شود.
ماده‌ 14- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ سياست‌ كلي‌ و برنامه‌هاي‌ عمليات‌ آتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اظهارنظر و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عمليات‌ سالانه‌ و صورت‌هاي‌مالي‌ و بودجه‌ مربوط‌.
3- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
4- انتخاب‌ يا عزل‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌
5- تعيين‌ حقوق  و مزاياي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ با رعايت‌ مصوبات‌ شوراي‌ حقوق  ودستمزد و تعيين‌ پاداش‌ اعضاي‌ يادشده‌ با رعايت‌ ماده‌ 241 لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ قسمتي‌از قانون‌ تجارت‌.
6- تعيين‌ حق‌ الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌.
7- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملات‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌ نهايي‌.
8- تصويب‌ تعرفه‌هاي‌ خدمات‌ مرتبط‌ با شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
9- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ آيين‌ نامه‌ استخدامي‌ شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ براي‌ تصويب‌ نهايي‌.
10- اتخاذ تصميم‌ درباره‌ تشكيلات‌ شركت‌ و تعيين‌ سقف‌ پست‌هاي‌ موردنياز وبرنامه‌هاي‌ جذب‌ و تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌ درچارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
11- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ در مورد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ وارجاع‌ امر به‌ داوري‌ و تعيين‌ داور و همچنين‌ استرداد دعوا با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ ازجمله‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
12- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مفاد اين‌اساسنامه‌ مستلزم‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ شركت‌ است‌ و مواردي‌ كه‌ در دستورجلسه‌ مجمع‌ قيد شده‌ است‌.
13- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مفاد اين‌اساسنامه‌ مستلزم‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ شركت‌ است‌ و مواردي‌ كه‌ دردستورجلسه‌ مجمع‌ قيد شده‌ است‌.
ماده‌ 15- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌براي‌ تصويب‌
2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ در چارچوب‌قوانين‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌
3- بررسي‌ و ارائه‌ پيشنهاد انحلال‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مادر تخصصي‌مخابرات‌ جهت‌ تصويب‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌.
ماده‌ 16- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از 3 عضو موظف‌ خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌عمومي‌ عادي‌ از بين‌ افراد با تحصيلات‌ عالي‌ و حداقل‌ 5 سال‌ سابقه‌ مديريت‌ و صاحب‌ نظردر تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ شركت‌ با اولويت‌ به‌ كاركنان‌ شركت‌ براي‌ مدت‌ 2سال‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مخابرات‌ ايران‌ (وزيرارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌) منصوب‌ مي‌شوند و پس‌ از انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌ تجديدانتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنها براي‌ دوره‌هاي‌بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ از بين‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و يك‌نفره‌ را به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ مي‌كنند و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌شركت‌ منصوب‌ مي‌شوند.
ماده‌ 17- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌تواند يك‌ نفر عضو علي‌البدل‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌اعضاي‌ اصلي‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ كند كه‌ در صورت‌ فوت‌ يا استعفا يا هر دليل‌ ديگر كه‌ادامه‌ فعاليت‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ غيرممكن‌ گردد، عضو علي‌البدل‌ جايگزين‌خواهد شد.
تبصره‌ - شرايط‌ انتخاب‌ عضو علي‌البدل‌ مطابق‌ ماده‌ 16 مي‌باشد.
ماده‌ 18- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور تمامي‌ اعضاء رسميّت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ بااكثريت‌ آراء موافق‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ اتخاذ خواهد گرديد.
ماده‌ 19- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بار و به‌ طور منظم‌ در محل‌ شركت‌تشكيل‌ و دستور جلسه‌ حدال‌ دو روز قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌اعضاء ارسال‌ خواهد شد. در موارد اضطراري‌ رعايت‌ تشريفات‌ مزبور با تشخيص‌ رئيس‌هيأت‌ مديره‌ الزامي‌ نخواهد بود.
ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در آن‌ بادرج‌ نظر مخالفان‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد. مسئوليت‌ ابلاغ‌ و پيگيري‌مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
ماده‌ 21- هيأت‌ مديره‌ براي‌ انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملات‌ كه‌ مرتبط‌ با موضوع‌فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها صريحاً در صلاحيت‌ مجمع‌ عمومي‌ قرارنگرفته‌ باشد با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. هيأت‌ مديره‌ همچنين‌داراي‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ زير مي‌باشد:
1- پيشنهاد خط‌ مشي‌ و برنامه‌ كلان‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
2- تأييد برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ تصويب‌
3- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ وارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
4- تأييد آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ اتخاذ تصميم‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
5- تصويب‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌، فني‌، صنعتي‌ و بازرگاني‌ درزمينه‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ و مفاد اين‌ اساسنامه‌
6- بررسي‌ و تصويب‌ اخذ وام‌ و اعتبار به‌ پيشنهاد مديرعامل‌ و در قالب‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
7- انجام‌ حسابرسي‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌، معاملات‌ و كليه‌ فعاليت‌هاي‌ شركت‌.
8- بررسي‌ و پيشنهاد اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ اتخاذ تصميم‌با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
9- بررسي‌ و پيشنهاد ساختار كلان‌ شركت‌ و برنامه‌ جذب‌ و تعديل‌ نيروهاي‌ انساني‌مربوط‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
10- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌ و اعلام‌ به‌مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
11- بررسي‌ و پيشنهاد به‌ مجمع‌ عمومي‌ در مورد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ و ارجاع‌ به‌داوري‌ و تعيين‌ داور و همچنين‌ استرداد دعوا با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از جمله‌اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
12- انتخاب‌ و عزل‌ مدير عامل‌ با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌
13- بررسي‌ و تصويب‌ دستورالعمل‌هاي‌ داخلي‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ شركت‌
14- تشخيص‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و پيشنهاد براي‌ وضع‌ ذخيره‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.
تبصره‌ - هيأت‌ مديره‌ به‌ مسئوليت‌ خود مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌مديرعامل‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 22- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ شركت‌ بوده‌ كه‌ براي‌ مدّت‌ 2 سال‌ از بين‌اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌عمومي‌ شركت‌ منصوب‌ مي‌شود. و در حدود قوانين‌ و مقررات‌ و اين‌ اساسنامه‌ مسئول‌اداره‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ در حدود قوانين‌ و مقررات‌ و اين‌ اساسنامه‌ مسئول‌اداره‌ كليه‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ مي‌تواند با مسئوليت‌ خود بخشي‌ از وظايف‌ واختيارات‌ خود را به‌ هريك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 23- وظايف‌ مديرعامل‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اجراي‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌ عمومي‌
2- تهيه‌، تنظيم‌ و پيشنهاد خط‌ مشي‌، برنامه‌ عملياتي‌ و بودجه‌ سالانه‌ شركت‌ به‌ مديره‌.
3- تهيه‌ و تنظيم‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ سالانه‌ شركت‌ و ارائه‌ ان‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
4- تعيين‌ روش‌هاي‌ اجرايي‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و آيين‌ نامه‌ها و ابلاغ‌ به‌ واحدهاي‌ذيربط‌.
5- تهيه‌ و پيشنهاد آيين‌ نامه‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
6- تهيه‌ و پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌.
7- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ شركت‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ حسن‌ اداره‌امور شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
8- اتخاذ تصميم‌ و اقدام‌ نسبت‌ به‌ امور و عملياتي‌ كه‌ در حيطه‌ وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ وهيأت‌ مديره‌ قرار نگرفته‌ است‌.
9- عزل‌ و نصب‌ و ارتقاي‌ كاركنان‌ شركت‌، تعيين‌ حقوق  و دستمزد، پاداش‌، ترفيع‌ و تنبيه‌آنها براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
ماده‌ 24- مديرعامل‌، نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي‌دفاع‌ از حقوق  شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ اعم‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غيررا دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ (از جمله‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌اسلامي‌ ايران‌) و پس‌ از اخذ نظر هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌ عمومي‌ نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌داوري‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ 25- كليه‌ چك‌ها و اسناد و اوراق  مالي‌ و تعهدات‌ و قراردادها بايد به‌ امضاي‌مديرعامل‌ (يا نماينده‌ وي‌) و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ (يا نماينده‌منتخب‌ هيأت‌ مديره‌) برسد. مكاتبات‌ اداري‌ به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا نماينده‌ وي‌ خواهدرسيد.
تبصره‌ - مادامي‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تركيب‌ سهام‌، شركت‌ دولتي‌ شناخته‌ شود، كليه‌ چك‌هاعلاوه‌ بر امضاي‌ افراد فوق الذكر به‌ امضاي‌ ذي‌ حساب‌ و يا نماينده‌ وي‌ خواهد رسيد.
ماده‌ 26- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ وتصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد.
تبصره‌ - اقدامات‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌عادي‌ شركت‌ گردد.
فصل‌ چهارم‌: امور مالي‌
ماده‌ 27- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ تا پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌مي‌باشد.
ماده‌ 28- صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد با رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و درموعد مقرر در اختيار بازرس‌ (حسابرس‌) قرار داده‌ شود.
نمونه‌ (12): اساسنامه‌ شركت‌ ارتباطات‌ سيار