ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (6): اساسنامه‌ شركت‌ سهامي‌ مديريت‌ شبكه‌ برق  ايران‌

فصل‌ اول‌ - كليات‌
ماده‌ 1- با توجه‌ به‌ خريداري‌ كليه‌ سهام‌ شركت‌ بهره‌برداري‌ نيروگاهي‌ شهيد فيروزي‌توسط‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مديريت‌ توليد، انتقال‌ و توزيع‌ برق ايران‌ (توانير)، نام‌شركت‌ بهره‌برداري‌ نيروگاه‌ شهيد فيروزي‌ به‌ شركت‌ سهامي‌ مديريت‌ شبكه‌ برق  ايران‌تغيير مي‌يابد و از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار «شركت‌» ناميده‌ مي‌شود.
ماده‌ 2- اهداف‌ و موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از:
1- راهبري‌ و پايش‌ بهره‌برداري‌ از شبكه‌ توليد و انتقال‌ برق  كشور به‌ منظور حفظ‌ پايائي‌ وامنيت‌ شبكه‌ و تأمين‌ مطمئن‌ برق .
2- فراهم‌ ساختن‌ امكان‌ دسترسي‌ به‌ شبكه‌ برق  كشور براي‌ متقاضيان‌ اعم‌ از دولتي‌ ياغيردولتي‌، به‌ منظور خريد و فروش‌ و يا جابجايي‌ (ترانزيت‌) برق .
3- برقراري‌ شرايط‌ خريد و فروش‌ رقابتي‌ برق  و ايجاد، اداره‌ و توسعه‌ بازار و بورس ‌برق .
4- اتخاذ تدابير و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ در راستاي‌ حصول‌ اطمينان‌ از تأمين‌ برق ، گسترش‌مشاركت‌ بخش‌ غيردولتي‌ و توسعه‌ رقابت‌ در توليد و توزيع‌ برق  در چارچوب ‌سياست‌هاي‌ وزارت‌ نيرو.
ماده‌ 3- مركز شركت‌ شهر تهران‌ است‌.
ماده‌ 4- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ از هر لحاظ‌ استقلال‌ مالي‌ داشته‌ و تابع‌ مقررات ‌اساسنامه‌ خود مي‌باشد.
ماده‌ 5- مدّت‌ شركت‌ نامحدود است‌.
ماده‌ 6- سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌...................... ريال‌ كه‌ به‌ ده‌ هزار سهم‌................ ريالي‌تقسيم‌ گرديده‌ است‌ و تماماً متعلق‌ به‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مديريت‌ توليد، انتقال‌ و توزيع ‌نيروي‌ برق ايران‌ (توانير) مي‌باشد كه‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار شركت ‌توانير ناميده‌ مي‌شود.

فصل‌ دوم‌: وظايف‌ و مأموريت‌ها
ماده‌ 7- شركت‌ در چارچوب‌ موضوع‌ فعاليت‌ و براي‌ نيل‌ به‌ اهداف‌ خود، با رعايت‌ قوانين ‌و مقررات‌ مربوط‌ مجاز به‌ اقدامات‌ زير مي‌باشد:
1- توسعه‌، تجهيز و اداره‌ مركز ملي‌ راهبري‌ و پايش‌ شبكه‌ برق  كشور (ديسپاچينگ‌) وهماهنگي‌ و نظارت‌ بر مراكز منطقه‌اي‌ كنترل‌ و پايش‌ شبكه‌ برق .
تبصره‌ - براي‌ حفظ‌ پايائي‌ و امنيت‌ شبكه‌ برق ، كليه‌ مالكين‌ و بهره‌برداران‌ تأسيسات ‌توليد و انتقال‌ نيروي‌ برق متصل‌ به‌ شبكه‌ برق  كشور موظفند از روش‌ و تصميمات‌ متخذه‌ مركز ملّي‌ راهبري‌ و پايش‌ شبكه‌ برق كشور پيروي‌ نموده‌ و آنها را به‌ موقع‌ اجرا بگذارند وآمار و اطلاعاتي‌ را كه‌ خواسته‌ مي‌شود در اختيار قرار دهند.
2- تعيين‌ و ابلاغ‌ تنظيمات‌ مربوط‌ به‌ تأسيسات‌ توليد و انتقال‌ نيروي‌ برق  و برنامه‌هاي‌لازم‌ براي‌ تأمين‌ پايائي‌ و امنيت‌ شبكه‌ برق كشور.
3- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ مقررات‌، استانداردها و دستورالعملهاي‌ مرتبط‌ با موضوع ‌فعاليت‌ شركت‌ و مراقبت‌ در رعايت‌ تنظيمات‌ مربوط‌ به‌ تأسيسات‌ و برنامه‌ها توسط ‌مالكين‌ و بهره‌برداران‌ تأسيسات‌ توليد و انتقال‌ نيروي‌ برق.
تبصره‌ - شركت‌ مجاز است‌ به‌ عنوان‌ كارگزار وزارت‌ نيرو، هر موقع‌ كه‌ لازم‌ بداند تمام‌يا قسمتي‌ از تأسيسات‌ توليد و انتقال‌ نيروي‌ برق  متعلق‌ به‌ هريك‌ از مؤسسات‌ برق  را كه ‌متصل‌ به‌ شبكه‌ برق كشور است‌ مورد بازرسي‌ قرار دهد. مؤسسات‌ مزبور موظفند نظرياتي‌ را كه‌ شركت‌ براساس‌ مفاد بند (2) اعلام‌ مي‌كند اجرا نمايند.
4- رابهري‌، انجام‌ عمليات‌ و توسعه‌ بازار و بورس‌ برق .
5- خريد و فروش‌ عمده‌ برق در داخل‌ و خارج‌ كشور و نظارت‌ بر خريد و فروش‌ عمده‌ برق در داخل‌ و خارج‌ كشور و ديگر عمليات‌ در بازار برق كه‌ توسط‌ ساير اشخاص‌ حقيقي‌ وحقوقي‌ در چارچوب‌ ضوابط‌ و مقررات‌ بازار برق انجام‌ مي‌شود.
6- مديريت‌ دسترسي‌ و جابجايي‌ (ترانزيت‌) انرژي‌ الكتريكي‌ در شبكه‌ برق شامل‌ تبادلات‌درون‌ و برون‌ مرزي‌ و اتخاذ تدابير لازم‌ براي‌ پيشگيري‌ از وضعيتي‌ كه‌ رقابت‌ در بازار برق را محدود مي‌نمايد.
7- برقراري‌ امكان‌ عبور برق توليدي‌ نيروگاه‌هاي‌ غيردولتي‌ و عرضه‌ كنندگان‌ برق ازطريق‌ شبكه‌ برق كشور.
8- انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ دسترسي‌ به‌ شبكه‌ برق كشور در چارچوب‌ مقررات‌ مصوب‌ وبراساس‌ رقابت‌ سالم‌ براي‌ متقاضيان‌، اعم‌ از عرضه‌ كنندگان‌ برق (صرف‌ نظر از اين‌ كه‌خود توليدكننده‌ باشند و يا در چارچوب‌ مقررات‌ مربوط‌ برق براي‌ عرضه‌ در شبكه‌ برق كشور در اختيار داشته‌ باشند) و دريافت‌ كنندگان‌ برق (صرف‌ نظر از اين‌ كه‌ براي‌ مصرف‌خود برق را دريافت‌ مي‌نمايند و يا در چارچوب‌ مقررات‌ قصد ارائه‌ آن‌ را به‌ سايرين‌ دارند)دولتي‌ و يا غيردولتي‌ كه‌ داراي‌ مجوز از وزارت‌ نيرو مي‌باشند، به‌ منظور خريد و فروش‌ و يا جابجايي‌ (ترانزيت‌) برق .
9- هماهنگي‌ و مديريت‌ سيستم‌هاي‌ انتقال‌ داده‌ در شبكه‌ برق كشور.
10- تنظيم‌ و انتشار گزارشات‌ ادواري‌ از وضعيت‌ پاياني‌ و امنيت‌ شبكه‌ توليد و انتقال‌ برق كشور و چگونگي‌ رقابت‌ در بازار برق و همچنين‌ تدوين‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ در خصوص ‌نيازهاي‌ شبكه‌ برق كشور به‌ تأسيسات‌ توليد و انتقال‌ و ديگر ملزومات‌ (از جمله ‌سيستم‌هاي‌ حفاظتي‌ و مخابراتي‌، تأمين‌ بهينة‌ ذخيره‌ گردان‌، قابليت‌ كنترل‌ فركانس‌ و جبران‌ توان‌ راكتيو) براي‌ تأمين‌ پايائي‌ و امنيت‌ شبكه‌ و جلوگيري‌ از به‌ وجود آمدن ‌وضعيتي‌ كه‌ دسترسي‌ به‌ شبكه‌ و يا رقابت‌ در بازار برق را محدود مي‌نمايد و ارائه‌ آن‌ به‌شركتهاي‌ برق منطقه‌اي‌، شركت‌ توانير و وزارت‌ نيرو.
11- تدوين‌ مقررات‌، استانداردها و دستورالعمل‌هاي‌ مرتبط‌ با اهداف‌ و موضوع‌ فعاليت‌شركت‌ از جمله‌ دستورالعمل‌هاي‌ ثابت‌ بهره‌برداري‌ و ارائه‌ به‌ وزارت‌ نيرو جهت‌ تصويب‌.
12- حمايت‌ از تحقيقات‌، توسعه‌ فناوري‌، فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ و تربيت‌متخصصين‌ مورد نياز در زمينه‌هاي‌ فعاليت‌ شركت‌ توانير همكاري‌ و اشتراك‌ مساعي‌ باساير مؤسسات‌ در اين‌ راستا.
13- انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملاتي‌ كه‌ براي‌ مقاصد شركت‌ ضروري‌ و مرتبط‌ باموضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و به‌ صرفه‌ و صلاح‌ شركت‌ باشد.
14- اجراي‌ اموري‌ كه‌ شركت‌ توانير در حوزه‌ فعاليت‌ شركت‌ به‌ آن‌ واگذار مي‌نمايد و يا وزارت‌ نيرو در اجراي‌ قانون‌ سازمان‌ برق ايران‌- مصوب‌ 1346 و ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌، انجام‌ آن‌ را به‌ شركت‌ محول‌ مي‌كند.
تبصره‌ - شركت‌ مجاز به‌ ايجاد شركت‌ يا سرمايه‌گذاري‌ در ساير شركتها نمي‌باشد.


فصل‌ سوم‌: اركان‌ شركت‌
ماده‌ 8- اركان‌ شركت‌ عبارتند از:
الف‌ - مجمع‌ عمومي‌
ب‌ - هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
ج‌ - بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 9- مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ متشكل‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ توانير بوده‌ ورياست‌ آن‌ به‌ عهده‌ رويس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ توانير مي‌باشد.
ماده‌ 10- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
2- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 11- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار تشكيل‌ خواهد شد. يك‌ بار براي ‌استماع‌ و رسيدگي‌ به‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌ و اتخاذ تصميم ‌نسبت‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ ذكر شده‌ است‌. بار دوم‌ براي‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به ‌بودجه‌ سال‌ آتي‌ و برنامه‌ها و خط‌ مشي‌ آتي‌ شركت‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ با رعايت ‌قوانين‌ و مقررات‌ در دستور جلسه‌ جمع‌ عمومي‌ قيد شده‌ است‌.
تبصره‌ - مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ طور فوق العاده‌ بنا به‌ دعوت‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌،رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و يا بازرس‌ با ذكر علت‌ در هر زمان‌ مي‌تواند تشكيل‌ شود.
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ با حضور اكثريت‌ اعضاي‌مجمع‌ عمومي‌ رسميّت‌ خواهد داشت‌ و تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با اكثريت‌ آراء كل‌ اعضاي‌ مجمع‌ عمومي‌ و در مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ با حداقل‌ دو سوم‌ آراء كل‌ اعضاي‌مجمع‌ عمومي‌ معتبر خواهد بود. دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق العاده‌ با ذكرتاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستور جلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از تاريخ‌ تشكيل‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ قراردارد بايد همراه‌ دعوت‌ نامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ عمومي‌ ارسال‌ شود.

 وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ خط‌ مشي‌ و برنامه‌هاي‌ عملياتي‌ آتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اظهار نظر و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عمليات‌ سالانه‌ و صورت‌هاي‌مالي‌ و بودجه‌ شركت‌.
3- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌ و ماده‌ 35 اين‌ اساسنامه.
4- انتخاب‌ رئيس‌ و اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌.
5- انتخاب‌ بازرس‌ (حسابرس‌) و تعيين‌ حق‌ الزحمه‌ وي.‌
6- پيشنهاد آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌، استخدامي‌ و بيمه‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
7- تصويب‌ آيين‌ نامه‌هاي‌ اموال‌، پس‌ انداز، رفاهي‌ و ساير آيين‌ نامه‌هاي‌ شركت‌ براساس ‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
8- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركت‌ و تعيين‌ سقف‌ پست‌هاي‌ مورد نياز و برنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروي‌ انساني‌ شركت‌.
9- پيشنهاد ضوابط‌ مربوط‌ به‌ تعيين‌ حق‌ الزحمه‌ انجام‌ امور كارگزاري‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌شركت‌ توانير.
10- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ در مورد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ وارجاع‌ امر به‌ داوري‌ و تعيين‌ داور و همچنين‌ استرداد دعوي‌ با رعايت‌ اصل‌ 139 قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
11- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ و مفاد اين‌اساسنامه‌ رسيدگي‌ به‌ آنها در صلاحيت‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ شركت‌ است‌ و در دستورجلسه‌ عمومي‌ قيد شده‌ است‌.
ماده‌ 14- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌براي‌ تصويب‌
2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ در چارچوب ‌قانون‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
3- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ وپيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌.
ماده‌ 15- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از سه‌ يا پنچ‌ عضو اصلي‌ خواهد بود كه‌ با تصويب‌مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با رعايت‌ ماده‌ 30 اين‌ اساسنامه‌ انتخاب‌ مي‌شوند. اعضاي‌ مديره‌ بايد صاحب‌ نظر در تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ با فعّاليت‌هاي‌ شركت‌ بوده‌ و حداقل‌ سه‌ نفر از آنها مي‌بايد در شركت‌ يا شركت‌ توانير اشتغال‌ داشته‌ باشند و اعضاي‌ هيئت‌ مديره‌ براي‌ مدّت ‌سه‌ سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و پس‌ از انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌ تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنها براي‌ دوره‌هاي‌ بعد بلامانع‌ است‌.
ماده‌ 16- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌تواند يك‌ نفر عضو علي‌البدل‌ به‌ عنوان‌ جايگزين ‌اعضاي‌ اصلي‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ كند. در صورت‌ فوق يا استعفا يا هر دليل‌ ديگر كه‌ ادامه ‌فعاليت‌ هر يك‌ از اعضاي‌ اصلي‌ هيأت‌ مديره‌ (به‌ تشخيص‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مادرتخصصي‌) غيرممكن‌ گردد، عضو علي‌البدل‌ جايگزين‌ خواهد شد.
تبصره‌ - عضو علي‌البدل‌ هيأت‌ مديره‌ از بين‌ كاركنان‌ شركت‌ انتخاب‌ مي‌شود.
ماده‌ 17- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميّت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ با اكثريت‌ آراي‌ موافق‌ كل‌ اعضا اتّخاذ خواهد گرديد.
ماده‌ 18- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بار و به‌ طور منظم‌ در محل‌ شركت‌تشكيل‌ و دستور جلسه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌اعضاء ارسال‌ خواهد شد. در موارد فوري‌ رعايت‌ تشريفات‌ مزبور با تشخيص‌ رئيس ‌هيأت‌ مديره‌ الزامي‌ نخواهد بود.
ماده‌ 19- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در آن‌ با در نظر مخالفين‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد. مسئوليت‌ ابلاغ‌ و پيگيري ‌مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ براي‌ انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملات‌ كه‌ مرتبط‌ با موضوع ‌فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها صريحاً در صلاحيت‌ مجمع‌ عمومي‌ قرارنگرفته‌ باشد، با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌، داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. موارد زير از جمله ‌اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد:
1- پيشنهاد خط‌ مشي‌ و برنامه‌هاي‌ كلان‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي.‌
2- تأييد برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ اعم‌ از مالي‌ و بهره‌برداري‌ و توسعه‌ تأسيسات‌.
3- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ وارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي.‌
4- بررسي‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌، اموال‌، استخدامي‌، بيمه‌، پس‌ انداز، رفاهي‌ وساير آئين‌ نامه‌هاي‌ شركت‌ و ارائه‌ ان‌ به‌ مجمع‌ عمومي.‌
5- تصويب‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌، فني‌، صنعتي‌ و بازرگاني‌ درزمينه‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ و مفاد اين‌ اساسنامه‌.
6- تأييد اخذ وام‌ و اعتبار به‌ پيشنهاد مديرعامل‌ و ارائه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌.
7- انجام‌ حسابرسي‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌ و معاملات‌ و درآمدها و مخارج‌ شركت‌ و بازرسي‌ در كليه‌ امور شركت.‌
8- بررسي‌ و پيشنهاد اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ به‌ مجمع‌ عمومي.‌
9- بررسي‌ و پيشنهاد ساختار كلان‌ شركت‌ و برنامه‌ جذب‌ نيروي‌ انساني‌ به‌ مجمع‌عمومي.‌
10- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌ و اعلام‌ به‌مجمع‌ عمومي‌ شركت‌.
11- بررسي‌ و پيشنهاد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ و ارجاع‌ به‌ داوري‌ و تعيين‌ داور وهمچنين‌ استرداد دعوي‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط.‌
12- انتخاب‌ مديرعامل‌ و پيشنهاد وي‌ به‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ براي‌ صدر حكم‌ بارعايت‌ ماده‌ 30 اين‌ اساسنامه.‌
13- بررسي‌ و تصويب‌ دستورالعمل‌هاي‌ داخلي‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ شركت‌.
14- تشخيص‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و بررسي‌ و پيشنهاد درباره‌ مطالبات‌ لاوصول‌براي‌ اتّخاذ تصميم‌ به‌ مجمع‌ عمومي.‌
15- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد مسائلي‌ كه‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و يا مديرعامل‌ درهيأت‌ مديره‌ مطرح‌ مي‌نمايند مگر در مواردي‌ كه‌ از وظايف‌ مراجع‌ صلاحيتدار ديگر باشد.
تبصره‌ - هيأت‌ مديره‌ به‌ مسئوليت‌ خود مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌ مديرعامل‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 21- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ و اداري‌ شركت‌ مي‌باشد كه‌ براي‌ مدّت‌ دو سال‌از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع ‌عمومي‌ شركت‌ و با رعايت‌ ماده‌ 30 اين‌ اساسنامه‌ منصوب‌ مي‌شود. مديرعامل‌ در حدودقوانين‌ و مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ مسئول‌ اداره‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ مي‌تواند بامسئوليت‌ خود بخشي‌ از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ هريك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌نمايد.
تبصره‌ - در صورتي‌ كه‌ مديرعامل‌ از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ نشده‌ باشد، مي‌تواند بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأي‌ در جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ نمايد.
ماده‌ 22- موارد زير از جمله‌ وظايف‌ و اختيارات‌ مديرعامل‌ مي‌باشد:
1- اجراي‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌ عمومي.‌
2- تهيه‌، تنظيم‌ و پيشنهاد خط‌ مشي‌، برنامه‌ عملياتي‌، بودجه‌ سالانه‌ و تشكيلات‌ تفصيلي‌شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌.
3- تهيه‌ و تنظيم‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ سالانه‌ شركت‌ و ارائه‌ ان‌ به‌ هيأت‌ مديره.‌
4- تهيه‌ و تنظيم‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌، اموال‌، استخدامي‌، بيمه‌، پس‌ انداز، رفاهي‌ وساير آئين‌ نامه‌هاي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌.
15- تعيين‌ روش‌هاي‌ اجرايي‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و آئين‌ نامه‌ها و ابلاغ‌ به‌ واحدهاي‌ذيربط‌.
6- اداره‌ امور فني‌، مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ شركت.
7- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آئين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي‌ شركت‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌براي‌ حسن‌ اداره‌ امور شركت‌ در حدود قوانين‌ و مقررات‌ مربوط.‌
8- اتخاذ تصميم‌ و اقدام‌ نسبت‌ به‌ كليه‌ امور و عمليات‌ شركت‌ به‌ استثناي‌ آنچه‌ از وظايف ‌مجمع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌ است‌.
9- عزل‌ و نصب‌ كليه‌ كاركنان‌ شركت‌، تعيين‌ حقوق و دستمزد، پاداش‌، ترفيع‌ و تنبيه‌ آنها براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ و آئين‌ نامه‌هاي‌ مصوب.‌
ماده‌ 23- مديرعامل‌ نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي ‌دفاع‌ از حقوق شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ اعم‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غير را دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ و پس‌ از اخذ نظر هيأت‌ مديره‌ و با رعايت‌ بند10 ماده‌ 13 اين‌ اساسنامه‌ نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ 24- اسناد و اوراق مالي‌ و تعهدات‌ و قراردادها بايد به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ (يا نماينده‌وي‌) و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا نمايندگان‌ ايشان‌ (به‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌) برسد. كليه ‌چك‌ها علاوه‌ بر امضاي‌ افراد ياد شده‌ به‌ امضاي‌ ذي‌ حساب‌ يا نماينده‌ وي‌ نيز خواهدرسيد.
ماده‌ 25- در صورت‌ انقضاي‌ مدّت‌ مديريت‌ مديرعامل‌، اقدامات‌ او تا تعيين‌ مديرعامل جديد نافذ و معتبر بوده‌ و قدرت‌ اجرايي‌ خواهد داشت‌.
ماده‌ 26- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ و تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد.
تبصره‌ 1- اقدامات‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌كارهاي‌ عادي‌ شركت‌ گردد.
تبصره‌ 2- مجمع‌ عمومي‌ در مواردي‌ كه‌ بازرس‌ اصلي‌ را براساس‌ قانون‌ استفاده‌ ازخدمات‌ تخصصي‌ و حرفه‌اي‌ حسابداران‌ ذي‌ صلاح‌ به‌ عنوان‌ حسابدار رسمي‌ - مصوب‌1372 - انتخاب‌ كرده‌ باشد مي‌تواند بازرس‌ علي‌البدل‌ را نيز براساس‌ قانون‌ ياد شده‌انتخاب‌ نمايد، تا چنانچه‌ بازرس‌ اصلي‌ قادر به‌ انجام‌ وظايف‌ خود نبود حسب‌ تشخيص‌رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ به‌ وظايف‌ خود عمل‌ نمايد.

فصل‌ چهارم‌: ساير موارد
ماده‌ 27- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ تا پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال ‌مي‌باشد.
ماده‌ 28- صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد با رعايت‌ استاندارهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و در موعد مقرر قانوني‌ در اختيار بازرس‌ (حسابرس‌) قرار داده‌ شود.
ماده‌ 29- شركت‌ از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌ها تابع‌ ضوابط‌ و مقررات‌ وزارت ‌نيرو مي‌باشد. همچنين‌ شركت‌ مكلف‌ به‌ تبعيت‌ از دستورالعمل‌ها و ضوابطي‌ مي‌باشد كه ‌وزارت‌ نيرو براي‌ حصول‌ اطمينان‌ از عملكرد منصفانه‌ و بي‌طرفانه‌ شركت‌ در رابطه‌ باعرضه‌كنندگان‌ و دريافت‌ كنندگان‌ برق و مالكين‌ شبكه‌ برق وضع‌ مي‌نمايد.
ماده‌ 30- قبل‌ از انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و مدير عامل‌ شركت‌، صلاحيت‌ آنان‌ مي‌بايد به‌ تأييد وزارت‌ نيرو برسد.
ماده‌ 31- هيأت‌ مديره‌، مديرعامل‌ و كاركنان‌ شركت‌ مكلف‌ به‌ حفظ‌ اسرار شركت‌ واطلاعات‌ محرمانه‌ عرضه‌ كنندگان‌ و دريافت‌ كنندگان‌ برق و مالكين‌ شبكه‌ برق كه‌ دراختيار آنان‌ قرار مي‌گيرد مي‌باشند و در صورت‌ تخلف‌ به‌ مجازات‌ مقرر در قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 32- عرضه‌ كنندگان‌ و دريافت‌ كنندگان‌ برق و مالكين‌ شبكه‌ برق، اعم‌ از دولتي‌ وغيردولتي‌، مي‌توانند هيئت‌ مديره‌ شركت‌ را براي‌ داوري‌ در موارد اختلاف‌ فيمابين‌ انتخاب‌نمايند. رأي‌ داوري‌ طبق‌ مقررات‌ موضوعه‌ پس‌ از ابلاغ‌ به‌ طرفين‌ لازم ‌الاجرا است‌. درخصوص‌ داوري‌ راجع‌ به‌ اموال‌ عمومي‌ و دولتي‌ رعايت‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ الزامي‌ است‌.
ماده‌ 33- سود ويژه‌ شركت‌ پس‌ از كسر زيان‌ انباشته‌، ماليات‌ و اندوخته‌ قانوني‌ و ساير تكاليف‌ قانوني‌، صرفاً براي‌ سرمايه‌گذاري‌ در توسعه‌ تأسيسات‌ راهبري‌ و پايش‌ شبكه‌برق كشور، توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و تحقيقات‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌، به‌ مصرف ‌مي‌رسد.