ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (9): اساسنامه‌ شركت‌ مادرتخصصي‌ عمران‌ و به‌سازي‌شهري‌ ايران‌
فصل‌ اول‌ - كليات‌ و سرمايه‌
ماده‌ 1- نام‌ شركت‌، شركت‌ مادر تخصصي‌ عمران‌ و به‌سازي‌ شهري‌ ايران‌ است‌ كه‌ دراين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار شركت‌ ناميده‌ مي‌شود.
ماده‌ 2- مركز اصلي‌ شركت‌ تهران‌ است‌ و شركت‌ مي‌تواند با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ وتصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ اجراي‌ عمليات‌ مقرر در اين‌ اساسنامه‌ شعب‌ يا نمايندگي‌هايي‌در داخل‌ كشور تأسيس‌ كند.
ماده‌ 3- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ از هر لحاظ‌ داراي‌ استقلال‌ مالي‌ بوده‌ و تابع‌ مقررات‌اساسنامه‌ خود مي‌باشد.
ماده‌ 4- مدّت‌ شركت‌ نامحدود است‌.
ماده‌ 5- سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌...................... ريال‌ است‌ كه‌ به‌................... سهم‌ ...................ريالي‌ با نام‌ تقسيم‌ شده‌ و صد در صد سهام‌ تعلق‌ به‌ دولت‌ بوده‌ و كلاً توسط‌ دولت‌پرداخت‌ شده‌ است‌.
ماده‌ 6- هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌، راهبري‌ و سامان‌ دهي‌ فعاليت‌هاي‌ تصدي‌ دولت‌ از طريق‌شركت‌هاي‌ زيرمجموعه‌ در زمينه‌ احياء به‌سازي‌ و نوسازي‌ بافت‌هاي‌ قديمي‌، فرسوده‌ وناكارامد شهري‌ و همچنين‌ مديريت‌ استفاده‌ بهينه‌ از امكانات‌ مذكور در جهت‌ توسعه‌دروني‌ شهرها و ارتقاي‌ محيط‌ زندگي‌ شهري‌ در چارچوب‌ سياست‌هاي‌ وزارت‌ مسكن‌ وشهرسازي‌ و شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌ و توسعه‌ و ترويج‌ فعاليت‌هاي‌فوق الذكر از طريق‌ مشاركت‌ شهرداري‌ها، ساكنان‌ و مالكان‌ بافت‌هاي‌ مزبور و اشخاص‌حقيقي‌ و حقوقي‌ مي‌باشد.
فصل‌ دوم‌: موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت‌
ماده‌ 7- موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از:
مديريت‌ سهام‌ و سرمايه‌هاي‌ شركت‌ در سراسر كشور و فعاليت‌ در زمينه‌ برنامه‌ريزي‌جامع‌، كنترل‌ و نظارت‌ بر تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ به‌ سازي‌ و نوسازي‌ شهري‌ و ديگراقدامات‌ مرتبط‌ با اهداف‌ و وظايف‌ شركت‌ اعم‌ از فرهنگ‌ سازي‌، بسترسازي‌، اطلاع‌رساني‌، طراحي‌، تجهيز منابع‌، سرمايه‌گذاري‌ و جلب‌ مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ و بخش‌خصوصي‌ و ساير مؤسسات‌ و شركتها.
موارد زير از وظايف‌ شركت‌ مي‌باشد:
1- كنترل‌ و نظارت‌ بر تهيه‌ و اجراي‌ طرح‌هاي‌ عمران‌ شهري‌ و الگوسازي‌ در جهت‌ تحقق‌اهداف‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
2- كنترل‌ و نظارت‌ بر مديريت‌ و سامان‌ دهي‌، مشاركت‌هاي‌ مردمي‌ اعم‌ از مالكان‌ وساكنان‌ واقع‌ در طرح‌ها و ساير اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌
3- جلب‌، هدايت‌ و تجهيز منابع‌ مردمي‌ و غيردولتي‌ جهت‌ اجراي‌ پروژه‌هاي‌ به‌ سازي‌ ونوسازي‌ شهري‌ از قبيل‌ مشاركت‌ با اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ با تشكيل‌ شركتهاي‌سهامي‌ عام‌ و نظاير ان‌، انتشار اوراق  مشاركت‌ و تحصيل‌ وام‌ از مؤسسات‌ اعتباري‌، پولي‌و سستم‌ بانكي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
4- عقد قرارداد براي‌ استفاده‌ از خدمات‌ و منابع‌ مؤسسات‌ و شركتهاي‌ خارجي‌ با رعايت‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
5- مديريت‌ بر امور خريد، فروش‌، نقل‌ و انتقال‌، اجاره‌ و استيجاره‌، تجميع‌ و تفكيك‌، احداث‌بنا بر روي‌ املاك‌ و مستحدثات‌ موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ و واگذاري‌ املاك‌ و اراضي‌معوض‌ كه‌ از طريق‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ انجام‌ مي‌شود.
6- آزادسازي‌ و تملكات‌ ضروري‌ براي‌ اجراي‌ طرح‌هاي‌ موضوع‌ شركت‌ كه‌ بنا به‌ ضرورت‌براساس‌ لايحه‌ قانوني‌ نحوه‌ خريد و تملك‌ اراضي‌ و املاك‌ براي‌ اجراي‌ برنامه‌هاي‌عمومي‌، عمراني‌ و نظامي‌ دولت‌ مصوب‌ 17/11/1358 شوراي‌ انقلاب‌ صورت‌ مي‌گيرد.
7- انجام‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌، مطالعاتي‌، فرهنگي‌ و ارتقا و توسعه‌ منابع‌ انساني‌ مرتبط‌ بااهداف‌ شركت‌
8- ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ جلوگيري‌ از رشد بي‌رويه‌ شهرها از طريق‌ شناسايي‌معضلات‌ شهري‌ مربوط‌ به‌ بافت‌هاي‌ حاشيه‌اي‌ و استفاده‌ از ظرفيت‌هاي‌ توسعه‌ دروني‌اين‌ مناطق‌ به‌ شوراي‌ عالي‌ شهرسازي‌ و معماري‌ ايران‌ جهت‌ تصويب‌ و ابلاغ‌ به‌دستگاه‌هاي‌ مرتبط‌
9- مديريت‌، توسعه‌ و تجهيز منابع‌ مالي‌ جهت‌ به‌ سازي‌ و نوسازي‌ بافت‌هاي‌ قديمي‌ وفرسوده‌ شهري‌ و استفاده‌ بهينه‌ از اين‌ منابع‌ از طريق‌ برقراري‌ تسهيلات‌ و گردش‌ منابع‌مالي‌ في‌مابين‌ شركت‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌.
10- بررسي‌ و مطالعه‌ در زمينه‌ تجربيات‌ ساير كشورهاي‌ جهان‌ و انتخاب‌ روش‌هاي‌ برترو بهينه‌، آموزش‌ و ترويج‌ شيوه‌هاي‌ برگزيده‌ و اصول‌ مرتبط‌ با اهداف‌ شركت‌ بين‌ مديران‌شهري‌، شهرداري‌ها و عموم‌ ساكنان‌ بافت‌ها.
11- مديريت‌ و ايجاد هماهنگي‌ بين‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و هدايت‌ آنها در جهت‌سياست‌ها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ دولت‌ و وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌
12- بررسي‌ و ارائه‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ در زمينه‌ راهبردها، سياست‌ها، برنامه‌هاي‌ بلندمدّت‌و ميان‌ مدّت‌، ضوابط‌، مقررات‌ و دستورالعمل‌هاي‌ لازم‌ مرتبط‌ با به‌سازي‌ و نوسازي‌بافت‌هاي‌ قديمي‌ و فرسوده‌ شهري‌ و توسعه‌ درون‌ را به‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ به‌منظور سير مراحل‌ تصويب‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌ و همچنين‌ انجام‌ عمليات‌ لازم‌ به‌ منظورنظارت‌ بر اجراي‌ آنها به‌ نمايندگي‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌
13- پيشنهاد و پيگيري‌ درخواست‌هاي‌ عمومي‌ حوزه‌ مرتبط‌ با موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ ازدولت‌.
14- هرگونه‌ عمليات‌ مالي‌، معاملات‌، سرمايه‌گذاري‌، تشكيل‌ شركت‌، مشاركت‌ درمؤسسات‌ و شركتهاي‌ ديگر كه‌ مرتبط‌ با موضوع‌ شركت‌ باشد با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌
15- اجراي‌ ساير مواردي‌ كه‌ براساس‌ قوانين‌ برعهده‌ شركت‌ قرار مي‌گيرد.
فصل‌ سوم‌ - اركان‌ شركت‌
ماده‌ 8- اركان‌ شركت‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- مجمع‌ عمومي‌
2- هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
3- بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 9- مجمع‌ عمومي‌ از اشخاص‌ زير تشكيل‌ مي‌شود:
1- وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ به‌ عنوان‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌
2- وزير كشور
3- وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌
4- رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور
5- وزير فرهنگ‌ و ارشاد اسلامي‌
ماده‌ 10- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
2- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 11- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار براي‌ بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ درخصوص‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و گزارش‌ عملكرد و صورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ (براي‌ تابع‌) وتصويب‌ برنامه‌ و بودجه‌ شركت‌ و رسيدگي‌ به‌ ساير موضوعات‌ مذكور در دستور جلسه‌تشكيل‌ خواهد شد. مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ در صورت‌ لزوم‌ به‌ طور فوق العاده‌ نيز تشكيل‌مي‌شود.
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ باحضور حداقل‌ چهار عضو رسميّت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با سه‌رأي‌ و در عادي‌ يا فوق العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستور جلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌از برگزاري‌ جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ طور كتبي‌ توسط‌ رئيس‌ مجمع‌ يا رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ ازنمايندگان‌ سهام‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌ كه‌ در دستور مجمع‌قرار دارد. به‌ همراه‌ دعوت‌ نامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ ارسال‌ مي‌شود.


ماده‌ 13- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ عبارت‌ است‌ از:
1- بررسي‌ و تصويب‌ خط‌ مشي‌ كلي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عملكرد سالانه‌، صورت‌هاي‌ مالي‌، وصورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ (براي‌ شركتهاي‌ تابعه‌) و بودجه‌ شركت‌.
3- انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ براساس‌ پيشنهاد رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ مدّت‌2 سال‌
4- انتخاب‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌
5- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
6- تعيين‌ حقوق  و مزايا و پاداش‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و حق‌ الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌) وانتخاب‌ روزنامه‌ كثيرالانتشار با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
7- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركت‌، و تعيين‌ سقف‌ پست‌هاي‌ موردنياز وبرنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروي‌ انساني‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
8- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ تأسيس‌ شركت‌ جديد يا خريد سهام‌ و مشاركت‌ در سايرشركتها با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
تبصره‌ - در مورد تأسيس‌ شركت‌ دولتي‌ جديد با رعايت‌ اصل‌ 85 قانون‌ اساسي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ عمل‌ خواهد شد.
9- پيشنهاد آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ با رعايت‌ ضوابط‌ ومقررات‌ مربوط‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌.
10- تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ مشخص‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ شركتهاي‌ تابع‌
11- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ رفع‌ اختلاف‌ شركت‌ با سايرين‌ از نظر ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ وبا صلح‌ و سازش‌ با آنها با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از جمله‌ اصل‌ 139 قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
12- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ با رعايت‌ مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ دردستور مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ قرار مي‌گيرد.
ماده‌ 14- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌براي‌ تصويب‌
2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
3- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ در چارچوب‌ قانون‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌وزيران‌ براي‌ تصويب‌.
4- تعيين‌ مديران‌ تصفيه‌
ماده‌ 15- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از پنچ‌ عضو اصلي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌مجمع‌ و تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ از بين‌ افراد صاحب‌ نظر در تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ بافعاليت‌هاي‌ شركت‌ براي‌ مدّت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و پس‌ از انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ است‌، در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنهابراي‌ دوره‌هاي‌ بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ عنوان‌ معاون‌ وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ خواهد بود وتوسط‌ هيأت‌ مديره‌ پيشنهاد و با حكم‌ وزير مسكن‌ و شهرسازي‌ به‌ اين‌ سمت‌ منصوب‌مي‌گردد.
تبصره‌ 2- هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ در شركت‌ اشتغال‌ داشته‌و به‌ ترتيبي‌ كه‌ هيأت‌ مديره‌ مشخص‌ مي‌نمايد، راهبري‌ حوزه‌اي‌ از فعاليت‌هاي‌ شركت‌ و ياتعدادي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ را عهده‌ دار خواهد بود.
ماده‌ 16- جلسات‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميّت‌ مي‌يابد وتصميمات‌ با اكثريت‌ آراي‌ موافق‌ اعضاء اتخاذ خواهد شد.
ماده‌ 17- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ ماه‌ يك‌ بار و به‌ طور منظم‌ در محل‌ شركت‌ تشكيل‌مي‌شود و دستور جلسه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ براي‌ اعضاء ارسال‌ خواهد شد.
تبصره‌ - اداره‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ و در غياب‌ وي‌ با نايب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌كه‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ تعيين‌ مي‌گردد، مي‌باشد.
ماده‌ 18- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در آن‌ بادرج‌ نظر مخالفان‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد. مسئوليت‌ ابلاغ‌ و پيگيري‌مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ خواهد بود.
ماده‌ 19- اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ حق‌ پذيرش‌ هيچ‌ سمتي‌ در ساير شركتهاي‌ مادرتخصصي‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ را ندارند.
ماده‌ 20- وظايف‌ هيأت‌ مديره‌:
هيأت‌ مديره‌ براي‌ هرگونه‌ اقدام‌ به‌ نام‌ شركت‌ و انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملاتي‌ كه‌مربوط‌ به‌ موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها در صراحتاً درصلاحيت‌ مجامع‌ عمومي‌ قرار نگرفته‌ باشد داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. هيأت‌ مديره‌ به‌ويژه‌ اختيارات‌ زير را دارا مي‌باشد:
1- پيشنهاد آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌عادي‌ براي‌ اتخاذ تصميم‌
2- پيشنهاد آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركتهاي‌ تابع‌ در چارچوب‌سياست‌هاي‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ ارائه‌ به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
3- پيشنهاد خط‌ مشي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ و ارائه‌ آنها به‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ جهت‌تصويب‌
4- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ و گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌ مالي‌ و مالي‌ تلفيقي‌(شركتهاي‌ تابع‌) و ارائه‌ ان‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
5- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عملكرد سالانه‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ و بودجه‌شركتهاي‌ تابع‌
6- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركتهاي‌ تابع‌ با رعايت‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
7- تعيين‌ نمايندگان‌ تام‌الاختيار براي‌ شركت‌ در مجمع‌ عمومي‌ زيرمجموعه‌
8- تعيين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركتهاي‌ تابع‌
تبصره‌ 1- مديرعامل‌ شركتهاي‌ تابع‌ از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از ان‌ و توسط‌هيأت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابع‌ انتخاب‌ مي‌شوند.
تبصره‌ 2- اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ شركتهاي‌ تابعه‌ با حكم‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌شركت‌ منصوب‌ مي‌شوند.
9- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ هر نوع‌ معامله‌، مشاركت‌ و سرمايه‌گذاري‌ شركت‌ درشركتهاي‌ زيرمجموعه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
تبصره‌ - خريد سهام‌ شركتهاي‌ زير مجموعه‌ مشمول‌ اين‌ بند نيست‌.
10- تدوين‌ و پيشنهاد ضوابط‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ شركتهاي‌ تابع‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
11- طراحي‌ و ارائه‌ برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ در جهت‌ تربيت‌ و ارتقاي‌ كادر مديريت‌ درشركتهاي‌ زيرمجموعه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
12- تدوين‌ و تصويب‌ ضوابط‌ برقراري‌ ارتباط‌ و مبادله‌ اطلاعات‌ و تجارب‌ علمي‌، فني‌ ومهندسي‌ شركت‌ با مراكز تحقيقاتي‌ و علمي‌ داخل‌ و خارج‌ از كشور با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
13- تهيه‌ و ابلاغ‌ دستورالعمل‌هاي‌ اجرايي‌ لازم‌ براي‌ تسهيل‌ فعاليت‌هاي‌ شركت‌ با رعايت‌قوانين‌ و مقررات‌ مورد عمل‌
14- انجام‌ حسابرسي‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌، معاملات‌ و مخارج‌ شركت‌ و شركتهاي‌تابع‌ انجام‌ اين‌ وظيفه‌ نبايد در امور اجرايي‌ شركت‌ و شركتهاي‌ تابع‌ خللي‌ وارد آورد.
15- تصويب‌ سياست‌ها و خط‌ مشي‌ شركتهاي‌ تابع‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌
16- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ هر نوع‌ مشاركت‌ و سرمايه‌گذاري‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌
17- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌ و مصوبات‌مجمع‌ عمومي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
18- تعيين‌ حقوق ، مزايا و پاداش‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و حق‌ الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌)شركتهاي‌ تابع‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
19- بررسي‌ و تصميم‌گيري‌ در مورد چگونگي‌ دريافت‌ تسهيلات‌ اعتباري‌ با رعايت‌ قوانين‌و مقررات‌ مربوط‌ و بودجه‌ مصوب‌ شركت‌
20- تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ خريد و فروش‌ هرگونه‌ لوازم‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌كه‌ جزء دارايي‌هاي‌ جاري‌ محسوب‌ مي‌شود و براي‌ اجراي‌ وظايف‌ محول‌ شده‌ لازم‌ باشدو همچنين‌ تهاتر و معاوضه‌ اموال‌، اراضي‌، ساختمانها و املاك‌ براي‌ رفع‌ نيازها و تعهدات‌شركت‌ در حدود آئين‌ نامه‌ معاملاتي‌ شركت‌.
21- تصميم‌گيري‌ در خصوص‌ واگذاري‌ اراضي‌ و املاك‌ معوض‌ به‌ جاي‌ پرداخت‌ بهاي‌املاك‌ خريداري‌ شده‌ و به‌ طور كلي‌ هرگونه‌ معاوضه‌ املاك‌ و اراضي‌ از طريق‌ شركتهاي‌زيرمجموعه‌
22- تصويب‌ ضوابط‌ نحوه‌ خريد و فروش‌ و املاك‌ مورد خريداري‌ يا به‌ فروش‌ رسيده‌شركت‌.
ماده‌ 21- هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ يك‌ نسخه‌ از صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ و گزارشهاي‌هيأت‌ مديره‌ را در مهلت‌ مقرر به‌ منشور رسيدگي‌ و اظهارنظر براي‌ بازرس‌ (حسابرس‌)شركت‌ ارسال‌ نمايد.
تبصره‌ - مبناي‌ تهيه‌ و تنظيم‌ و ارائه‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ استانداردهاي‌ لازم‌الاجراي‌ حسابداري‌ است‌.
ماده‌ 22- هيأت‌ مديره‌ با حفظ‌ مسئوليت‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌مديرعامل‌ يا ديگر مديران‌ شركت‌ يا شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 23- مديرعامل‌ شركت‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ و اداري‌ شركت‌ بوده‌ و براي‌ مدت‌ 2سال‌ از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ و تصويب‌ مجمع‌عمومي‌ تعيين‌ مي‌شود. مديرعامل‌ در حدود قوانين‌ و مقررات‌ و اين‌ اساسنامه‌ مسئول‌اداره‌ امور شركت‌ است‌. مديرعامل‌ مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را با حظف‌ مسئوليت‌به‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا ديگر كاركنان‌ شركت‌ يا مديران‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌(به‌ عنوان‌ نمايندگان‌ مديرعامل‌) به‌ تشخيص‌ خود واگذار نمايد.
ماده‌ 24- مواد زير از جمله‌ وظايف‌ مديرعامل‌ مي‌باشد:
1- اجراي‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌ با دارا بودن‌ حقوق  و اختيارات‌ قانوني‌لازم‌
2- تهيه‌ و تنظيم‌ برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌، بودجه‌ سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ و صورت‌هاي‌مالي‌ تلفيقي‌ (شركتهاي‌ تابع‌) و ارائه‌ ان‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
3- اداره‌ امور فني‌، مالي‌، اداري‌ و استخدامي‌ و حفظ‌ حقوق ، منافع‌ اموال‌ و سرمايه‌ شركت‌.
4- پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ و آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌هيأت‌ مديره‌.
5- عزل‌، نصب‌، ارتقاء و اعطاي‌ پاداش‌، اضافه‌ حقوق  و مزايا و اضافه‌ كار، تشويق‌ و تنيه‌ واتخاذ تصميم‌ درباره‌ كليه‌ امور استخدامي‌ و رفاهي‌ كاركنان‌ شركت‌ وفق‌ قوانين‌ و مقررات‌و آئين‌ نامه‌هاي‌ استخدامي‌ شركت‌.
6- نمايندگي‌ شركت‌ در مقابله‌ كليه‌ اشخاص‌ ثالث‌ و مقامات‌ كشوري‌، لشكري‌، مؤسسات‌نهادها و بنيادها و مقامات‌ قضايي‌ شامل‌ تمام‌ اختيارات‌ راجع‌ به‌ امر دادرسي‌ از جمله‌ادعاي‌ جعل‌ يا انكار و ترديد نسبت‌ به‌ سند طرف‌ و استرداد سند، تعيين‌ جاعل‌، ارجاع‌ به‌داوري‌ و تعيين‌ داور، تعيين‌ مصدق  و كارشناس‌، دعواتي‌ خسارت‌، استرداد دعوا، جلب‌شخص‌ ثالث‌ و دفاع‌ از دعواي‌ ثالث‌، ورود شخص‌ ثالث‌ و دفاع‌ از دعواي‌ ورود ثالث‌، دعواي‌متقابل‌ و دفاع‌ در قبال‌ آن‌، قبول‌ يا رد سوگند با حق‌ توكيل‌ به‌ غير.
ماده‌ 25- امضاي‌ قراردادها و اسناد تعهدآور در مركز مطابق‌ با مقررات‌ با مديرعامل‌ ويكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ است‌ و در استانها يا ساير موارد لزوم‌ تفويض‌، صاحبان‌امضاهاي‌ مجاز يا مقامات‌ مجاز از طرف‌ آنان‌ و حدود اختيارات‌ انان‌ با پيشنهاد مديرعامل‌و تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
تبصره‌ - افتتاج‌ حساب‌ در بانك‌ها و مؤسسات‌ مالي‌ و اعتباري‌ و برداشت‌ از حساب‌هاي‌شركت‌ و كليه‌ چك‌ها در مركز با مديرعامل‌ و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و ذي‌حساب‌شركت‌ است‌ و در استانها با امضاي‌ نماينده‌ مديرعامل‌ و نماينده‌ ذيحساب‌ مي‌باشد.
ماده‌ 26- در صورت‌ انقضاي‌ مدّت‌ مديريت‌ مديرعامل‌، اقدامات‌ وي‌ تا تعيين‌ مديرعامل‌جديد نافذ و معتبر بوده‌ و قدرت‌ اجرايي‌ خواهد داشت‌.
ماده‌ 27- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد. وظايف‌ بازرس‌ (حسابرس‌) طبق‌ مقررات‌ مربوط‌در قانون‌ تجارت‌ خواهد بود.
تبصره‌ - اقدامات‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌عادي‌ شركت‌ گردد.
فصل‌ چهارم‌: صورت‌هاي‌ مالي‌
ماده‌ 28- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ شروع‌ و در آخر اسفند ماه‌ همان‌سال‌ پايان‌ مي‌يابد.
ماده‌ 29- صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد طبق‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و در موعدمقرر در اختيار بازرس‌ (حسابرس‌) قرار داده‌ شود.
فصل‌ پنجم‌ - ساير مقررات‌
ماده‌ 30- اين‌ شركت‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ از نظر سياستها و برنامه‌ها تابع‌ اهداف‌ وسياست‌هاي‌ وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازي‌ مي‌باشند.
ماده‌ 31- منظور از شركت‌ زيرمجموعه‌، شركتي‌ است‌ كه‌ سهام‌ آن‌ به‌ هر ميزان‌ متعلق‌ به‌شركت‌ عمران‌ و به‌ سازي‌ شهري‌ باشد. شركت‌ زيرمجموعه‌اي‌ كه‌ بيش‌ از 50% سهام‌ آن‌متعلق‌ به‌ شركت‌ عمران‌ و به‌ سازي‌ شهري‌ باشد، شركت‌ تابع‌ ناميده‌ مي‌شود.
ماده‌ 32- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌تواند نسبت‌ به‌ تشكيل‌ كميته‌ حسابرسي‌ عملكردزيرنظر هيأت‌ مديره‌ اتخاذ تصميم‌ نمايد. كميته‌ حسابرسي‌ عملكرد وظيفه‌ اعمال‌ منظم‌ وروشمند فرآيند ارزيابي‌ و حصول‌ اطمينان‌ از كارآيي‌ و اثربخشي‌ عمليات‌ و رعايت‌صرفه‌هاي‌ اقتصادي‌ و سنجش‌ نحوه‌ اعمال‌ مديريت‌ براساس‌ معيارهاي‌ از پيش‌ تعيين‌شده‌ و انعكاس‌ نتايج‌ آن‌ در گزارش‌ها و نظارت‌ بر حسن‌ اداره‌ شركت‌ و زير مجموعه‌براساس‌ برنامه‌ها و اهداف‌ مصوب‌ حصول‌ اطمينان‌ از استقرار سيستم‌هاي‌ كنترل‌ رابرعهده‌ دارد.