ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (7): اساسنامه‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ فرودگاه‌هاي‌ كشور
(سهامي‌ خاص‌)

فصل‌ اول‌ - كليات‌ و سرمايه‌
ماده‌ 1- شركت‌ مهندسي‌ فرودگاه‌هاي‌ كشور كه‌ در قالب‌ شركت‌ مادر تخصصي ‌فرودگاه‌هاي‌ كشور سامان‌دهي‌ شده‌ است‌ و در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار شركت‌ ناميده‌مي‌شود، داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ و مالي‌ مستقل‌ بوده‌ و وابسته‌ به‌ وزارت‌ راه‌ و ترابري ‌است‌ كه‌ طبق‌ مفاد ماده‌ اساسنامه‌ و قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شركتهاي‌ دولتي‌ اداره‌ خواهد شد.
ماده‌ 2- هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌ سامان‌ دهي‌ و ايجاد، اداره‌، نگهداري‌، توسعه‌، تكميل‌،تجهيز و بهره‌برداري‌ فرودگاه‌هاي‌ كشور و ايستگاه‌هاي‌ ناوبري‌ ارتباطي‌ و ارائه‌ خدمات‌ وفعاليت‌هاي‌ جنبي‌ فرودگاهي‌ هوانوردي‌ و پروازي‌ مي‌باشد.
ماده‌ 3- مدّت‌ شركت‌ نامحدود مركز اصلي‌ آن‌ در تهران‌ است‌. شركت‌ مي‌تواند براي‌اجراي‌ وظايف‌ مقرر در اين‌ اساسنامه‌ در داخل‌ كشور با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ و رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ شعب‌ يا نمايندگي‌هايي‌ تأسيس‌ نمايد.
ماده‌ 4- سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌...................... ريال‌ منقسم‌ به‌................... سهم‌................ريالي‌ مي‌باشد و كليه‌ سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌.

فصل‌ دوم‌: موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌
ماده‌ 5- وظايف‌ و اختيارات‌ شركت‌ به‌ شرح‌ ذيل‌ خواهد بود:
1- انجام‌ خدمات‌ فرودگاهي‌ از قبيل‌ نگهداري‌ و بهره‌برداري‌ از پايانه‌هاي‌ بار و مسافر،امور حمل‌ و نقل‌ و انجام‌ خدمات‌ پشتيباني‌ مربوط‌ به‌ هواپيما، پاركينگ‌، مراجعين‌ به ‌فرودگاه‌ها، خدمات‌ زميني‌ فرودگاهي‌ (هدلينگ‌)، آشيانه‌، كترينگ‌، اقامتي‌ و پذيرايي‌،سوخت‌ رساني‌ به‌ هواپيما و امور حفاظت‌ از فرودگاه‌ها، هواپيماها، مراكز تجاري‌ وپاركينگ‌.
2- خدمات‌ هوانوردي‌ از قبيل‌ تجهيز راه‌هاي‌ هوايي‌، نگهداري‌ و بهره‌برداري‌ از تجهيزات هوانوردي‌، هدايت‌ و نشست‌ و برخاست‌ هواپيما و وسايل‌ پرنده‌ در فضا و فرودگاه‌ها،خدمات‌ آزمايش‌ دستگاه‌هاي‌ ناوبري‌ و خدمات‌ ايمني‌ زميني‌ و آتش‌ نشاني‌ و ساير خدمات‌زميني‌ مربوط‌.
3- خدمات‌ طراحي‌، ساخت‌، تعميرات‌ و نگهداري‌ پايانه‌ها، ساختمانهاي‌ جنبي‌، عوامل‌پروازي‌، تجهيزات‌ پروازي‌ و لوازم‌ ارتباطي‌ و ناوبري‌ و ساير تسهيلات‌ فرودگاهي.‌
4- سرمايه‌گذاري‌ يا مشاركت‌ با بانك‌ها و اشخاص‌ حقيقي‌ و حقوقي‌ (غيردولتي‌) واجدشرايط‌ و صلاحيت‌ و اخذ تسهيلات‌ از بانك‌ها و مؤسسات‌ اعتباري‌ به‌ منظور تحقق‌ اهداف‌شركت‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ و با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
5- ايجاد آزمايشگاه‌هاي‌ تحقيقاتي‌ منطبق‌ با اهداف‌ شركت.‌
6- صدور خدمات‌ فني‌ و تخصصي‌ در محدوده‌ وظايف‌ اصلي‌ شركت.‌
7- عضويت‌ در مجامع‌ و سازمان‌هاي‌ غيردولتي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ مرتبط‌ با وظايف ‌شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
8- ساير اقداماتي‌ كه‌ به‌ تشخيص‌ و تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ در جهت‌ تحقق‌ اهداف‌ شركت‌ بارعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ لازم‌ باشد.
تبصره‌ - شركت‌ مي‌تواند برخي‌ از امور غير مديريتي‌ نظير فعاليت‌هاي‌ فني‌ و عملياتي‌،خدماتي‌ و پشتيباني‌ مربوط‌ به‌ ايجاد، اداره‌، نگهداري‌، توسعه‌ و تجهيز فرودگاه‌ها را به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ ذي‌ صلاح‌ و واجد شرايط‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ واگذار نمايد.

فصل‌ سوم‌: اركان‌ شركت‌
ماده‌ 6- اركان‌ شركت‌ عبارتند از:
1 - مجمع‌ عمومي‌
2 - هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
3 - بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 7- مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ از افراد زير به‌ عنوان‌ نمايندگان‌ سهام‌ دولت‌ تشكيل‌مي‌شود:
1- وزير راه‌ و ترابري‌ كه‌ رياست‌ مجمع‌ عمومي‌ را نيز برعهده‌ خواهد داشت‌.
2- وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌
3- رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور
4- وزير صنايع‌ و معادن‌
5- وزير بازرگاني‌
ماده‌ 8- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
2- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 9- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار براي‌ بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌، تصويب‌ بودجه‌، خط‌ مشي‌ و رسيدگي‌ به‌ ساير موضوعات‌ مذكور در دستور جلسه‌ تشكيل‌ خواهد شد.
ماده‌ 10- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ باحضور حداقل‌ چهار عضو رسميّت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌همواره‌ با سه‌ رأي‌ و در مجتمع‌ فوق العاده‌ با چهار رأي‌ موافق‌ معتبر خواهد بود. دعوت ‌مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستور جلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌ كه‌ د ردستور مجمع‌ قرار دارد بايد همراه‌ دعوتنامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ عمومي‌ ارسال‌شود.
ماده‌ 11- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
1- بررسي‌ و تصويب‌ خط‌ مشي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عملكرد هيأت‌ مديره‌، مالي‌ و بودجه‌ شركت‌.
3- عزل‌ و نصب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ براساس‌ پيشنهاد رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ براي ‌مدت‌ دو سال.‌
4- انتخاب‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت.‌
5- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌.
6- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركت‌ شامل‌ نمودار سازماني‌، شرح‌ وظايف‌، سقف ‌پست‌هاي‌ سازماني‌ تا سطوح‌ مديريت‌ و واحدهاي‌ هم‌ تراز و برنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروي‌انساني‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌.
7- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ و ساير آئين‌ نامه‌هاي‌ موردنياز شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ و ارائه‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ربط ‌قانوني‌ جهت‌ تصويب‌.
8- بررسي‌ و تصويب‌ تعرفه‌هاي‌ خدمات‌ و فعاليت‌هاي‌ شركت‌ به‌ استثناي‌ تعرفه‌هاي‌مربوط‌ به‌ خدمات‌ ناوبري‌ و نشست‌ و برخاست‌ كه‌ پس‌ از تأييد مراجع‌ ذي‌ربط‌ اجرا خواهدگرديد.
9- تعيين‌ حقوق و مزاياي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌ شركت‌ با رعايت‌ مصوبات ‌شوراي‌ حقوق و دستمزد و تعيين‌ حق‌الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در چارچوب‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط.
10- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و يا غيرقابل‌ وصول‌ كه‌ از طرف ‌هيأت‌ مديره‌ پيشنهاد مي‌شود.
11- رسيدگي‌ و اتّخاذ تصميم‌ در خصوص‌ سرمايه‌گذاري‌ و يا مشاركت‌ با بخش‌ غيردولتي‌، اخذ وام‌ و تحصيل‌ اعتبار به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ در چارچوب‌ وظايف‌ شركت‌با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
12- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ ارجاع‌ دعاوي‌ به‌ داوري‌ و همچنين‌ اتخاذ تصميم‌ در مورد سازش‌ در دعاوي‌ و استرداد دعاوي‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ جهت‌ اتخاذ تصميم‌ با رعايت‌ اصل‌ يكصد و سي‌ و نهم‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
13- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ تأسيس‌ يا تحصيل‌ شعبه‌ يا نمايندگي‌ در نقاط‌ داخل‌ كشوربه‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
14- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ طرح‌هاي‌ پيشنهادي‌ هيأت‌ مديره‌ در مورد فعاليت‌هاي‌ قابل‌واگذاري‌ شركت‌.
15- پيشنهاد تصويب‌ يا لغو عضويت‌ در مجامع‌ و سازمان‌هاي‌ داخلي‌ و بين‌المللي‌ طبق‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط.‌
16- تعيين‌ روزنامه‌ كثيرالانتشار.
17- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و اين‌اساسنامه‌ در دستور مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ قرار مي‌گيرد.
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ در مواقع‌ لزوم‌ تشكيل‌ مي‌گردد و اتخاذ تصميم‌ در مورد زير منحصراً با مجمع‌ ياد شده‌ مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌ و ارائه‌ پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ جهت‌ تصويب‌.
2- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌جهت‌ تصويب‌.
3- پيشنهاد انحلال‌ شركت‌ در چارچوب‌ قانون‌ و ارائه‌ پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ جهت‌تصويب‌.
ماده‌ 13- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از پنچ‌ عضو اصلي‌ موظف‌، حداقل‌ داراي‌ مدرك‌تحصيلي‌ كارشناسي‌ خواهد بود كه‌ با پيشنهاد رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ و تصويب‌ مجمع‌عمومي‌ از بين‌ افراد صاحب‌ نظر در تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ شركت‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند و پس‌ ز انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌ تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده ‌در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنها براي‌ دوره‌هاي‌ بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ 1- هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ موظفند به‌ صورت‌ تمام‌ وقت‌ در شركت ‌اشتغال‌ داشته‌ و به‌ ترتيبي‌ كه‌ هيأت‌ مديره‌ مشخص‌ مي‌نمايد راهبري‌ حوزه‌هايي‌ از فعاليت‌شركت‌ را عهده‌دار خواهند بود.
تبصره‌ 2- حداقل‌ سه‌ نفر از اعضاي‌ انتخابي‌ هيأت‌ مديره‌ بايد از كارمندان‌ رسمي‌ و باتجربه‌ و داراي‌ حداقل‌ ده‌ سال‌ سابقه‌ كار در شركت‌ بوده‌ و يك‌ نفر نيز داراي‌ تحصيلات‌ وسوابق‌ مرتبط‌ در رشته‌ مالي‌ و بازرگاني‌ باشد.
تبصره‌ 3- هيأت‌ مديره‌ از ميان‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌مي‌نمايد.
ماده‌ 14- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميّت‌ يافته‌ و تصميمات‌ با سه ‌رأي‌ موافق‌ اعضا معتبر خواهد بود.
ماده‌ 15- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بار و به‌ طور منظم‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌ اعضاء ارسال‌ خواهدشد.
ماده‌ 16- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با درج‌نظر مخالفين‌ در آن‌ به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد. مسئوليت‌ ابلاغ‌ و پيگيري‌مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
ماده‌ 17- مدير عامل‌ و اعضاء هيأت‌ مديره‌ شركت‌ حق‌ پذيرش‌ هيچ‌ سمت‌ ديگري‌ (موظف‌يا غيرموظف‌) در ساير شركتهاي‌ مادر تخصصي‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ آنها راندارند.
ماده‌ 18- در صورت‌ فوت‌، بازنشستگي‌، استعفا و يا هر دليل‌ ديگري‌ كه‌ ادامه‌ فعاليت‌ هيك‌از اعضاء هيأت‌ مديره‌ غيرممكن‌ گردد، مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ طور فوق العاده‌ تشكيل‌ وجانشين‌ وي‌ را براي‌ بقيه‌ مدّت‌ باقيمانده‌ انتخاب‌ خواهد نمود.
ماده‌ 19- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مجري‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌ مي‌باشد و براساس‌مقررات‌ اين‌ اساسنامه‌ داراي‌ اختيارات‌ زير است‌:
1- تهيه‌ و تنظيم‌ تشكيلات‌ كلان‌، آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملات‌، استخدامي‌ و همچنين‌پيشنهاد اصلاح‌ آنها و اساسنامه‌ شركت‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ و ديگر مراجع‌ مربوط‌
2- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ براي‌ ارائه‌به‌ مجمع‌ عمومي‌
3- پيشنهاد خط‌ مشي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ و ارائه‌ آنها به‌ مجمع‌ عمومي‌
4- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
5- تصويب‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ داخلي‌ مربوط‌ به‌ روش‌ اداره‌ شركت‌ و تعيين‌ حدود اختيارات‌ هريك‌ از واحدهاي‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
6- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد قراردادهايي‌ كه‌ برابر آئين‌ نامه‌ معاملات‌ شركت‌ بايدبه‌ تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ برسد.
7- نظارت‌ بر اجراي‌ برنامه‌هاي‌ جاري‌ براساس‌ خط‌ مشي‌ و اهداف‌ شركت‌
8- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ خريد و فروش‌ اموال‌ منقول‌ در چارچوب‌ آئين‌ نامه‌ مالي‌،معاملاتي‌ شركت‌ و با رعايت‌ ساير قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و همچنين‌ انعقاد قراردادهاي‌اجاره‌ و استيجاره‌ اماكن‌ و تأسيسات‌ براساس‌ لايحه‌ قانوني‌ واگذاري‌ و تخليه‌ اماكن‌ ومحل‌ها در فرودگاه‌هاي‌ كشور - مصوب‌ 1358.
9- مسئوليت‌ اداره‌ كليه‌ امور شركت‌ اعم‌ از اعمال‌ نظارت‌هاي‌ مالي‌، محاسباتي‌،استخدامي‌، مديريت‌ امور كاركنان‌، تشكيلات‌، معاملات‌، مخارج‌، حفظ‌ اموال‌ و همچنين‌نظارت‌ لازم‌ در امور اداري‌، مالي‌، فني‌، دفاتر و نمايندگي‌ها.
10- انجام‌ حسابرسي‌ داخي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌، معاملات‌ و مخارج‌ شركت‌ و بازرسي‌ دركلي‌ امر شركت‌.
11- پيشنهاد در مورد افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ و استفاده‌ ازاندوخته‌هاي‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
12- تعيين‌ حق‌ وكالت‌ يا حق‌ مشاوره‌ وكلا، دادگستري‌ موردنياز شركت‌
13- بررسي‌ و پيشنهاد سرمايه‌گذاري‌، مشاركت‌ با بخش‌ غيردولتي‌ و اخذ تسهيلات‌ بانكي‌و وام‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
14- بررسي‌ و پيشنهاد در مورد مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و غيرقابل‌ وصول‌ و نيزاندوخته‌هاي‌ شركت‌ به‌ مجمع‌
15- تأييد برنامه‌هاي‌ آموزشي‌ در جهت‌ تربيت‌ و ارتقاء كارگنان‌ و مديران‌ شركت‌ كه‌ ازسوي‌ مديرعامل‌ پيشنهاد مي‌شود.
16- پيشنهاد تعرفه‌هاي‌ خدمات‌ و فعاليت‌هاي‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ يا ساير مراجع‌مربوط‌
17- انجام‌ ساير امور لام‌ براي‌ اداره‌ شر كت‌ در چارچوب‌ اين‌ اساسنامه‌ و قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ مي‌تواند به‌ مسئوليت‌ خود قسمتي‌ از وظايف‌ و اختيارات‌ خود رابه‌ مديرعامل‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 21- هيأت‌ مديره‌ موظف‌ است‌ يك‌ نسخه‌ از صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ و گزارش‌هيأت‌ مديره‌ را در مهلت‌ مقرر به‌ منظور رسيدگي‌ و اظهارنظر براي‌ بازرس‌ (حسابرس‌)شركت‌ ارسال‌ نمايد)
ماده‌ 22- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ شركت‌ مي‌باشد كه‌ با پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ وتصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ مدّت‌ دو سال‌ از بين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ منصوب‌ مي‌شود و داراي‌ اختيارات‌ تام‌ براي‌ اداره‌امور عمومي‌ و اجرايي‌ شركت‌ در حدود مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌ و مقررات‌اين‌ اساسنامه‌ و آئين‌ نامه‌هاي‌ مربوط‌ مي‌باشد.
تبصره‌ 1- مديرعامل‌ مي‌تواند رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ نيز باشد.
تبصره‌ 2- مديرعامل‌ مي‌تواند با مسئوليت‌ خود بخشي‌ از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌هريك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌ نمايد.
تبصره‌ 3- معاون‌ امور عمليات‌ هوانوردي‌ شركت‌ براساس‌ ضوابط‌ تخصصي‌ مصوب‌سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ توسط‌ مديرعامل‌ منصوب‌ خواهد شد.
ماده‌ 23- موارد زير از جمله‌ وظايف‌ مديرعامل‌ مي‌باشد:
1- اجراي‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌
2- تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
3- تهيه‌، تنظيم‌ برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
4- اداره‌ امور فني‌، مالي‌ و اداري‌ و استخدامي‌ شركت‌
5- پيشنهاد آئين‌ نامه‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
6- پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
7- بازكردن‌ حساب‌ ريالي‌ يا ارزي‌ در بانك‌هاي‌ داخلي‌ يا خارجي‌ به‌ حساب‌ شركت‌ طبق‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ پس‌ از تصويب‌ هيأت‌ مديره‌
8- استخدام‌ و عزل‌ و نصب‌ كليه‌ كاركنان‌ براساس‌ آئين‌ نامه‌ استخدامي‌ شركت‌ و درچارچوب‌ اهداف‌ و سياست‌ها و سازمان‌ مصوب‌ و با رعايت‌ بودجه‌ مربوط‌
9- تهيه‌ و تدوين‌ گزارش‌هاي‌ دوره‌اي‌ از وضع‌ جاري‌، مالي‌ و عملياتي‌ انجام‌ شده‌ شركت‌براي‌ ارائه‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌ عمومي‌
ماده‌ 24- كليه‌ اسناد و اوراق  مالي‌، قراردادها و اسناد تعهدآور شركت‌ بايد به‌ امضاي‌مشترك‌ مديرعامل‌ و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ (به‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌) و يا نمايندگان‌آنان‌ برسد و مكاتبات‌ اداري‌ به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا كساني‌ كه‌ از طرف‌ او حق‌ امضاء دارندمي‌رسد.
تبصره‌ - برداشت‌ از حساب‌هاي‌ بانكي‌ شركت‌ با امضاي‌ مشترك‌ مقامات‌ مذكور در اين‌ماده‌ و ذي‌ حساب‌ مجاز خواهد بود.
ماده‌ 25- مديرعامل‌ نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي‌دفاع‌ از حقوق  شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ اعم‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غيررا دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند پس‌ از اخذ نظر مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌ اصل‌ 139 قانون‌اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ 26- در صورت‌ انقضاي‌ مدّت‌ مديريت‌ مديرعامل‌، اقدامات‌ وي‌ تا تعيين‌ مديرعامل‌جديد نافذ و معتبر بوده‌ و قدرت‌ اجرايي‌ خواهد داشت‌.
ماده‌ 27- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد و تا زماني‌ كه‌ جانشين‌ وي‌ انتخاب‌ نشده‌ است‌، به‌وظايف‌ خود ادامه‌ خواهد داد.
تبصره‌ - اقدامات‌ بازرس‌ در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌ عادي‌ شركت‌گردد.
ماده‌ 28- وظايف‌ بازرس‌ (حسابرس‌) به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- بررسي‌ گزارش‌ سالانه‌ و رسيدگي‌ ترازنامه‌ و عملكرد و حساب‌ سود و زيان‌ و صورت‌دارايي‌ شركت‌ و تطبيق‌ آن‌ با دفاتر و كارت‌هاي‌ شركت‌ و اظهارنظر در مورد آنها.
2- تهيه‌ و تطبيق‌ و گزارش‌ چگونگي‌ عمليات‌ و امور مالي‌ سالانه‌ شركت‌ براي‌ تقديم‌ به‌مجمع‌ عمومي‌ در موعد مقرر قانوني‌
3- بازرس‌ حق‌ دارد در حدود وظايف‌ و بدون‌ مداخله‌ در امور جاري‌ و اجرايي‌ شركت‌هرگونه‌ اطلاعاتي‌ را كه‌ لازم‌ بداند از مديرعامل‌ يا ساير كاركنان‌ شركت‌ بخواهد و دفاتر واسناد پرونده‌هاي‌ شركت‌ را ملاحظه‌ كند بدون‌ اين‌ كه‌ با انجام‌ وظايف‌ خود موجب‌ بروزوقفه‌ در امور شركت‌ گردد و مسئولين‌ شركت‌ مكلفند اطلاعات‌ لازم‌ را در اختيار بازرس‌قرار دهند.
4- بازرس‌ مي‌تواند براي‌ انجام‌ وظايف‌ خود از كارشناسان‌ و متخصصين‌ داخل‌ و خارج‌شركت‌ و ساير امكانات‌ موردنياز استفاده‌ نمايد. مديرعامل‌ شركت‌ جهت‌ انجام‌ وظيفه‌بازرس‌ امكانات‌ لازم‌ را در اختيار وي‌ قرار خواهد داد.
ماده‌ 29- به‌ منظور و اعمال‌ منظم‌ و روشمند فرآيند ارزيابي‌ و حصول‌ اطمينان‌ ازكارآيي‌ و اثربخشي‌ عمليات‌ و رعايت‌ صرفه‌ و صلاح‌ اقتصادي‌ و سنجش‌ نحوه‌ اعمال‌مدييت‌ براساس‌ معيارهاي‌ از پيش‌ تعيين‌ شده‌ و انعكاس‌ نتيجه‌ ان‌ در گزارش‌ها و نظارت‌مستمر بر حسن‌ اداره‌ امور شركت‌ براساس‌ برنامه‌ها و اهداف‌ مصوب‌ و حصول‌ اطمينان‌از سيستم‌هاي‌ كنترلي‌، شركت‌ مي‌تواند كار گروه‌ حسابرسي‌ عملياتي‌ تشكيل‌ دهد.كارگروه‌ ياد شده‌ موظف‌ است‌ گزارشات‌ لازم‌ را در اختيار مجمع‌ عمومي‌ يا هيأت‌ مديره‌قرار دهد.
تبصره‌ - رئيس‌ كارگروه‌ حسابرسي‌ عملياتي‌ توسط‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ انتخاب‌خواهد شد.
فصل‌ چهارم‌: ساير مقررات‌
ماده‌ 30- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ آغاز و در پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌سال‌ خاتمه‌ مي‌پذيرد.
ماده‌ 31- كليه‌ دفاتر شركت‌ در آخر اسفندماه‌ بسته‌ شده‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ آن‌ بايدحداكثر تا پايان‌ خرداد ماه‌ هر سال‌ پس‌ از تأييد هيأت‌ مديره‌ از طرف‌ مديرعامل‌ در اختياربازرس‌ (حسابرس‌) قرار گيرد.
ماده‌ 32- اين‌ شركت‌ از نظر سياست‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌هاي‌ توسعه‌ و بهره‌برداري‌تابع‌ وزارت‌ راه‌ و ترابري‌ بوده‌ و از نظر ضوابط‌ بين‌المللي‌ تابع‌ مقررات‌ سازمان‌ بين‌المللي‌هواپيمايي‌ كشوري‌ (ايكائو) كه‌ از طريق‌ سازمان‌ هواپيمايي‌ كشوري‌ اعمال‌ يم‌ گردد،مي‌باشد.
ماده‌ 33- اين‌ اساسنامه‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ جايگزين‌ اساسنامه‌ قبلي‌، موضوع‌ تصويب‌ نامه‌شماره‌ 112722 / ت‌ 173 ك‌ مورخ‌ 14/9/1369 و اصلاحيه‌ بعدي‌ آن‌ مي‌شود.