ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (8): اساسنامه‌ شركت‌ مادرتخصصي‌ مخابرات‌ ايران‌

ماده‌ 1- شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ موضوع‌ قانون‌ تأسيس‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ - مصوب‌1350 - در قالب‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ سازماندهي‌ و زيرنظر مجمع‌ عمومي‌ اداره‌ خواهدشد. شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ به‌ اختصار «شركت‌» ناميده‌مي‌شود.
ماده‌ 2- هدف‌ از تشكيل‌ شركت‌، سامان‌ دهي‌ و فعاليت‌هاي‌ تصدي‌ دولت‌ در زمينه‌بهره‌برداري‌ و توسعه‌ مخابرات‌ و ايجاد بسترهاي‌ فناوري‌ اطلاعات‌ در حوزه‌ وظايف‌ وچارچوب‌ سياستهاي‌ وزارت‌ ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌، راهبري‌ شركتهاي‌زيرمجموعه‌، افزايش‌ بازدهي‌ و بهره‌وري‌ و استفاده‌ مطلوب‌ از امكانات‌ شركت‌ وشركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و در صورت‌ لزوم‌ كارگزاري‌ وزارت‌ ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌براي‌ انجام‌ نظارت‌ها مي‌باشد.
ماده‌ 3- مركز شركت‌ تهران‌ است‌.
ماده‌ 4- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ استقلال‌ مالي‌ داشته‌ و با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ تابع‌ اين‌ اساسنامه‌ مي‌باشد.
ماده‌ 5- مدّت‌ شركت‌ نامحدود است‌.
ماده‌ 6- سرمايه‌ شركت‌ مبلغ‌...................... ريال‌ است‌ كه‌ به‌................... سهم‌ ...................ريالي‌ با نام‌ منقسم‌ مي‌گردد و صد در صد (100%) سهام‌ متعلق‌ به‌ دولت‌ است‌.
فصل‌ دوم‌: موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت‌
ماده‌ 7- موضوع‌ فعاليت‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از مديريت‌ سهام‌ و سرمايه‌هاي‌ شركت‌ دربخش‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌، انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ در راستاي‌ تأمين‌ و ارائه‌ خدمات‌مخابراتي‌ مطمئن‌ و اقتصادي‌ اعم‌ از سرمايه‌گذاري‌، مديريت‌ و نظارت‌ بر ايجاد وبهره‌برداري‌ از تأسيسات‌ و انجام‌ كليه‌ اقدامات‌ مربوط‌ كه‌ براي‌ تحقق‌ اهداف‌ شركت‌ لازم‌باشد از طريق‌ شركتهاي‌ زير مجموعه‌ موارد زير از وظايف‌ شركت‌ مي‌باشد:
1- بررسي‌ و تدوين‌ پيشنهادهاي‌ لازم‌ در زمينه‌ راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي‌بلندمدّت‌ و ميان‌ مدّت‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ و ارائه‌ ان‌ در چارچوب‌ تعيين‌ شده‌توسط‌ وزارت‌ ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌
2- تصويب‌ طرح‌هاي‌ جامع‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ در حوزه‌ وظايف‌ شركت‌.
3- نظارت‌ بر شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و ارزيابي‌ عملكرد شبكه‌هاي‌ مخابراتي‌ مربوط‌
4- تدوين‌ ضوابط‌ و استانداردهاي‌ مربوط‌ به‌ طراحي‌، تأسيس‌، توسعه‌، نگهداري‌ وبهره‌برداري‌ از شبكه‌هاي‌ مخابراتي‌ در شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌آنها
5- تدوين‌ و پيشنهاد نرخ‌ تعرفه‌هاي‌ خدمات‌ مخابراتي‌ به‌ وزارت‌ ارتباطات‌ و فناوري‌اطلاعات‌
6- اخذ هرگونه‌ وام‌ و تسهيلات‌ مالي‌ از منابع‌ داخلي‌ و خارجي‌، عرضه‌ اوراق  مشاركت‌ذاخلي‌ و اتخاذ ساير روش‌هاي‌ تأمين‌ منابع‌ مالي‌ با اخذ مجوز از مراجع‌ قانوني‌ ذيربط‌
7- مديريت‌، توسعه‌ و تأمين‌ منابع‌ مالي‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ و استفاده‌ بهينه‌ از اين‌منابع‌ از طريق‌ برقراري‌ تسهيلات‌ و گردش‌ منابع‌ مالي‌ فيمابين‌ شركت‌ و شركتهاي‌زيرمجموعه‌.
8- بررسي‌، مطالعه‌ و ساير اقدامات‌ لازم‌ براي‌ توسعه‌ فناوري‌، انتقال‌ دانش‌ فني‌ و اطلاع‌رساني‌ در زمينه‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ در حوزه‌ وظايف‌ شركت‌
9- حمايت‌ از توسعه‌ فعاليت‌هاي‌ آموزشي‌ و پژوهشي‌ در زمينه‌هاي‌ تخصصي‌ مرتبط‌ بامخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ و پشتيباني‌ از برنامه‌هاي‌ تربيت‌ متخصصان‌ موردنياز
10- حمايت‌ از تحقيقات‌ و فعاليت‌هاي‌ علمي‌ و توسعه‌ منابع‌ انساني‌ و ساير عوامل‌ مؤثر دربهبود مديريت‌ و بهره‌وري‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌
11- حمايت‌ از ايجاد و توسعه‌ نظام‌ فني‌، مهندسي‌ و اجرايي‌ بخش‌ (مشاوره‌اي‌، پيمانكاري‌و مديريت‌ پيمان‌).
12- نظارت‌ بر امور مديريت‌ و نظام‌ مالي‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ و انجام‌ بازرسي‌ وحسابرسي‌هاي‌ لازم‌
13- آماده‌ سازي‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ قابل‌ واگذاري‌، تعيين‌ قيمت‌ و برنامه‌ زمان‌بندي‌فروش‌ سهام‌ آنها
14- انحلال‌، واگذاري‌، تجديد سازمان‌ و انتقال‌ وظايف‌ و نيروي‌ انساني‌ زيرمجموعه‌ درچارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
15- اقدام‌ به‌ هر نوع‌ مشاركت‌ و سرمايه‌گذاري‌ در داخل‌ و خارج‌ از كشور در رابطه‌ باوظايف‌ و مأموريت‌هاي‌ محوله‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
16- عضويت‌ و مشاركت‌ در مجامع‌ و نهادهاي‌ تخصصي‌ منطقه‌اي‌ و بين‌المللي‌ با رعايت‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
17- مبادرت‌ به‌ هرگونه‌ فعاليت‌ كه‌ با هدف‌ شركت‌ مرتبط‌ باشد.
ماده‌ 8- اركان‌ شركت‌ عبارتند از:
الف‌ - مجمع‌ عمومي‌
ب‌ - هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
ج‌ - بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 9- مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ از افراد زير تشكيل‌ مي‌شود:
1- وزير ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ (رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌)
2- وزير امور اقتصادي‌ و دارايي‌
3- رئيس‌ سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور
4- وزير بازرگاني‌
5- وزير صنايع‌ و معادن‌
ماده‌ 10- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
الف‌ - مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
ب‌ - مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 11- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار براي‌ تصويب‌ صورت‌هاي‌ مالي‌شركت‌، تصويب‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ و تصويب‌ بودجه‌ شركت‌ و رسيدگي‌ به‌ساير موضوعات‌ مذكور در دستور جلسه‌ تشكيل‌ خواهد شد.
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ باحضور حداقل‌ چهار عضو رسميّت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌همواره‌ با سه‌ رأي‌ و در مجمع‌ فوق العاده‌ با چهار رأي‌ موافق‌ معتبر خواهد بود.
دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق  العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌كه‌ در دستور مجمع‌ قرار دارد بايد همراه‌ دعوتنامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ ارسال‌ شود.
ماده‌ 13- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- بررسي‌ و تصويب‌ خط‌ مشي‌ و برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عملكرد سالانه‌، صورت‌هاي‌ مالي‌، وصورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ و بودجه‌ شركت‌.
3- انتخاب‌ و بركناري‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ براساس‌ پيشنهاد رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌.
4- انتخاب‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌
5- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت‌.
6- تعيين‌ حقوق  و مزاياي‌ رئيس‌ و اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و حق‌ الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌)با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
7- بررسي‌ و تصويب‌ ساختار كلان‌ شركت‌، شرح‌ وظايف‌ و پست‌هاي‌ سازماني‌ موردنيازو برنامه‌هاي‌ جذب‌ نيروي‌ انساني‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ پس‌ از تأييد مراجع‌ذيربط‌
8- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ با رعايت‌قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ جهت‌ تصويب‌.
9- تصويب‌ و ابلاغ‌ ضوابط‌ تعيين‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌
10- اتخاذ تصميم‌ براي‌ تحصيل‌ وام‌ و يا اعتبار داخلي‌ و خارجي‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌.
11- تصويب‌ آئين‌ نامه‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ مشترك‌ و چگونگي‌ روابط‌ فني‌، مالي‌، تداركاتي‌،ادراي‌ و نيروي‌ انساني‌ بين‌ شركت‌ و شركتهاي‌ زيرمجموعه‌.
12- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انتقال‌ سهام‌ مشمول‌ واگذاري‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ درشركتهاي‌ زيرمجموعه‌
13- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير مواردي‌ كه‌ طبق‌ قانون‌ تأسيس‌ شركت‌ و اين‌ اساسنامه‌در دستور مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ قرار گيرد.
تبصره‌ - گزارش‌ عملكرد سالانه‌ هيأت‌ مديره‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ و گزارش‌بازرسي‌ (حسابرس‌) بايد حداقل‌ دو هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ در اختيار اعضاي‌ مجمع‌عمومي‌ قرار گيرد.
ماده‌ 14- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌براي‌ تصويب‌
2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
3- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ انحلال‌ شركت‌ در چارچوب‌ قانون‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌وزيران‌ براي‌ تصويب‌.
ماده‌ 15- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از پنچ‌ عضو اصلي‌ خواهد بود كه‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌مجمع‌ عمومي‌ (وزير ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌) و تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ از بين‌ افراد باتحصيلات‌ عالي‌ و داراي‌ سابقه‌ مديرت‌ و صاحب‌ نظر در تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ بافعاليت‌هاي‌ شركت‌ با اولويت‌ به‌ كاركنان‌ شركت‌ براي‌ مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ مي‌شوند وپس‌ از انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌ تجديد انتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ در سمت‌ خود باقي‌ خواهندبود و انتخاب‌ مجدد آنها براي‌ دوره‌هاي‌ بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - رئيس‌ و اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ بايد تمام‌ وقت‌ به‌ خدمت‌ در شركت‌ اشتغال‌ داشته‌باشند و قبول‌ و تصدي‌ هر نوع‌ شغل‌ موظف‌ يا غيرموظف‌ در خارج‌ از شركت‌ براي‌ آنهاممنوع‌ مي‌باشد ولي‌ اشتغال‌ در اموري‌ كه‌ صرفاً جنبه‌ تدريس‌ داشته‌ باشند به‌ نحوي‌ كه‌ دراداره‌ شركت‌ اخلالي‌ پيش‌ نيايد با موافقت‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مجاز مي‌باشد.هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ ترتيبي‌ كه‌ هيأت‌ مديره‌ مشخص‌ مي‌نمايد راهبري‌حوزه‌اي‌ از فعاليت‌هاي‌ شركت‌ و يا تعدادي‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ را عهده‌دار خواهدبود.
ماده‌ 16- اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ از بين‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و يك‌نفر را به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ منصوب‌ مي‌شوند.
تبصره‌ - رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ در حكم‌ معاون‌ وزير ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ خواهدبود.
ماده‌ 17- در صورت‌ فوت‌، حجر، استعفا يا بركناري‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌،جانشين‌ طبق‌ ماده‌ 15 اين‌ اساسنامه‌ براي‌ بقيه‌ مدّت‌ تعيين‌ خواهد شد.
ماده‌ 18- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء رسميّت‌ يافته‌ و تصميمات‌ بااكثريت‌ آراء موافق‌ اعضا اتخاذ خواهد گرديد.
ماده‌ 19- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در هر موقع‌ بنا به‌ دعوت‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و حداقل‌ ماهي‌يك‌ بار به‌ طور منظم‌ تشكيل‌ و دستور جلسه‌ يك‌ هفته‌ قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط‌ رئيس‌هيأت‌ مديره‌ براي‌ اعضاء ارسال‌ خواهد شد.
تبصره‌ - اداره‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و در غياب‌ او با نايب‌ رئيس‌هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با لحاظ‌نمودن‌ نظر اعضاء در آن‌ درج‌ و به‌ امضاء اعضاء خواهد رسيد. يك‌ نسخه‌ از مصوبات‌هيأت‌ مديره‌ حداكثر ظرف‌ پنج‌ روز به‌ وزارت‌ ارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ فرستاده‌مي‌شود.
ماده‌ 21- وظايف‌ و اختيارات‌ هيأت‌ مديره‌:
هيأت‌ مديره‌ شركت‌ براي‌ انجام‌ هرگونه‌ عمليبات‌ معاملاتي‌ كه‌ مربوط‌ به‌ موضوع‌ فعاليت‌شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها در حيطه‌ وظايف‌ مجامع‌ عمومي‌ قرار نگرفته‌باشد داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. هيأت‌ مديره‌ به‌ ويژه‌ وظايف‌ و اختيارات‌ زير را دارامي‌باشد:
1- بررسي‌ و تأييد آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌عمومي‌ براي‌ اتخاذ تصميم‌
2- بررسي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ وصورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
3- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ در مورد قراردادهايي‌ كه‌ طبق‌ آئين‌ نامه‌ معاملاتي‌ شركت‌ بايدبه‌ تصويب‌ هيأت‌ مديره‌ برسند.
4- بررسي‌ و پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌ جهت‌ اخذتأييد سازمان‌ مديريت‌ و برنامه‌ريزي‌ كشور.
5- اتخاذ تصميم‌ در مورد استفاده‌ از مهندسين‌ مشاور و كارشناسان‌ داخلي‌ و خارجي‌ بارعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
ماده‌ 22- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ به‌ عنوان‌ اعضاء مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ وظايف‌ واختيارات‌ زير را نيز به‌ عهده‌ دارند:
1- اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ درچارچوب‌ سياست‌هاي‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ هيأت‌ وزيران‌ براي‌ تصويب‌
2- رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ سالانه‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ و بودجه‌شركتهاي‌ تابعه‌
3- تعيين‌ نمايندگان‌ تام‌الاختيار براي‌ شركت‌ در مجمع‌ عمومي‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ كه‌كمتر از پنجاه‌ درصد سهام‌ آن‌ متعلق‌ به‌ شركت‌ است‌.
4- تعيين‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركتهاي‌ تابعه‌
5- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ هر نوع‌ سرمايه‌گذاري‌ توسط‌ شركتهاي‌ تابع‌ درچارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌.
6- تدوين‌ و پيشنهاد ضوابط‌ سرمايه‌گذاري‌ براي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌شركت‌
7- ارائه‌ برنامه‌ آموزشي‌ به‌ منظور تربيت‌ و ارتقاي‌ كادر مديريت‌ در شركتهاي‌زيرمجموعه‌
8- آماده‌ سازي‌ شركتهاي‌ قابل‌ واگذاري‌ براي‌ فروش‌
9- تصويب‌ سياست‌ها و خط‌ مشي‌هاي‌ شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌ شركت‌
10- بررسي‌ و تصوثب‌ تشكيلات‌ كلان‌، سقف‌ پست‌هاي‌ سازماني‌ و برنامه‌هاي‌ جذب‌ ونگهداري‌ نيروي‌ انساني‌ شركتهاي‌ تابعه‌ در چارچوب‌ قانون‌ و مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌شركت‌.
11- بررسي‌ و پيشنهاد اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ يا انحلال‌ شركتهاي‌ تابعه‌ به‌ مجمع‌عمومي‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
12- اصلاح‌ ساختار، تعيين‌ قيمت‌ پايه‌ فروش‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌، پيشنهاد برنامه‌زمان‌بندي‌ فروش‌ شركتهاي‌ قابل‌ واگذاري‌، ارائه‌ اطلاعات‌ كامل‌ مالي‌ از قبيل‌ آخرين‌صورت‌هاي‌ مالي‌ مورد تأييد مراجع‌ ذي‌ صلاح‌ قانوني‌ و درصد سهام‌ هريك‌ از سهامداران‌و ساير اطلاعات‌ لازم‌ به‌ سازمان‌ خصوصي‌ سازي‌ حسب‌ مورد درباره‌ شركتهاي‌زيرمجموعه‌
13- تصويب‌ برنامه‌هاي‌ جامع‌ توسعه‌ مخابرات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌ در زير مجموعه‌ درحوزه‌ وظايف‌ و مأموريت‌ شركت‌
14- انتخاب‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌
تبصره‌ - اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركتهاي‌ تابعه‌ با حكم‌ وزير ارتباطات‌ و فناوري‌اطلاعات‌ منصوب‌ مي‌شوند.
15- تدوين‌ و تصويب‌ آئين‌ نامه‌ مربوط‌ به‌ وظايف‌ مشترك‌ و چگونگي‌ روابط‌ فني‌، مالي‌،تداركاتي‌، اداري‌ و نيروي‌ انساني‌ بين‌ شركتهاي‌ زير مجموعه‌
ماده‌ 23- هيأت‌ مديره‌ از بين‌ خود يا خارج‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يك‌ نفر را به‌ عنوان‌مديرعامل‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ به‌ مدّت‌ دو سال‌ منصوب‌ مي‌نمايد.
تبصره‌ - مديرعامل‌ بايد داراي‌ شرايط‌ مندرج‌ در ماده‌ 15 باشد.
ماده‌ 24- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ شركت‌ بوده‌ و در حدود قوانين‌ و مقررات‌ واين‌ اساسنامه‌ مسئول‌ اداره‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ مي‌تواند با مسئوليت‌ خودبخشي‌ از وظايف‌ و اختيارات‌ خود را با ابلاغ‌ كتبي‌ به‌ هريك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌نمايد.
ماده‌ 25- مديرعامل‌ نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي‌دفاع‌ از حقوق  شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ اعم‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غيررا دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند پس‌ از اخذ نظر هيأت‌ مديره‌ با رعايت‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ اقدام‌ نمايد.
ماده‌ 26- مديرعامل‌ بالاخص‌ داراي‌ وظايف‌ و اختيارات‌ زير مي‌باشذ:
1- ارتقاء و اعطاء پاداش‌، اضافه‌ حقوق  و مزايا و تصميم‌ درباره‌ كليه‌ امور استخدامي‌كاركنان‌ و استخدام‌ افراد موردنياز و همچنين‌ عزل‌ و نصب‌ و اخراج‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌
2- معرفي‌ امضاءهاي‌ مجاز شركت‌
3- فراهم‌ كردن‌ همه‌ گونه‌ تسهيلات‌ براي‌ انجام‌ وظايف‌ بازرس‌ (حسابرس‌)
4- اقدام‌ در تمركز وجوه‌ مربوط‌ به‌ شركت‌ و صدور دستور پرداخت‌ هزينه‌ عمليات‌اجرايي‌ شركت‌ طبق‌ برنامه‌ها و بودجه‌ تفصيلي‌ مصوب‌
5- دستور تعقيب‌ اداري‌ كاركنان‌ شركت‌ طبق‌ آيين‌ نامه‌ استخدامي‌ و ارجاع‌ پرونده‌مربوط‌، به‌ مراجع‌ صالحه‌، در صورتي‌ كه‌ تخلف‌ جنبه‌ جزايي‌ داشته‌ باشد.
6- اجراي‌ مصوبات‌ مجامع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌
7- تهيه‌ بودجه‌ سالانه‌ شركت‌، صورت‌هاي‌ مالي‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ شركت‌ وشركتهاي‌ تابع‌ و ارائه‌ ان‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
8- تهيه‌ و تنظيم‌ برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ و ارائه‌ ان‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
9- اداره‌ امور فني‌، مالي‌ و اداري‌  و استخدامي‌ شركت‌
10- پيشنهاد آيين‌ نامه‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
11- پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
12- اعطاي‌ وكالت‌ نامه‌ براي‌ واگذاري‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ مشمول‌ واگذاري‌ به‌سازمان‌ خصوصي‌ سازي‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌ عمومي‌
ماده‌ 27- كليه‌ چك‌ها و اسناد و اوراق  مالي‌ و قراردادها و اسناد تعهدآور شركت‌ بايد به‌امضاي‌ مشترك‌ مديرعامل‌ يا نماينده‌ وي‌ و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا نماينده‌ منتخب‌هيأت‌ مديره‌ برسد. مكاتبات‌ اداري‌ به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا نماينده‌ وي‌ خواهد رسيد. ضمناًكليه‌ چك‌ها علاوه‌ بر امضاي‌ افراد فوق الذكر به‌ امضاي‌ ذي‌ حساب‌ و يا نماينده‌ وي‌ نيزخواهد رسيد.
ماده‌ 28- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد و تا زماني‌ كه‌ جانشين‌ وي‌ انتخاب‌ نشده‌ است‌، به‌وظايف‌ خود ادامه‌ خواهد داد.
تبصره‌ - اقدامات‌ بازرس‌ در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌ عادي‌ شركت‌گردد.
ماده‌ 29- وظايف‌ بازرس‌ (حسابرس‌) به‌ قرار زير است‌:
1- تطبيق‌ عمليات‌ شركت‌ با قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ و اساسنامه‌ شركت‌ و آئين‌ نامه‌هاي‌اختصاصي‌ و بودجه‌ مصوب‌
2- رسيدگي‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ طبق‌ استانداردهاي‌ حسابرسي‌ و ارائه‌ گزارش‌نتايج‌ رسيدگي‌هاي‌ انجام‌ شده‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ و هيأت‌ مديره‌ شركت‌
3- پيشنهاد نظريات‌ مفيد به‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌
4- ساير وظايف‌ پيش‌بيني‌ شده‌ در قوانين‌ و مقررات‌
فصل‌ چهارم‌: امور مالي‌
ماده‌ 30- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ تا پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌مي‌باشد.
ماده‌ 31- صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد در موعد مقرر در اختيار بازرس‌ (حسابرس‌)قرار داده‌ شود.
ماده‌ 32- شركت‌ مكلف‌ است‌ هرسال‌ معاده‌ ده‌ درصد سود ويژه‌ شركت‌ را به‌ منظورافزايش‌ بنيه‌ مالي‌ به‌ عنوان‌ اندوخته‌ قانوني‌ منظور نمايد تا وقتي‌ كه‌ اندوخته‌ ياد شده‌معادل‌ سرمايه‌ ثبت‌ شده‌ شركت‌ گردد.
ماده‌ 33- شركت‌ مكلف‌ است‌ اندوخته‌ احتياطي‌ تا ميزان‌ يك‌ دهم‌ سرمايه‌ با وضع‌ بيست‌درصد از محل‌ سود ويژه‌ سالانه‌ خود تشكيل‌ دهد و پس‌ ازآنكه‌ ميزان‌ اندوخته‌ به‌ يك‌ دهم‌سرمايه‌ بالغ‌ گرديد احتساب‌ اندوخته‌ احتياطي‌ منوط‌ به‌ تصميم‌ مجمع‌ عمومي‌ خواهد بود.
ماده‌ 34- شركت‌ مجاز است‌ حساب‌ جاري‌ به‌ ارزهاي‌ خارجي‌ در بانك‌ مركزي‌ افتتاح‌ وتمام‌ درآمد عمومي‌ ارزي‌ شركت‌ حاصل‌ از تصفيه‌ حساب‌هاي‌ بين‌الملل‌ را در اين‌ حساب‌واريز نمايد.
فصل‌ پنجم‌ - ساير مقررات‌
ماده‌ 35- حل‌ اختلاف‌ بين‌ شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ به‌ عهده‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ و حل‌اختلاف‌ هريك‌ از شركتهاي‌ زيرمجموعه‌ با شركت‌ به‌ عهده‌ كميته‌ داوري‌ مي‌باشد كه‌اعضاي‌ آن‌ به‌ پيشنهاد رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ و تأييد مجمع‌ انتخاب‌ مي‌گردد. تصميمات‌هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مذكور حسب‌ مورد قطعي‌ و لازم‌الاجرا است‌.
ماده‌ 36- كاركنان‌ شركت‌ مكلف‌ به‌ حفظ‌ اسرار شركت‌ مي‌باشند و در صورت‌ تخلف‌ به‌مجازات‌ مقرر در قوانين‌ مربوط‌ محكوم‌ خواهند شد.
ماده‌ 37- منظور از شركت‌ زير مجموعه‌ شركتي‌ است‌ كه‌ سهام‌ آن‌ به‌ هر ميزان‌ متعلق‌ به‌شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ باشد. شركت‌ زير مجموعه‌اي‌ كه‌ بيش‌ از پنجاه‌ درصد سهام‌ آن‌متعلق‌ به‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ باشد شركت‌ تابعه‌ ناميده‌ مي‌شود.