ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه‌ (15): اساسنامه‌ شركت‌ ارتباطات‌ داده‌ها
فصل‌ اول‌: كليات‌
ماده‌ 1- شركت‌ سهامي‌ توليد فيبرنوري‌ و برق  خورشيدي‌ با اصلاح‌ اساسنامه‌ و وظايف‌به‌ «شركت‌ ارتباطات‌ داده‌ها» تغيير نام‌ مي‌يابد و در قالب‌ شركت‌ تابع‌ شركت‌ مخابرات‌ايران‌ (مادر تخصصي‌) سامان‌دهي‌ شده‌ و از اين‌ پس‌ در اين‌ اساسنامه‌ شركت‌ ناميده‌مي‌شود.
ماده‌ 2- تعريف‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها:
شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها عبارت‌ است‌ از مجموعه‌ سيستم‌ها و تجهيزات‌ ارتباطات‌ داده‌اي‌شامل‌ لايه‌هاي‌ اصلي‌ (core) و توزيع‌ (Edge) كه‌ تأمين‌ ظرفيت‌ انتقال‌ و ترافيك‌ داده‌ بين‌شهري‌ و بين‌المللي‌ موردنياز متقاضيان‌ و ساير اپراتورها را برعهده‌ دارد.
ماده‌ 3- اهداف‌ شركت‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ مي‌گردد:
هدف‌ تشكيل‌ شركت‌ مديريت‌، ساماندهي‌، ايجاد، توسعه‌، تأمين‌، نظارت‌، نگهداري‌ وبهره‌برداري‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها و ارائه‌ خدمات‌ ارزش‌ افزوده‌ آن‌ به‌ منظور تحقق‌طرح‌ها و برنامه‌هاي‌ مصوب‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ (مادرتخصصي‌) مي‌باشد.
ماده‌ 4- مركز شركت‌ تهران‌ است‌.
ماده‌ 5- شركت‌ داراي‌ شخصيت‌ حقوقي‌ مستقل‌ بوده‌ و به‌ صورت‌ شركت‌ سهامي‌(خاص‌) اداره‌ مي‌شود. اين‌ شركت‌ استقلال‌ مالي‌ داشته‌ و با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ تابع‌ اين‌ اساسنامه‌ مي‌باشد.
ماده‌ 6- مدّت‌ شركت‌ نامحدود است‌.
ماده‌ 7- سرمايه‌ شركت‌ ...................... ريال‌ است‌ كه‌ به‌................... سهم‌ ................... ريالي‌با نام‌ تقسيم‌ كه‌ شامل‌ اموال‌ و دارايي‌هاي‌ شركت‌ و از محل‌ واگذاري‌ توسط‌ شركت‌مخابرات‌ ايران‌ تأمين‌ و تماماً متعلق‌ به‌ شركت‌ اخيرالذكر است‌.
تبصره‌ - از تاريخ‌ ابلاغ‌ اساسنامه‌ شركت‌، حداكثر به‌ مدّت‌ يك‌ سال‌، نيروي‌ انساني‌تأسيسات‌، لوازم‌ و تجهيزات‌، حقوق ، مطالبات‌، ديون‌ و تعهدات‌ و اموال‌ منقول‌ و غيرمنقول‌متعلق‌ به‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌ در محدوده‌ تعريف‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها به‌ شركت‌منتقل‌ مي‌شود و سازمان‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور به‌ درخواست‌ شركت‌ مخابرات‌ ايران‌اسناد مالكيت‌ اراضي‌ و املاك‌ مورد انتقال‌ در دفاتر مربوط‌ را به‌ نام‌ شركت‌ اصلاح‌مي‌نمايد.
فصل‌ دوم‌: موضوع‌ فعاليت‌ و وظايف‌ شركت‌
ماده‌ 8- وظايف‌ شركت‌ كه‌ از ماده‌ 5 اساسنامه‌ سابق‌ آمده‌ به‌ شرح‌ زير اصلاح‌ و تبيين‌مي‌گردد:
1- تهيه‌ و تدوين‌ طرح‌هاي‌ جامع‌ در زمينه‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها براساس‌ الزامات‌ ،نيازها،استانداردها و ضوابط‌.
2- بازاريابي‌، تأسيس‌، توسعه‌، به‌سازي‌، اجرا، نگهداري‌  و بهره‌برداري‌ و همچنين‌ نظارت‌و مديريت‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها طبق‌ استانداردهاي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌.
3- تهيه‌ و تصويب‌ دستورالعمل‌ها، ضوابط‌ و معيارها و استانداردهاي‌ فني‌ و تخصصي‌موردنياز شركت‌ در زمينه‌ تأسيس‌، توسعه‌، نگهداري‌ و بهره‌برداري‌ از شبكه‌ ارتباطات‌داده‌ها.
4- عضويت‌ در نهادها و انجمن‌هاي‌ تخصصي‌ ملي‌ و بين‌المللي‌ و شركت‌ در كنفرانس‌هاي‌
مربوط‌ به‌ منظور كسب‌ و تبادل‌ اطلاعات‌ تخصصي‌ ارتباطات‌ زير ساخت‌.
5- مديريت‌، برنامه‌ريزي‌، پياده‌سازي‌ آموزش‌هاي‌ تخصصي‌ خاص‌ به‌ منظور توسعه‌مهارت‌هاي‌ لازم‌
6- حمايت‌ از گسترش‌ حضور و مشاركت‌ بخش‌ غيردولتي‌ در انجام‌ پروژه‌ها و توسعه‌فناوري‌ اطلاعات‌ (LT)
7- فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ لازم‌ جهت‌ تأمين‌ نيازهاي‌ متقاضيان‌ شبكه‌هاي‌ خصوصي‌ كلان‌(Enterprises)
8- تأمين‌ ارتباط‌ بين‌الملل‌ داده‌ها و همچنين‌ فراهم‌ نمودن‌ امكانات‌ ارتباطات‌ داده‌ها درسطح‌ كشورهاي‌ منطقه‌ (هاب‌ منطقه‌)
9- اقدام‌ در جهت‌ حفظ‌ امنيت‌ شبكه‌ و حفاظت‌ از حقوق  مشتركان‌ در چارچوب‌ قوانين‌ ومقررات‌ كشور
10- مبادرت‌ به‌ انجام‌ هرگونه‌ فعاليت‌ كه‌ منطبق‌ با هدف‌ شركت‌ باشد.
تبصره‌ 1- شركت‌ واحد استاني‌ نخواهد داشت‌ و كليه‌ فعاليت‌هاي‌ اجرايي‌ مربوط‌ به‌ايجاد، توسعه‌ و نگهداري‌ نقاط‌ تماس‌ شبكه‌ ارتباطات‌ داده‌ها با شبكه‌ داده‌ استاني‌ را به‌صورت‌ پيمانكاري‌ در قالب‌ قرارداد مشخص‌ و با استفاده‌ از حداكثر توان‌ بخش‌ غيردولتي‌و به‌ صورت‌ رقابتي‌ انجام‌ خواهد داد.
تبصره‌ 2- شركت‌ مجاز به‌ ايجاد شركت‌ و يا سرمايه‌گذاري‌ در شركتهاي‌ ديگرنمي‌باشد.
فصل‌ سوم‌: اركان‌ شركت‌
ماده‌ 9- اركان‌ شركت‌ عبارت‌ است‌ از:
الف‌ - مجمع‌ عمومي‌
ب‌ - هيأت‌ مديره‌ و مديرعامل‌
ج‌ - بازرس‌ (حسابرس‌)
ماده‌ 10- نمايندگي‌ سهام‌ در مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ با اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌مخابرات‌ ايران‌ (مادرتخصصي‌) و رياست‌ آن‌ به‌ عهده‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مذكورمي‌باشد.
ماده‌ 11- مجامع‌ عمومي‌ شركت‌ عبارتند از:
1- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌
2- مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌
ماده‌ 12- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ حداقل‌ سالي‌ دو بار تشكيل‌ خواهد شد. يك‌ بار براي‌استماع‌ و رسيدگي‌ به‌ گزارش‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌ و اتخاذ تصميم‌نسبت‌ به‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ ذكرشده‌ است‌. بار دوم‌ جهت‌ رسيدگي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ بودجه‌ سال‌ آتي‌ و برنامه‌ها وخط‌ مشي‌ آتي‌ شركت‌ و ساير موضوعاتي‌ كه‌ در دستور جلسه‌ مجمع‌ عمومي‌ قيد شده‌است‌.
ماده‌ 13- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ با حضور اكثريت‌ اعضاء و مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ باحضور حداقل‌ 4 عضو رسميّت‌ خواهد داشت‌. تصميمات‌ در مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ همواره‌ با3 رأي‌ و در مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ با 4 رأي‌ موافق‌ معتبر خواهد بود.
دعوت‌ مجمع‌ عمومي‌ اعم‌ از عادي‌ يا فوق  العاده‌ با ذكر تاريخ‌ و محل‌ تشكيل‌ و دستورجلسه‌ حداقل‌ ده‌ روز قبل‌ از انعقاد مجمع‌ به‌ عمل‌ خواهد آمد. سوابق‌ مربوط‌ به‌ موضوعاتي‌كه‌ در دستور مجمع‌ قرار دارد بايد همراه‌ دعوتنامه‌ براي‌ اعضاي‌ مجمع‌ ارسال‌ شود.
ماده‌ 14- وظايف‌ و اختيارات‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ سياست‌ كلي‌ و برنامه‌هاي‌ عمليات‌ آتي‌ شركت‌.
2- رسيدگي‌ و اظهارنظر و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ گزارش‌ عمليات‌ سالانه‌ و صورت‌هاي‌مالي‌ و بودجه‌ شركت‌.
3- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اندوخته‌ها و نحوه‌ تقسيم‌ سود ويژه‌ شركت‌
4- انتخاب‌ يا عزل‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ و بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌
5- تعيين‌ حقوق  و مزاياي‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ با رعايت‌ مصوبات‌ شوراي‌ حقوق  ودستمزد و تعيين‌ پاداش‌ اعضاي‌ يادشده‌ با رعايت‌ ماده‌ 241 لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ قسمتي‌از قانون‌ تجارت‌.
6- تعيين‌ حق‌ الزحمه‌ بازرس‌ (حسابرس‌) شركت‌.
7- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌ و معاملات‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ ومقررات‌ مربوط‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌ نهايي‌.
8- تصويب‌ تعرفه‌هاي‌ خدمات‌ مرتبط‌ با شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
9- اتخاذ تصميم‌ در خصوص‌ آيين‌ نامه‌ استخدامي‌ شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌مربوط‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مراجع‌ ذي‌ربط‌ براي‌ تصويب‌ نهايي‌.
10- اتخاذ تصميم‌ درباره‌ تشكيلات‌ شركت‌ و تعيين‌ سقف‌ پست‌هاي‌ موردنياز وبرنامه‌هاي‌ جذب‌ و تعديل‌ نيروي‌ انساني‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌ درچارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
11- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ پيشنهاد هيأت‌ مديره‌ در مورد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ وارجاع‌ امر به‌ داوري‌ و تعيين‌ داور و همچنين‌ استرداد دعوا با رعايت‌ مقررات‌ مربوط‌ ازجمله‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
12- تعيين‌ روزنامه‌ كثيرالانتشار به‌ منظور درج‌ آگهي‌هاي‌ شركت‌.
13- اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ ساير موضوعاتي‌ كه‌ طبق‌ قوانين‌ و مقررات‌ مفاد اين‌اساسنامه‌ مستلزم‌ تصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ شركت‌ است‌ و مواردي‌ كه‌ در دستورجلسه‌ مجمع‌ قيد شده‌ است‌.
ماده‌ 15- وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ فوق العاده‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اتّخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ افزايش‌ يا كاهش‌ سرمايه‌ شركت‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌براي‌ تصويب‌
2- بررسي‌ و اتخاذ تصميم‌ نسبت‌ به‌ اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ شركت‌ در چارچوب‌قوانين‌ و پيشنهاد به‌ مراجع‌ ذيصلاح‌ براي‌ تصويب‌
3- بررسي‌ و ارائه‌ پيشنهاد انحلال‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مادر تخصصي‌مخابرات‌ جهت‌ تصويب‌ در مراجع‌ ذيصلاح‌.
ماده‌ 16- هيأت‌ مديره‌ شركت‌ مركب‌ از 3 عضو موظف‌ خواهد بود كه‌ با تصويب‌ مجمع‌عمومي‌ عادي‌ از بين‌ افراد با تحصيلات‌ عالي‌ و حداقل‌ 5 سال‌ سابقه‌ مديريت‌ و صاحب‌ نظردر تخصص‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌هاي‌ شركت‌ با اولويت‌ به‌ كاركنان‌ شركت‌ براي‌ مدت‌ 2سال‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌ مادر تخصصي‌ مخابرات‌ ايران‌ (وزيرارتباطات‌ و فناوري‌ اطلاعات‌) منصوب‌ مي‌شوند و پس‌ از انقضاي‌ مدّت‌ تا زماني‌ كه‌ تجديدانتخاب‌ به‌ عمل‌ نيامده‌ در سمت‌ خود باقي‌ خواهند بود و انتخاب‌ مجدد آنها براي‌ دوره‌هاي‌بعد بلامانع‌ است‌.
تبصره‌ - اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ از بين‌ خود يك‌ نفر را به‌ عنوان‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ و يك‌نفره‌ را به‌ عنوان‌ نايب‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ مي‌كنند و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌شركت‌ منصوب‌ مي‌شوند.
ماده‌ 17- مجمع‌ عمومي‌ عادي‌ مي‌تواند يك‌ نفر عضو علي‌البدل‌ به‌ عنوان‌ جايگزين‌اعضاي‌ اصلي‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ كند كه‌ در صورت‌ فوت‌ يا استعفا يا هر دليل‌ ديگر كه‌ادامه‌ فعاليت‌ هريك‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ غيرممكن‌ گردد، عضو علي‌البدل‌ جايگزين‌خواهد شد.
تبصره‌ - شرايط‌ انتخاب‌ عضو علي‌البدل‌ مطابق‌ ماده‌ 16 مي‌باشد.
ماده‌ 18- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ با حضور تمامي‌ اعضاء رسميّت‌ مي‌يابد و تصميمات‌ بااكثريت‌ آراء موافق‌ اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ اتخاذ خواهد گرديد.
ماده‌ 19- جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ حداقل‌ هر ماه‌ يك‌ بار و به‌ طور منظم‌ در محل‌ شركت‌تشكيل‌ و دستور جلسه‌ حداقل‌ دو روز قبل‌ از تشكيل‌ جلسه‌ توسط‌ رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ براي‌اعضاء ارسال‌ خواهد شد. در موارد اضطراري‌ رعايت‌ تشريفات‌ مزبور با تشخيص‌ رئيس‌هيأت‌ مديره‌ الزامي‌ نخواهد بود.
ماده‌ 20- هيأت‌ مديره‌ داراي‌ دفتري‌ خواهد بود كه‌ صورت‌ جلسات‌ هيأت‌ مديره‌ در آن‌ بادرج‌ نظر مخالفان‌ ثبت‌ و به‌ امضاي‌ اعضاي‌ حاضر خواهد رسيد. مسئوليت‌ ابلاغ‌ و پيگيري‌مصوبات‌ هيأت‌ مديره‌ با رئيس‌ هيأت‌ مديره‌ مي‌باشد.
ماده‌ 21- هيأت‌ مديره‌ براي‌ انجام‌ هرگونه‌ عمليات‌ و معاملات‌ كه‌ مرتبط‌ با موضوع‌فعاليت‌ شركت‌ بوده‌ و اتخاذ تصميم‌ درباره‌ آنها صريحاً در صلاحيت‌ مجمع‌ عمومي‌ قرارنگرفته‌ باشد با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ داراي‌ اختيارات‌ كامل‌ است‌. هيأت‌ مديره‌ همچنين‌داراي‌ وظايف‌ و اختياراتي‌ زير مي‌باشد:
1- پيشنهاد خط‌ مشي‌ و برنامه‌ كلان‌ شركت‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
2- تأييد برنامه‌ عملياتي‌ شركت‌ براي‌ ارائه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ تصويب‌
3- رسيدگي‌ و تأييد بودجه‌ سالانه‌، گزارش‌ عملكرد سالانه‌ و صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ وارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
4- تأييد آيين‌ نامه‌هاي‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌براي‌ اتخاذ تصميم‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
5- تصويب‌ ضوابط‌ مربوط‌ به‌ مبادله‌ اطلاعات‌ علمي‌، فني‌، صنعتي‌ و بازرگاني‌ درزمينه‌هاي‌ مرتبط‌ با فعاليت‌ شركت‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ و مفاد اين‌ اساسنامه‌
6- بررسي‌ و تصويب‌ اخذ وام‌ و اعتبار به‌ پيشنهاد مديرعامل‌ و در قالب‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
7- انجام‌ حسابرسي‌ داخلي‌ نسبت‌ به‌ عمليات‌، معاملات‌ و كليه‌ فعاليت‌هاي‌ شركت‌.
8- بررسي‌ و پيشنهاد اصلاح‌ يا تغيير مواد اساسنامه‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌ جهت‌ اتخاذ تصميم‌با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
9- بررسي‌ و پيشنهاد ساختار كلان‌ شركت‌ و برنامه‌ جذب‌ و تعديل‌ نيروهاي‌ انساني‌مربوط‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌
10- تصويب‌ تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ در چارچوب‌ تشكيلات‌ كلان‌ شركت‌ و اعلام‌ به‌مجمع‌ عمومي‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
11- بررسي‌ و پيشنهاد به‌ مجمع‌ عمومي‌ در مورد صلح‌ و سازش‌ در دعاوي‌ و ارجاع‌ به‌داوري‌ و تعيين‌ داور و همچنين‌ استرداد دعوا با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ از جمله‌اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌.
12- انتخاب‌ و عزل‌ مدير عامل‌ با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌ عمومي‌ شركت‌
13- بررسي‌ و تصويب‌ دستورالعمل‌هاي‌ داخلي‌ لازم‌ براي‌ اداره‌ شركت‌
14- تشخيص‌ مطالبات‌ مشكوك‌ الوصول‌ و پيشنهاد براي‌ وضع‌ ذخيره‌ به‌ مجمع‌ عمومي‌.
تبصره‌ - هيأت‌ مديره‌ به‌ مسئوليت‌ خود مي‌تواند قسمتي‌ از اختيارات‌ خود را به‌مديرعامل‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 22- مديرعامل‌ بالاترين‌ مقام‌ اجرايي‌ شركت‌ بوده‌ كه‌ براي‌ مدّت‌ 2 سال‌ از بين‌اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ يا خارج‌ از آن‌ توسط‌ هيأت‌ مديره‌ انتخاب‌ و با حكم‌ رئيس‌ مجمع‌عمومي‌ شركت‌ منصوب‌ مي‌شود. مديرعامل‌ در حدود قوانين‌ و مقررات‌ و اين‌ اساسنامه‌مسئول‌ اداره‌ كليه‌ امور شركت‌ مي‌باشد. مديرعامل‌ مي‌تواند با مسئوليت‌ خود بخشي‌ ازوظايف‌ و اختيارات‌ خود را به‌ هريك‌ از كاركنان‌ شركت‌ تفويض‌ نمايد.
ماده‌ 23- وظايف‌ مديرعامل‌ به‌ شرح‌ زير مي‌باشد:
1- اجراي‌ مصوبات‌ و تصميمات‌ هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌ عمومي‌
2- تهيه‌، تنظيم‌ و پيشنهاد خط‌ مشي‌، برنامه‌ عملياتي‌ و بودجه‌ سالانه‌ شركت‌ به‌ مديره‌.
3- تهيه‌ و تنظيم‌ صورت‌هاي‌ مالي‌ سالانه‌ شركت‌ و ارائه‌ آن‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
4- تعيين‌ روش‌هاي‌ اجرايي‌ در چارچوب‌ مقررات‌ و آيين‌ نامه‌ها و ابلاغ‌ به‌ واحدهاي‌ذيربط‌.
5- تهيه‌ و پيشنهاد آيين‌ نامه‌ مالي‌، معاملاتي‌ و استخدامي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌
6- تهيه‌ و پيشنهاد تشكيلات‌ تفصيلي‌ شركت‌ به‌ هيأت‌ مديره‌ در چارچوب‌ مصوبات‌ مجمع‌عمومي‌.
7- نظارت‌ بر حسن‌ اجراي‌ آئين‌ نامه‌هاي‌ شركت‌ و انجام‌ اقدامات‌ لازم‌ براي‌ حسن‌ اداره‌امور شركت‌ در چارچوب‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌
8- اتخاذ تصميم‌ و اقدام‌ نسبت‌ به‌ امور و عملياتي‌ كه‌ در حيطه‌ وظايف‌ مجمع‌ عمومي‌ وهيأت‌ مديره‌ قرار نگرفته‌ است‌.
9- عزل‌ و نصب‌ و ارتقاي‌ كاركنان‌ شركت‌، تعيين‌ حقوق  و دستمزد، پاداش‌، ترفيع‌ و تنبيه‌آنها براساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌.
ماده‌ 24- مديرعامل‌، نماينده‌ قانوني‌ شركت‌ در كليه‌ مراجع‌ اداري‌ و قضايي‌ بوده‌ و براي‌دفاع‌ از حقوق  شركت‌ و تعقيب‌ دعاوي‌ و طرح‌ آن‌ اعم‌ از كيفري‌ و حقوقي‌ حق‌ توكيل‌ به‌ غيررا دارد. مديرعامل‌ مي‌تواند با رعايت‌ مقررات‌ و پس‌ از اخذ نظر هيأت‌ مديره‌ و مجمع‌عمومي‌ نسبت‌ به‌ ارجاع‌ موارد به‌ داوري‌ اقدام‌ نمايد. (از جمله‌ اصل‌ 139 قانون‌ اساسي‌جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌)
ماده‌ 25- كليه‌ چك‌ها و اسناد و اوراق  مالي‌ و تعهدات‌ و قراردادها بايد به‌ امضاي‌مديرعامل‌ (يا نماينده‌ وي‌) و يكي‌ از اعضاي‌ هيأت‌ مديره‌ به‌ انتخاب‌ هيأت‌ مديره‌ (يا نماينده‌منتخب‌ هيأت‌ مديره‌) برسد. مكاتبات‌ اداري‌ به‌ امضاي‌ مديرعامل‌ يا نمايندگان‌ وي‌ خواهدرسيد.
تبصره‌ - مادامي‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ تركيب‌ سهام‌، شركت‌ دولتي‌ شناخته‌ شود، كليه‌ چك‌هاعلاوه‌ بر امضاي‌ افراد فوق الذكر به‌ امضاي‌ ذي‌ حساب‌ و يا نماينده‌ وي‌ نيز خواهد رسيد.
ماده‌ 26- شركت‌ داراي‌ بازرس‌ (حسابرس‌) خواهد بود كه‌ با رعايت‌ قوانين‌ و مقررات‌ وتصويب‌ مجمع‌ عمومي‌ براي‌ مدّت‌ يك‌ سال‌ انتخاب‌ خواهد شد.
تبصره‌ - اقدامات‌ بازرس‌ (حسابرس‌) در اجراي‌ وظايف‌ خود نبايد مانع‌ جريان‌ كارهاي‌عادي‌ شركت‌ گردد.
فصل‌ چهارم‌: امور مالي‌
ماده‌ 27- سال‌ مالي‌ شركت‌ از اول‌ فروردين‌ ماه‌ هر سال‌ تا پايان‌ اسفند ماه‌ همان‌ سال‌مي‌باشد.
ماده‌ 28- صورت‌هاي‌ مالي‌ شركت‌ بايد با رعايت‌ استانداردهاي‌ حسابداري‌ تهيه‌ و درموعد مقرر در اختيار بازرس‌ (حسابرس‌) قرار داده‌ شود.