ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه ( 36 ) : اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
ماده 1
نام و نام خانودگی: شرکت .........................................................با مسئولیت محدود.
ماده 2
موضوع شرکت:............................................................................................................................................................................................................
ماده 3
مرکز اصلی شرکت:......................................................................................................................................................................................
تبصره: هیأت مدیره می تواند تغییر و انتقال مرکز شرکت و یا تأسیس شعبه را تصویب نماید.
ماده 4
سرمایه شرکت: ..........................................................................................................................................................................................
ماده 5
مدت شرکت: اتز تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6
تابعیت شرکت: تابعیت شرکت ایرانی است.
ماده 7
هیچیک از شرکاء حق انتقال سهم الشرکه خود را به غیر ندارد مگر با رضایت و کسب موافقت دارندگان
سه چهارم سرمایه شرکت که دارای اکثریت عددی نیز باشند.
تبصره: انتقال سهم الشرکه به عمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.
ماده 8
مجمع عمومی عادی شرکت در ظرف مدت پنج ماه اول هر سال پس از انقضای سال مالی شرکت تشکیل ولی
ممکن است بنا به دعوت هریک از اعضای هیأت مدیره یا شرکاء مجمع عمومی عادی به صورت قوق العاده تشکیل گردد.
ماده 9
دعوت برای تشکیل مجامع عمومی، توسط هریک از اعضای هیأت مدیره یا مدیر عامل و یا شرکاء به وسیله دعوت نامه کتبی با درج آگهی در یکی از جراید کثیرالانتشار به عمل خواهد آمد.
تبصره: فاصله بین دعوت تا تشکیل مجمع، حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
ماده 10
د رصورتی که کلیه شرکاء در هریک از جلسات مجامع عمومی حضور یابد رعایت ماده 9 اساسنامه ضرورت نخواهد داشت.
ماده 11
وظایف مجمع عمومی عادی به طور فو ق العاده به شرح ذیل می باشد.
الف-  تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن.
أ‌ج- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم بازرس.
ج- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و ترازنامه سلیانه شرکت و تصویب آن.
د- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرق هیأت مدیره.

ماده 12
وظایق مجمع عمومی فوق العاده به شرح ذیل است:
الف- تغییر اساسنامه یا الصاق یا خذق یک یا چند مواد اساسنامه.
ب – تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت.
ج – افزایش یا تقلیل سرمایه شرکت.
د – اتخاذ تصمیم در خصوص ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت.
ماده 13
تصمیمات شرکاء در مجمع عمومی فوق العاده با موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه که اکثریت عددی دارند و در مجمع عمومی عادی طبق دستور ماده 106 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 14
هیأت مدیره شرکت مرکب از ................................. نفر خواهد بود که در مجمع عمومی عادی از بین شرکاء و یا از خارج انتخاب می شوند.
ماده 15
هیآت مدیره از بین خود یک نفر را به سمت رئیس هیأت مدیره و یک نفر را به سمت مدیر عامل انتخاب و همچنین می تواند برای اعضای خود سمت های دیگر تعیین نماید.
ماده 16
آقای / خانم ..............................................نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و می تواند در کلیه امور مداخله و اقدام نماید علی الخصوص در موادر مشروحه ذیل:
امور اداری از قبیل – انجام کلیه تشریفات قانونی – حفظ و تنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه و تعیین پرداخت حقوق و انجام هزینه ها، اجرای تصمیمات مجامع عمومی، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصین و کارمندان و کارگران و .....( بر حسب مورد اعضا می توانند سایر وظایف و اختیارات خود را به نماینده تفویض نمایند لذا اختیارات فوق جنبه محدودیت نداردو هیأت مدیره جهت پیشرفت امورات شرکت می توانند اتخاذ تصمیم نمایند).
ماده 17
جلسه هیأت مدیره با حضور اکثریت اعضاء تشکیل و رسمیت می یابد و تصمیمات هیأت مدیره با اکثریت آراء معتبر است
ماده 18
دارندگان حق امضاء در اوراقو اسناد بهادار اعم از چک – سفته – برات و اسناد تعهد آور و عقود و قراردادها توسط هیأت مدیره تعیین خواهد شد.
ماده 19
هریک از اعضای هیأت مدیره می توانند قسمتی از اختیارات و همچنین حق امضای خود را به هریک از شرکاء که خود صلاح می دانند تفویض نمایند.
تبصره: تفویض تمام یا قسمتی از اختیارات هیأت مدیره به مدیر عامل نیز معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 20
سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تأسیس شرکت می باشد.


ماده 21
تقسیم سود از درآمد شرکت در پایان  هر سال مالی – هزینه های اداری، حقوق کارکنان و مدیران، استهلاکات، مالیات و سایر عوارض دولتی کسر و پس از وضع صدی ده بابت ذخیره قانونی بهیه که سود ویژه است به نسبت سهم الشرکه بین کلیه شرکاء تقسیم خواهد شد.
ماده 22
فوت یا محجوریت هریک از شرکاء موجب انحلال شرکت نبوده و وارث یا وراث شریک متوفی و یا ول محجور می توانند به مشارکت خود ادامه دهند. در غیر این صورت بایستی سهم الشرکه خود را پس از انجام تشریفات قانونی دریافت و یا به شرکاء دیگر منتقل و از شرکت خارج شوند.
ماده 23
انحلا ل شرکت: شرکت مطابق ماده 114 قانون تجارت منحل خواهد شد.
ماده 24
در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه مطابق قانون تجارت خواهد بود.
ماده 25
حل و فصل اختلافات حاصله بین شرکای شرکت از طریق حکمیت و داوری خواهد بود.
ماده 26
در مورد موضوعاتی که در اساسنامه ذکر نشده است مطابق قانون تجارت و سایر قوانین موضوعه عمل خواهد شد.
ماده 27
این اساسنامه در .....................ماده و ......................تبصره تنظیم و به امضای کلیه موسسین شرکت به اسامی ذیل رسید و تمام صفحات آن امضاء شد.

نام و نام خانوادگی                     امضاء
1. 
2. 
3. 
4.