ثبت شرکت ها و ثبت برند


نمونه ( 50) : اساسنامه شرکت تضامنی
ماده 1
نام شرکت: شرکت تضامنی
ماده 2
نوع شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 3
موضوع شرکت:
ماده 4
مرکز اصلی شرکت:
تبصره: هیأت مدیره می توانند مرکز شرکت را به هرکجا که صلاح بداند انتقال و یا شعبی را تأسیس نماید.
ماده 5
مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود
ماده 6
سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ..........................ريال که تماماً به صورت نقدی پرداخت شده است و سرمایه غیر نقدی که معادل مبلغ ...........................................ريال است طبق ماده 118 قانون تجارت تقویم و تسلیم شده است.
ماده 8
سهم الشرکه شرکاء:
ماده 9
مدیران شرکت: اداره امور شرکت به عهده .....................................نفر خواهد بود و مدت مدیریت
 آنان ............................سال است.
تبصره 1- اولین مدیران شرکت عبارتند از :
تبصره 2- کلیه قراردادها و اوراق تعهد آور و اواق بهادار اعم از چک، سفته و اعتبارات بانکی و اسناد مالی و غیره با امضای مدیر عامل و ی نفر دیگر از مدیران متفقاً با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
ماده 10
مسئولیت مدیران : حدود مسئولیت مدیر یا مدیران ب تصریح ماده 121 قانون تجارت همان است که در ماده 51 مقرر شده است.

ماده 11
اختیارات مدیران: مدیران شرکت متفقاً نماینده قانونی و تام الاختیار شرکت بوده و بدون اجازه نامه مخصوص
می توانند در تام امور شرکت از هر قبیل اعم از انجام تشریفات قانونی، حفظ اموال و تنظیم فهرست دارایی، رسیدگی به حساب ها و پیشنهاد سود قابل تقسیم سالانه، قبول و واگذاری نمایندگی امضای دفاتر اسناد رسمی، تعیین وکیل با حق توکیل به غیر ولو کراراً، استخدام کارمند و اخراج آن، مشارکت با شخصیت های حقیقی و حقوقی و بانک ها، استقراض یا رهن و بدون رهن، تعیین اعتبار ، وام دادن، وام گرفتن از بانک ها، اشخاص و شرکتها و ادارات و افتتاح حساب های جاری و سپرده در کلیه بانک ها وام مؤسسات، واردات و صادرات و خرید و فروش و توزیع کالاهای مجاز.
ماده 12
انتقال سهم الشرکه: هیچ یک از شرکا نمی تواند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کند مگر با رضایت تمام شرکاء.
ماده 13
تغییر اساسنامه: هر نوع تغییری در مورد این اساسنامه از قبیل ازدیاد یا کسر کردن سرمایه، تغیییر نام شرکت، قبول شریک جدید برای شرکت و به طور کلی هرگونه اصلاحات و الحاقات مورد لزوم در مفاد اساسنامه با موافقت کلیه شرکاء امکان پذیر است.
ماده 14
سال مالی: سال مالی شرکت از اول فروردین هر سال شروع و در پایان اسفند همان سال پایان می یابد و اولین سال مالی شرکت از روز شروع بکار آن (تاریخ ثبت شرکت) آغاز و با پایان اسفند همان سال پایان می یاید.
ماده 15
ترتیب تقسیم سود شرکت: از کلیه درآمد شرکت ابتداً تمام هزینه های اداری و انتفاعی و مصارف ضروری و حقوق کارکنان و استهلاک اثاثیه و مالیات و عوارض کسر و بقیه آن که سود ویژه است پس از وضع 5% ذخیره احتیاطی که برای جبران زیان های احتمالی در نظر گرفته می شود بقیه بین شرکاء به نسبت سهم الشرکه تقسیم خواهد شد.
تبصره: وفق ماده 132 اگر در نتیجه ضررهای وارده سهم الشرکه شرکاء کم شود تقسیم هر نوع منفعت و سود بعد از جبران کمبود خواهد بود.
ماده 16
حق الزحمه مدیران : مدیران شرکت می توانند با موافقت شرکاء همه ماه حقوق خود را از صندوق شرکت دریافت و به هزینه قطعی شرکت منظور نمایند.
ماده 17
مجامع عمومی شرکاء اعم از عادی و فوق العاده به وسیله دعوتنامه کتبی از طرف هریک از مدیران شرکت و ارسال آن از طریق پست سفارشی به نشانی هریک از شرکاء یا از طریق درج آگهی در جراید کثیرالانتشار خواهد بود.

ماده 18
وظایف مجمع عمومی عادی به شرح زیر می باشد.
الف- استماع گزارش هیأت مدیره در امور مالی و ترازنامه سالیانه شرکت و تصویب آن
ب- تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم از طرف هیأت مدیره
ج- تعیین خط مشی آینده شرکت و تصویب آن
د- انتخاب هیأت مدیره و در صورت لزوم انتخاب بازرس
ماده 19
وظایف مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است:
الف- تغییر اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند ماده اساسنامه
ب- تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت
ج- افزایش یا کاهش سرمایه شرکت با عنایت به ماده 133 قانون تجارت
د- ورود شریک یا شرکای جدید به شرکت
ماده 20
تصمیمات مجامع عمومی طبق دستور ماده 160 قانون تجارت معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
ماده 21
در صورت فوت با محجوریت یکی از شرکاء بقای شرکت موقوف به رضایت سایر شرکاء و قائم مقام متوفی و یا قیم محجور و طبق دستور ماده 139 و 140 قانون تجارت خواهد بود.
ماده 22
انحلال شرکت: شرکت مطابق ماده 136 قانون تجارت منحل خواهد شد. در صورتی که مجمع شرکاء رای به انحلال شرکت دهد یک نفر از بین شرکاء و یا از خارج از شرکت به سمت مدیر تصفیه تعیین خواهد شد. وظایف مدیر تصفیه طبق قانون تجارت خواهد بود.
ماده 23
اختلاف بین شرکاء در رابطه با امور شرکت از طریق داوری و حکمیت حل و فصل خواهد شد.
ماده 24
در مورد موضوعاتی که در این اساسنامه قید نشده است طبق مقررات قانون تجارت عمل خواهد شد.
ماده 25
این اساسنامه در..........................ماده و ......................تبصره و با امضای شرکاء در ذیل آن مورد تصویب و قبول شرکاء واقع گردید

نام و نام خانوادگی         فرزند                    شماره شناسنامه                صادره از                          امضاء
1-
2-
3-
4-